HILDING EEK. The Swedish Conflict of Laws. Sthm 1965. Martinus Nijhoff, Haag. XV + 304 s. Inb. Hfl. 29,00.

 

Detta arbete utgör en översättning av förf:s Internationell privaträtt. Metod och material (anm. i SvJT 1964 s. 109). Med tanke på den utländska läsekretsen har arbetet kompletterats med en kortfattad översikt över de svenska internationellt privaträttsliga reglerna.

A. K.

 

Juridiska föreningens skriftserie. De uppsatser, som ingåri de tillämpade studierna vid universiteten, har hittills endast i enstaka fall publicerats (se SvJT 1967 s. 368), men nu har Juridiska föreningen vid Stockholms universitet i samband med sitt sextioårsjubileum hösten 1 967börjat utge en skriftserie av sådana uppsatser. Ännu har ej mer än ett häfte utkommit, innehållande fem uppsatser i försäkrings- och skadeståndsrätt.
    I detta första häfte finns följande uppsatser. Lars Bergström skriver om »Bilskadevärdering». Brita Holmbergs uppsats heter »Skador vid reparationsarbeten på fastigheter. Entreprenörens skadeståndsansvar och ansvarsförsäkringen». »Entreprenörs skadeståndsansvar för immissioner» behandlas av Lennart Ohlsson-Leijon. Ragnar Lindgren skriver »Något om motorfordonsförare, trafikförsäkring och förarplatsförsäkring», och slutligen behandlar Mats Willner »Djurägares skadeståndsansvar».
    Skriftserien säljes av föreningen, vars adress är Holländargatan 32, Stockholm.

N. B.

 

HANS KÖHLER. Internationales Privatrecht. 3:e uppl. Wien 1966. Springer Verlag. 184 s.

 

Arbetet är en tredje upplaga av en lärobok i österrikisk internationell privaträtt. Den är nu ganska väsentligt utökad och har särskilt värde genom att den ställer den österrikiska rätten i belysning av främmande doktrin och praxis.
 

H. E.