170 NotiserDe kungl. kommittéerna. Enligt 1968 års riksdagsberättelse har följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1967, nämligen firmautredningen (ordf. prof. em. G. Eberstein; SOU 1967: 35; jfr SvJT 1967 s. 670), utredningen angående upplysning till militära myndigheter om ådömda straff m. m. (hovrättsrådet G. Thyresson), offentlighetskommittén (ordf. presidenten B. Kjellin; SOU 1967:28; se SvJT 1967 s. 227 och 1968 s. 93), utredningen för översyn av bokföringslagen (ordf. f. d. presidenten M. Wijnbladh; SOU 1967: 49; jfr SvJT 1967 s. 781), parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären (ordf. v. talmannen A. Strand; SOU 1968: 4), 1964 års vatten- och avloppsutredning (hovrättsrådet P.-E. Fürst; SOU 1967: 65; jfr SvJT 1968 s. 173), arvsfondsutredningen (regeringsrådet B. Hamdahl; SOU 1967: 2), utredningen angående justitieråds, regeringsråds och justitiekanslerns arbetsrättsliga ställning (f. d. överståthållaren J. Hagander; stencilerat betänkande; jfr SvJT 1968s. 93) och utredningen om övervakare inom kriminalvården (ordf. direktören P. Bergman; stencilerat betänkande).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet, vilka fortsätter sin verksamhet vid 1968 års ingång, inhämtas bl. a. följande:
    Domstolskommittén (ordf. f. d. presidenten K. Elliot) har i januari 1967 avgivit betänkandet »Domstolsväsendet II. Ny domkretsindelning för underrätterna» (SOU 1967: 4).
    Trafikmålskommittén (ordf. f. d. borgmästaren Y. Kristensson) har d. 7 dec. 1967 avgivit ett delbetänkande, benämnt »Förundersökning» (SOU1967: 59). Kommittén beräknas under år 1968 avgiva ett delbetänkande om trafikmålsutredningar.
    1965 års valtekniska utredning (ordf. borgmästaren B. Widegren) har d. 30 maj 1967 avgivit ett betänkande, benämnt »Förtidsröstning och gemensamma tvådagarsval» (SOU 1967: 27).
    Grundlagberedningen (ordf. landshövdingen V. Åman) har d. 28 april 1967 avlämnat betänkandet »Partiell författningsreform» (SOU 1967: 26; jfr SvJT 1967 s. 392) och d. 10 sept. 1967 en stencilerad PM med förslag till ny riksdagsstadga.
    Förmynderskapskommittén (ordf. f. d. presidenten J. Laurin) har d. 19 jan. 1967 avlämnat en stencilerad PM, benämnd »Myndighetsåldern och olika former av omyndighet».
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet beräknas slutföra sina uppdrag under 1968, nämligen utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. Thornstedt), utredningen angående bekantgörande av folkrättens regler för krig (prof. S. Jägerskiöld), svenska sakkunniga i finsksvenska gränsälvskommittén (ordf. justitierådet P. Bergsten), militärstraffsakkunniga (ordf. hovrättsrådet G. Thyresson), bostadsrättskommittén (ordf. regeringsrådet H.-F. Ringdén), förvaltningsdomstolskommittén (ordf. regeringsrådet K. Holmgren), utredningen angående vattenlagens torrläggningsbestämmelser (tingsdomaren Å. Wikner), sakkunniga rörande lagstiftning om kommission, handelsagentur och handelsresande (f. d. justitierådet Hj. Karlgren och prof. J. Hellner), sakkunniga rörande lagstiftning om skiljedom (expeditionschefen L. Brundin och chargé d'affaires V. Hellners), fylleristraffutredningen (ordf. regeringsrådet B. Hjern), 1965 års abortkommitté (ordf. f. d. justitierådet B. Hult), svenska kommittén för en nordisk patentbesvärsinstans (ordf. justitierådet Y. Söderlund), utredningen rörande internationell adoptionsrätt (f. d. justitierådet G. Walin), utredningen angående

 

