CORWIN D. EDWARDS. Trade Regulations Overseas. The National Laws. A Study in Comparative Law. Dobbs Ferry, New York 1966. Oceana Publications, Inc. XVI+752 s. $ 25,00.

 

Arbetet utgör en studie av konkurrensbegränsningslagstiftningen i tio västeuropeiska länder, bland dem Danmark, Norge och Sverige, samt tre andra icke-amerikanska stater. Varje lands rättsordning ägnas ett större och rikt dokumenterat kapitel, som i vissa fall, såsom i fråga om Förbundsrepubliken Tyskland och Frankrike, vuxit ut till omfattande översikter. Edwards' syfte har varit att tränga bakom fasaden av lagtexter och ledande rättsfall för att klarlägga konkurrensbegränsningslagstiftningens praktiska funktion och betydelse. Ehuru arbetet ger goda uppgifter om de nationella lagarnas framväxt och huvudprinciper, ligger dess tyngdpunkt på information och diskussion om den »policy» de olika konkurrensmyndigheterna tillämpar och de kvantitativa och kvalitativa resultat som vunnits av »the law in action». Framställningen kompletterar härigenom de vanliga översikterna av gällande rätt i olika länder, exempelvis den av OECD publicerade Guide to Legislation on Restrictive Business Practices.

 

132 Litteraturnotiser    Såsom framstående kännare av amerikansk och internationell konkurrensbegränsningslagstiftning och en av upphovsmännen bakom den moderna japanska rätten på området har Edwards varit väl kvalificerad för den svåra uppgiften. Han visar i sin självständiga och inte sällan ganska kritiska framställning, hur konkurrensbegränsningsrätten vanligen visat sig svår att hålla utanför motsättningar mellan skilda ekonomiska och politiska intressegrupper. Man kan i vissa länder konstatera en påfallande diskrepans mellan formellt stränga rättsregler och en mild myndighetspraxis, som tenderar att undvika de verkligt betydelsefulla och därmed känsliga problemen. I sitt kapitel om den svenska rätten uttrycker Edwards dock närmast förvåning över de resultat, som han finner kunnat uppnås med hjälp av vår lagstiftning, trots att denna mätt med internationell måttstock äger en mycket försiktig utformning av sanktionssystemet.

U. B.