Ur Svensk författningssamling 1967

 

494. K sjöförklaringscirkulär 25 maj 1967.
495. K folkbokföringskungörelse 9 juni 1967.
502. KK s. d. om uppgift från pastorsämbete i och för utredning ang. brott, m. m.
506. KK s. d. om ändring i inskrivningsförordningen d. 27 april 1956 (nr 188).
511. KK 30 juni 1967 ang. ändring i kung. d. 19 dec. 1947 (nr 950) om fingeravtryck m. m.
512. KK s. d. ang. ändrad lydelse av 12 § kung. d. 9 april 1965 (m 98) om polisregister m. m.
531—548. Lag 9 juni 1967 om tryggande av pensionsutfästelse m. m., m. m.
551. KK 25 aug. 1967 ang. ändrad lydelse av 1 och 2 §§ kung. d. 30 juni 1965 (nr 479) om främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner ang. inbördes rättshjälp m. m.
564. KK 6 sept. 1967 om ändring i stadgan d. 17 maj 1963 (nr 214) ang. statsdepartementen.
575. KK 6 okt. 1967 med förordnande på polisväsendets område om behörighet att pröva fråga om utlämnande av allmän handling.
582. KK 29 sept. 1967 ang. ändring i kung. d. 9 sept. 1964 (nr 580) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m. m.
584. KK 13 okt. 1967 om ändrad lydelse av 7 § kung. d. 25 nov. 1966 (nr 613) ang. tillämpningen av lagen d. 16 juni 1966 (nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål.
599. KK 10 nov. 1967 ang. ändring i kung. d. 10 juli 1947 (nr 534) om antalet nämndemän i städer med rådhusrätt.
606. K instruktion 20 okt. 1967 för socialstyrelsen.
616. Lag 24 nov. 1967 ang. ändring i lagen d. 3 juni 1938 (nr 274 om rätt till jakt.
620. Lag 1 dec. 1967 ang. ändrad lydelse av övergångsbestämmelserna till lagen d. 9 juni 1967 (nr 532) om ändring i 17 kap. handelsbalken.
621. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 1 juni 1951 (nr 308) om ekonomiska föreningar.

 

3 Vid denna redogörelses utarbetande har medverkat hovrättsassessorerna Åke Bouvin och Leif Ekberg. 

Ur Svensk författningssamling 1967 153625. KF 17 nov. 1967 om ändring i uppbördsförordningen d. 5 juni 1953 (nr 272).
626. K uppbördskungörelse s. d.
651. Lag 1 dec. 1967 ang. ändring i lagen d. 28 febr. 1958 (nr 52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente.
654—657. K instruktion 10 nov. 1967 för statens trafiksäkerhetsverk, m. m.
663—668. Lag 1 dec. 1967 om tillägg till vissa trafiklivräntor, m. m.
671. KK s. d. om ändrad lydelse av taxan d. 14 okt. 1960 (nr 560) för tjänsteförrättningar vid statens rättsläkarstationer.
705. KK 8 dec. 1967 om räntan i vissa fall för år 1968 på arvsskatt m. m.
708. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o), 4:o), 14:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.
712. Lag s. d. om ändring i föräldrabalken.
713. Lag s. d. om ändrad lydelse av 1 § utsökningslagen.
714. Lag s. d. om ändrad lydelse av 50 § barnavårdslagen d. 29 april 1960 (nr 97).
715. KK s. d. med föreskrifter om tillämpningen av 21 kap. föräldrabalken.
720. KF 1 dec. 1967 ang. ändring i förordningen d. 6 juni 1941 (nr416) om arvsskatt och gåvoskatt.
721—736. KK s. d. om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning, m. m.
741. KK 8 dec. 1967 ang. ändrad lydelse av 1 § kung. d. 4 juni 1964 (nr 484) om mottagande för statsverkets räkning av gåvo- och donationsmedel.
747. KK 15 dec. 1967 om ändring i stadgan d. 17 maj 1963 (nr 214) ang. statsdepartementen.
748—755. Lag s. d. om ändring i kommunalskattelagen d. 28 sept. 1928 (nr 370) m. m.
756. Lag s. d. ang. dels begränsad giltighetstid för lagen d. 18 juni 1925 (nr 334) om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område, dels ändrad lydelse av 1 och 1 a §§ samma lag.
758. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 § ordningsbotskung. d. 16 sept. 1966 (nr 536).
760. KK 8 dec. 1967 ang. ändring i kung. d. 22 maj 1963 (nr 198) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen d. 22 maj 1963 (nr 197) om allmänt kriminalregister.
761—762. Lag 15 dec. 1967 ang. ändring i lagen d. 17 juni 1932 (nr 223) med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län, m. m.
769. KK 8 dec. 1967 om ändring i jaktstadgan d. 3 juni 1938 (nr 279).
773. KK s. d. om allmänna jakttider.
779. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 22 okt. 1948 (nr 710) ang. rättsstatistiken.
831. KK 15 dec. 1967 om ändring i länsstyrelseinstruktionen d. 30 maj 1958 (nr 333).
837—849. Patentlag, m. m. 1 dec. 1967.
856. KF 15 dec. 1967 om ändring i vägtrafikförordningen d. 28 sept. 1951 (nr 648).
868—876. Förköpslag, m. m. 8 dec. 1967.
886—890. Lag 15 dec. 1967 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., m. m.
928. Instruktion 29 dec. 1967 för riksdagens ombudsmän.
937. KK 29 dec. 1967 om ändrad lydelse av 5 och 27 §§ arbetsordningen för rikets hovrätter d. 19 dec. 1947 (nr 960).
940—950. Lag 15 dec. 1967 ang. omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, m. m.

S. R.