Ny justitsminister i Danmark. Efter ca. 14 år med en socialdemokratisk eller socialdemokratisk ledet regering har Danmark efter folketingsvalget den 23. januar 1968 fået en borgerlig regering dannet i koalition mellem Det konservative Folkeparti, Venstre og Det radikale Venstre og under ledelse af den radikale politiker Hilmar Baunsgaard. I stedet for den socialdemokratiske advokat K. Axel Nielsen er Det Konservative Folkepartis formand dommer

 

Nordiskt och internationellt 263Knud Thestrup herefter blevet udnævnt til posten som justitsminister. Justitsminister Thestrup er født i 1900 og blev juridisk kandidat i 1924. Efter at have virket som dommerfuldmægtig ved forskellige dommerembeder blev han i 1947 udnævnt til kriminaldommer i Viborg. I 1953 blev han dommer i Herning, og dette embede beklæder han stadig. Fra 1947 har han været medlem af Folketinget. Han har i tidens løb beklædt — og beklæder stadig — en række forskellige tillidshverv. Siden 1952 har han således været medlem af Nordisk Råd, herunder formand for rådets 9 mands komité i årene 1956—60 og for dets juridiske udvalg fra 1960. Med justitsminister Thestrups indstilling til den nordiske tanke kan det formentlig forventes, at det nordiske samarbejde på lovgivningens område fra dansk side yderligere vil blive sogt intensiveret.

Kr.