Översikt över samnordisk lagstiftning. I serien Nordisk udredningsserie har Nordiska rådet gett ut en i tabellform uppställd översikt över lagar i de fem nordiska länderna som har tillkommit genom nordiskt samarbete (NU 1965:2). Häftet innehåller också en historisk översikt och uppgifter om det nordiska lagstiftningssamarbetets nuvarande organisation samt avslutas med en litteraturförteckning.

A. K

 

Kurs i kriminologi. Institute of Criminology vid universitetet i Cambridge anordnar sin sjunde kurs i kriminologi läsåret 1967—68. Kursen är öppen för alla som avlagt akademisk examen. Anmälningsblanketter kan erhållas från institutet, 7 West Road, Cambridge. Sista dagen för anmälan är 1 april 1966.

A. K.

 

Kurs i europafrågor. Europa Instituut vid Universitetet i Amsterdam och Netherlands Universities Foundation for International Cooperation (NUFFIC) anordnar sin andra internationella kurs över europeisk integration läsåret 1967—68. Kursen är i första hand avsedd för medborgare i EEC- och EFTA-staterna samt i USA. Närmare upplysningar kan erhållas från NUFFIC, 27, Molenstraat, Haag.

A. K.

 

Det sjätte nordiska kriminalistmötet kommer att äga rum i Stockholm d. 5—7 juni 1967. Anmälan om deltagande skall ske före d. 1 mars 1967. Närmare meddelande härom samt om förhandlingsämnen och program kommer att utsändas senare. Övriga upplysningar rörande mötet kan lämnas av Svenska kriminalistföreningens sekreterare, prof. Knut Sveri, tel. 08/22 81 60.

 

Stiftelsen Staten och rätten har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende.
    Ansökan om bidrag eller förslag till belöning för år 1967 torde vara stiftelsen tillhanda senast d. 22 mars 1967 under adress Stockholms universitet, Drottninggatan 116, Stockholm Va.