Notiser 171förbud mot rasdiskriminering (ordf. justitierådet C. Holmberg), FN-lagkommittén (ordf. expeditionschefen E. Hellner), utredningen om rättssociologisk undersökning inom skadeståndsrätten (prof. J. Hellner), utredningen angående nordiskt institut för komparativ rätt (prof. Å. Malmström och hovrättsassessorn E. Essén), utredningen angående ändrad könstillhörighet (ordf. hovrättsassessorn A. Hedström), 1967 års pressutredning (ordf. förutv. statsrådet S. Lindholm) och nordiska kommittén för utredning av formerna för de självstyrande områdenas representation i Nordiska rådet (svensk representant statsrådet H. Kling).
    Utredningen av frågan om verkställighet av utländsk dom i tvistemål (prof. L. Welamson) beräknas under 1968 färdigställa ett betänkande med förslag till lag om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område.
    Fortsatt utredningsarbete under hela 1968 förutses av fångvårdens byggnadskommitté (ordf. riksdagsmannen B. Andersson), 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (ordf. justitierådet P. Bergsten), familjerättskommittén (ordf. f. d. justitierådet G. Walin), sjölagskommittén (ordf. f. d. justitierådet E. Hagbergh), aktiebolagsutredningen (prof. em. H. Nial), utredningen angående fraktavtalet vid godsbefordran på väg (ordf. presidenten K. Sidenbladh), expropriationsutredningen (ordf. regeringsrådet V. Körlof), domstolskommittén, trafikmålskommittén, sakkunniga rörande lagstiftning om köp av lös egendom (f. d. justitierådet Hj. Karlgren och prof. J. Hellner), sakkunniga för deltagande i nordiskt samarbetsutskott rörande den nordiska rättsgemenskapen (bitr. utrikesrådet L. Myrsten och statssekr. O. Rainer), departementsutredningen (kanslirådet E. Berggren), gruvrättsutredningen (ordf. landshövdingen S. af Geijerstam), fastighetsregisterutredningen (överingenjören H. Wallner), den sakkunnige angående lagstiftningen om skifte av dödsbo (rättschefen O. Höglund), samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten (ordf. riksåklagaren H. Romander), förmynderskapsutredningen, 1965 års valtekniska utredning, kommittén för lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet (ordf. justitierådet S. Romanus), förpassningsutredningen (organisationsdirektören H. Wihlborg), inskrivningskommittén (ordf. f. d. lagmannen C. O. Engqvist), kommittén för lagstiftningen angående trafiknykterhetsbrott (ordf. f. d. presidenten M. Heuman), grundlagberedningen, integritetsskyddskommittén (ordf. justitiekanslern B. Lännergren), ämbetsansvarskommittén (ordf. presidenten S. Rudholm), skadeståndskommittén (ordf. justitierådet E. Conradi), tillsynsutredningen (organisationsdirektören H. Wihlborg), samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet (ordf. statssekr. O. Rainer), kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården (ordf. advokaten Ingrid Gärde Widemar), informationsutredningen (ordf. landshövdingen P. Eckerberg), utredningen om författningspublicering (borgmästaren G. Ericsson) och 1967 års polisutredning (ordf. statssekr. O. Rainer).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.
    Försvarsdepartementet. 1967 års rekvisitions- och förfogandeutredning (generaldirektören R. Lundberg) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1968.
    Socialdepartementet. Utredningen om adoption av utländska barn (ordf. riksdagsmannen Mary Holmqvist) har slutfört sitt uppdrag genom att d. 8 nov. 1967 avgiva betänkandet »Adoption av utländska barn» (SOU 1967: 57; jfr SvJT 1968 s. 93). Utredningen angående hembiträdes-

 

