Ester Eugenie Sandberg avled 7 okt. 1967. Hon var född i Skårby, Malmöhus län, 10 febr. 1888, avlade stud.ex. 1907 och jur.kand.ex. i Lund 1915. Hon ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Eslöv. Hon var led. i samfundet 1931—42.

 

Georg Linse avled 14 nov. 1967. Han var född i Hyby, Malmöhus län, 19 juni 1893, avlade stud.ex. 1912 och jur.kand.ex. i Lund 1916. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet, från 1923 i Luleå. Han blev led. i samfundet 1926. Han var under en följd av år verkst. dir. i Norrbottens läns stadshypoteksförening och bostadskreditförening.

 

Personalnotiser

Justitiedepartementet. K. M:t har 10 nov. 1967 förordnat hovrättsr. i Sveahovr. Michael von Koch att biträda i dep:t fr. o. m. 15 nov. 1967.
    Dep.chefen har
    5 okt. 1967 förordnat laboratorn Alf Lindgren och tekn. lic. Patrik Wahren till experter i integritetsskyddskomm.,
    s. d. förordnat överstelöjtnanten Lars-Erik Sjöström till expert i ämbetsansvarskomm.,
    6 okt. 1967 entledigat justitierådet Lennart Fredlund från förordnande som expert i grundlagberedn.,
    16 okt. 1967 förordnat byrådir. Christer Bergman, dir. Bror Cedercrantz, förbundsjuristen Tage Grubbe, adv. Nils Köhler, civilekon. Eric Pettersson, dir. Sten Siljeström och dir. Lennart Wiberg till experter åt de sakk. för översyn av lagstiftn. om köp av lös egendom, m. m.,
    23 okt. 1967, med motsv. entledigande av bitr. riksåkl. Werner Ryhninger, förordnat bitr. riksåkl. Bengt Steen till ers. för ordf. i samarbetsorganet föråtgärder mot ungdomsbrottsligheten fr. o. m. 1 nov. 1967,
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Åke Weidstam till sekr. åt grundlagberedn.,
    31 okt. 1967 förordnat byrådir. Olle Edelsvärd till expert i departementsutredn. och byrådir. Lars Hammar till sekr. åt utredn.,
    1 nov. 1967 förordnat fil. kand. Lennart Nilsson till bitr. sekr. åt 1967 års pressutredn.,
    2 nov. 1967 förordnat avdeln.chefen Ebbe Magnander till led. i samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet.

 

Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har
    7 april 1967 förordnat hovrättsr. i hovr. för Västra Sverige Erik Borglund att som sakk. i samverkan med storlandstingskomm. och kommunalrättskomm. lägga fram förslag till författn.best. för storlandstinget och förordnat ass. i hovr. för V. Sverige Svante Boman till expert åt den sakk.,
    25 okt. 1967 förordnat ass. i Svea hovr. Gösta Lind af Hageby att biträda inom dep.:t fr. o. m. 1 nov. 1967.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    13 okt. 1967 utnämnt e. rådm. i Sthms rr, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Bertil Isacson till rev.sekr.,
    s. d. förordnat tf. rådm. i rr i Uddevalla, ass. i hovr. för Västra Sverige Kaj Grahn att bestrida göromål som ank. på rev.sekr. fr. o. m. 13 nov. 1967.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    13 okt. 1967 utnämnt tingsdom. i Solna dga Olle Herlin till hovrättsr. i hovr. för Västra Sverige fr. o. m. 1 nov. 1967,
    10 nov. 1967 på därom gjorda ans. dels entledigat rådm. i Sthms rr Sture Hägerroth från förordnande att bestrida göromål som ank. på byråchef i

 

784 PersonalnotiserSvea hovr. vid utg. av dec. 1967 och dels beviljat dep.r. i just. dep., byråchefen i hovr. Carl-Anton Spak avsked från byråchefstjänsten,
    s. d. förflyttat byråchefen i Göta hovr. Christer af Winklerfelt att vara byråchef i Svea hovr. fr. o. m. 1 febr. 1968 och förordnat dep.r. Carl-Anton Spak till ass. i Svea hovr.