Förslag till ny bokföringslagstiftning. En utredning under ordförandeskap avf. d. hovrättspresidenten M. Wijnbladh har lagt fram förslag till lag om skyldighet att föra räkenskaper, vilken är avsedd att ersätta 1929 års bokföringslag (SOU 1967:49).
    Förslaget innebär en avsevärd vidgning av kretsen bokföringspliktiga. Skyldighet att föra räkenskaper enligt lagen skall åligga dels vissa grupper av  juridiska personer, nämligen aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser, dels envar annan som yrkesmässigt driver självständig rörelse, oavsett rörelsens omfattning, dock inte den som brukar jordbruksfastighet eller idkar uthyrning av annan fastighet.
    Utredningen föreslår flera ändringar i fråga om räkenskapsskyldighetens innehåll. Varje affärshändelse som omfattas av den löpande bokföringen skall vara bestyrkt av verifikation. Något sådant krav uppställs inte i gällande lag.Regeln att införing i dagbok skall ske varje dag ersätts av en bestämmelse om att införing skall ske utan onödigt dröjsmål. Varje dag skall dock upprättas ett sammandrag av dagens in- och utbetalningar. I syfte att underlätta användning av kontorsmaskinell utrustning slopas kravet att dagbok skall vara bunden. För de fall där bokföring sker genom automatisk databehandling föreskrivs viss skyldighet att skriva ut det databehandlade materialet i klartext. Årsredovisningen skall omfatta dels balansräkning, upprättad efter visst schema, dels resultaträkning. Den senare saknar motsvarighet i gällandelag. Värderingsreglerna har, delvis i anslutning till motsvarande bestämmelser i aktiebolagslagen, getts annan utformning än i bokföringslagen.
    Den föreslagna lagen innehåller i olikhet mot bokföringslagen en särskild straffbestämmelse som kompletterar brottsbalkens stadgande om bokföringsbrott. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter lagens bestämmelser straffas med böter. För att åtal skall få väckas krävs antingen att förseelsen anmälts av myndighet i anledning av granskning av räkenskaperna eller att den räkenskapsskyldige kommit i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller inställt sina betalningar. Vidare skall åtal vara påkallat från allmän synpunkt.

A. K.

 

Svensk Juristtidning. Med utgången av år 1967 lämnar f. d. presidenten Harry Guldberg ordförandeskapet i Svensk Juristtidnings redaktion. Presidenten Guldberg har tillhört redaktionen sedan 1949 och efterträdde d. 1 jan. 1961 Birger Ekeberg som dess ordförande. Vid sammanträde d. 23 nov. 1967 med Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning framförde professor Strahl föreningens tack till herr Guldberg för dennes insatser för föreningen och överlämnade som minnesgåva ett bokverk.
    Till ny ordförande i föreningen och i redaktionen valdes vid sammanträdet nuvarande redaktören, presidenten Sten Rudholm. Denne har varit verksam i tidskriftens tjänst sedan 1950. Han har varit redaktör sedan 1962. Till ny redaktör har utsetts nuvarande redaktionssekreteraren, hovrättsassessorn Anders Knutsson, och till ny redaktionssekreterare hovrättsfiskalen Hans Danelius.

A. K.