Advokat udnævnt til dommer. Der er i det forløbne år sket det ganske exceptionelle i Danmark, at en advokat er blevet udnævnt til dommer. Vejen til dommerstillingen går ellers over uddannelsen som dommerfuldmægtig eller over arbejdet som embedsmand i justitsministeriet — i enkelte tilfælde i anklagemyndigheden. Det drejer sig om landsretssagfører Kurt Haulrig, derpr. 1. december 1967 er blevet udnævnt til dommer i Københavns byret. Byretsdommer Haulrig er født i 1924 og blev juridisk kandidat i 1949. I årene fra 1949 til 1958 virkede han som sekretær i justitsministeriet, men uddannede sig samtidig ved formiddagsarbejde som advokat. I 1958 forlod han ministeriet og nedsatte sig som advokat i København, hvor han herefter havde sit virke. Dommer Haulrigs udnævnelse er blevet modtaget med tilfredshed i advokatkredse, hvor man i mange år har arbejdet for at opnå en sådan vekselvirkning mellem de to sider af skranken. Også fra anden side må udnævnelsen imidlertid bydes velkommen, i det det næppe kan være tvivl om, at velkvalificerede advokater vil kunne tilføre dommerstanden værdifuldt nyt.


Kr.

 

Juridisk forening i København har haft en udbytterig sæson 1966—67 med mange velbesøgte møder. Følgende emner har været på programmet: sekretær, cand. jur. Holger Lavesen, der gennem Danmarks Juristforbund aktivt er medi arbejdet med en ny tjenestemandslov i Danmark, har i forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling holdt foredrag om dette emne med titlen »Tjenestemandssystemet i støbeskeen». Direktør, cand. jur. Vera Skålts, der er chef for Modrehjælpsinstitutionen (en officiel institution til hjælp og støtte for hovedsageligt ugifte mødre) har talt om den nye svangerskabshygiejnelovs perspektiver for mennesket og samfundet. Endvidere har højesteretssagfører, dr. jur. Bernt Hjejle talt om den i slutningen af 1965 udkomne betænkning om en eventuel lovgivning om voldgift (betænkningen er afgivet efter nordisk samarbejde af et udvalg, hvoraf højesteretssagfører Hjejle var medlem), og statsadvokaten ved Højesteret Per Lindegård har holdt foredrag om pornografi — et emne, der havde sit udgangspunkt i de mange retssager, der i de senere år har været i Danmark om forståelsen af begrebet »utugtig». Endelig har professor, dr. jur. Bent Christensen talt om byplans- og byreguleringsproblemer under titlen »Regulering af bebyggelse uden for byerne» og professor, dr. jur. Allan Philip om internationale erstatningsproblemer, navnlig ved bilulykker.

Kr.