Nytt statsråd. K. M:t har 9 dec. 1966 till statsrådutnämnt förbundsjuristen jur. dr Lennart Geijer.
    Statsrådet Geijer är född i Ystad 14 sept. 1909. Han blev jur. kand. i Lund 1933, jur. lic. i Sthm 1957 och jur. dr 1958 (se SvJT 1958 s. 349). Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han som ombudsman hos hyresgästföreningen i Sthm och från 1939 hos Svenska industritjänstemannaförbundet. Sedanår 1958 har han varit jurist hos TCO. Han harmedverkat i flera offentliga utredningar, särskilt i arbetsrättsliga och hyresrättsliga frågor. Sedan år1962 är han ledamot av första kammaren.

 

Regeringen. K. M:t har 30 dec. 1966 beviljat statsrådet Rune Hermansson avsked vid utgången av dec. 1966.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    2 dec. 1966 förordnat kronofogden Olof Beck Friis att biträda med vissa uppg. i dep. t. o. m. 30 juni 1967;
    30 dec. 1966 förordnat byrådir. i statens förhandl.nämnd Tord Skilje till dep.sekr. fr. o. m. 1 jan. 1967;
    s. d. förordnat rev.sekr. Lennart Wasteson, fisk. i Svea hovr. Lars Tottie och byråch. i försäkr.insp. Lorentz Vogel att biträda med vissa uppg. i dep.
    Dep.chefen har
    25 nov. 1966 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Eric Essén till expert i utredn. ang. nordiskt institut för komparativ rätt;
    29 nov. 1966 förordnat byråch. Berndt-Erik Berndtsson till expert i trafikmålskomm.;
    7 dec. 1966 förordnat justitierådet Erland Conradi, tillika ordf., preceptor Bertil Bengtsson, och adv. Carl-Erik Lindahl att med sakk. i övriga nordiska länder utreda frågor om skadestånd för framtida förlust av arb.inkomst och om efterlevandes rätt till skadestånd.

 

Lagberedningen. K. M:t har 18 nov. 1966 förordnat ass. i Göta hovr. Jan Heuman till sekr. i lagberedn. fr. o. m. 1 jan. 1967.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    9 dec. 1966 utnämnt ass. i Svea hovr. Sven Beckman till rev.sekr.;
    s. d. förordnat hovrättsr. i hovr. för Övre Norrland Lennart Böhme och bitr. häradshövd. i Västerbottens v. dga Åke Lindbohm att bestrida göromål som ank. på rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    25 nov. 1966 förordnat hovrättsr. i Svea hovr. Erik Backman att fortf. t. o. m. 31 dec. 1966 bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avdeln.;
    9 dec. 1966 förordnat lagm. i hovr. för Västra Sverige Einar Holm att under tjänstledighet för pres. i hovr. t. o. m. 31 maj 1967 uppehålla pres.tjänsten och 16 dec. 1966 hovrättsr. i hovr. Åke Bonge att uppehålla Holms lagmanstjänst;
    30 dec. 1966 förordnat f. d. lagm. i Svea hovr. Gunnar Aquilon att vara ställföreträdare för pres. i hovr. t. o. m. 30 juni 1967;
    s. d. förlängt t. o. m. 30 juni 1967 tid. medd. förordnanden för f. d. lagm. i Svea hovr. Arne Adelsohn och hovrättsr. i hovr. Sven Nordell att i hovr. bestrida göromål som ank. på lagm.;
    s. d. förordnat hovrättsr. i Svea hovr. Jerker Victor att vara v. ordf. på avdeln. t. o. m. 31 dec. 1967;
    s. d. förordnat hovrättsr. i Svea hovr. Åke Sahlquist, Carl Fredrik Hadding och Gunnar Wessman att fortf. t. o. m. 30 juni 1967 bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avdeln.;
    s. d. utnämnt t.f. häradshövd. i Norra och Södra Vedbo dga, tingsdom. i Tveta, Vista och Mo dga Rune Lindgren till hovrättsr. i Göta hovr.;
    s. d. till ass. fr. o. m. 1 jan. 1967 förordnat i Svea hovr. fisk. Björn Jans-

 

80 Personalnotiserson, Lars Jonson, Anders Knutsson, Bo Nordström och Ingvar Tengström, i Göta hovr. fisk. Lars Hedberg och Erland Strömbäck, i hovr. för Västra Sverige fisk. Birgitta Gislev och Bo Rundqvist samt i hovr. för Övre Norrland fisk. Gunnar Arfwidsson.