172 Notiserlagstiftningen (generaldirektören Y. Samuelsson) beräknas slutföra sitt arbete under 1968, medan fortsatt arbete under hela detta år förutses av 1961 års sjukförsäkringsutredning (ordf. förbundsordföranden Y. Persson), pensionsförsäkringskommittén (ordf. presidenten L. Granqvist), livsmedelsstadgekommittén (ordf. prof. A. Wretlind) och medicinalstyrelsens narkomanvårdskommitté (ordf. f. d. generaldirektören A. Engel).
    Kommunikationsdepartementet. Länsindelningsutredningen (bankdirektören C.-H. Nordlander) har avslutat sitt arbete genom att avlämna ett d. 25 maj 1967 dagtecknat betänkande, benämnt »Ny länsindelning» (SOU 1967: 23). Vissa delbetänkanden (SOU 1967: 50 och 1967: 62) har under 1967 avgivits av kommunalrättskommittén (ordf. landshövdingen I. Lindell); i övrigt beräknas kommittén fortsätta sitt arbete under hela 1968. Fortsatt arbete under hela 1968 förutses också av nordiska vägtrafikkommittén (svenska ledamöter rättschefen B. Holmquist och häradshövdingen W.Stoltz), 1964 års sjömanslagskommitté (ordf. generaldirektören G. Borggård), svävarfartsutredningen (ordf. borgmästaren G. Wilkens), utredningen om oljeledningar (justitierådet O. Petrén), körkortsutredningen (direktören R. Hermansson) och kommunalvalskommittén (ordf. landshövdingen I. Lindell). Däremot väntas 1960 års vägsakkunniga (ordf. generaldirektören G. Vahlberg), parkeringskommittén (ordf. landshövdingen Th. Andersson) och utredningen för författningsbestämmelser för ett storlandsting (hovrättsrådet E. Borglund) komma att slutföra sina uppdrag under 1968.
    Finansdepartementet. Utredningen rörande förundersöknings- och åklagarverksamheten i tullmål (f. d. underståthållaren E. Ros) har d. 27 febr. 1967 avgivit en stencilerad PM med förslag rörande förundersöknings- och åklagarverksamheten i tullmål m. m. och har därmed slutfört sitt uppdrag. Fondbörsutredningen (ordf. generaldirektören K. Wulff) beräknas under 1968 framlägga ett delbetänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om aktiebrev och aktiebok i vissa bolag m. m. men kommer i övrigt att fortsätta sitt arbete under hela 1968. Fortsatt arbete under hela detta år förutses också av tullagstiftningskommittén (ordf. f. d. generaldirektören V. Fahlander), skattestrafflagutredningen (ordf. lagmannen S. Jungefors) och kapitalskatteberedningen (ordf. regeringsrådet S. Walberg). Utredningen om metrologiska enheter (ordf. justitiekanslern B. Lännergren), aktiefondsutredningen (ordf. regeringsrådet Å. Martenius) och den sakkunnige för översyn av lagen om understödsföreningar (expeditionschefen A. Wallén) beräknas slutföra sina uppdrag under 1968.
    Utbildningsdepartementet. 1958 års utredning kyrkastat (ordf. justitierådet E. Tammelin), som under 1967 avgivit fyra betänkanden (SOU 1967: 16, 1967: 17, 1967: 45 och 1967: 46), beräknas slutföra sitt arbete under 1968. Även filmcensurutredningen (ordf. lagmannen G. Ekblad), som under 1967 avgivit ett delbetänkande (SOU 1967: 31), väntas avsluta sitt arbete under 1968. Fortsatt arbete under hela detta år förutses däremot av sakkunniga för förhandling om avtalsreglering av upphovsrättsliga frågor på undervisningsområdet (ordf. justitierådet T. Hesser).
    Jordbruksdepartementet. Såväl 1958 års jordlagsutredning (ordf. landshövdingen G. Nilsson) som arrendelagsutredningen (ordf. borgmästaren B. Widegren) beräknas slutföra sina uppdrag under 1968. Växtförädlingsskyddsutredningen (ordf. landshövdingen A. Nordenstam) avser att fortsätta sitt arbete under hela 1968.
    Inrikesdepartementet. Utlänningsutredningen (ordf. justitie-

 

Notiser 173kanslern B. Lännergren), som d. 28 april 1967 avgivit ett delbetänkande, benämnt »Invandringen, problematik och handläggning» (SOU 1967: 18), avser att 1968 avlämna ytterligare ett delbetänkande, innefattande förslag till harmonisering av den svenska utlänningslagstiftningen till EEC-lagstiftningen;utredningen beräknas slutföra sitt arbete under 1968. Fortsatt arbete under hela 1968 förutses av nordiska kommittén för utredning av förutsättningarna för enhetlig nordisk utlänningslagstiftning m. m. (svenska ledamöter t. f. departementsrådet C.-G. Källner och byråchefen S. Bundsen).
    Civildepartementet. Arbetet inom förhandlingsutredningen (ordf. statssekr. B. Löfberg) beräknas fortgå under hela 1968. Däremot beräknas bisyssleutredningen (generaldirektören I. Löfqvist) slutföra sitt uppdrag under 1968.

H. D-s