MOs ämbetsberättelse. Under 1967 har hos MO uppkommit 770 ärenden, flertalet i samband med inspektion eller annan granskning. Antalet klagomål från enskilda var 118.
    I ämbetsberättelsen redovisas bl. a. åtal och dom mot regementschef och auditör för tjänstefel, bestående i att de ålagt en vapenfri tjänstepliktig arreststraff, trots att denne enligt den nya lagstiftning om vapenfri tjänst som trädde i kraft den 1 oktober 1966 inte var krigsman. I ett av de ärenden som rör domstolsverksamheten uttalar MO att övergivande av post som samtidigt innefattar undanhållande bör betraktas som ett fall av s. k. lagkonkurrens. I domen bör därför åberopas inte bara stadgandet om övergivande av post utan också stadgandet om undanhållande. I ett annat ärende anför MO att domstol, när ansvar har yrkats för undanhållande men domstolen inte har funnit uppsåt utan bara oaktsamhet styrkt, inte bör döma den tilltalade för tjänstefel utan att åtalet justerats så att det täcker oaktsamhet.
    I en skrivelse till Kungl. Maj:t kritiserar MO de nuvarande bestämmel-

 

266 Notiserserna om det militära straffregistret. MO förordar en översyn av dessa bestämmelser i syfte bl. a. att åvägabringa närmare överensstämmelse mellan dem och vad som gäller om det allmänna kriminalregistret.
    Med hänsyn till att årets ämbetsberättelse är den sista som avges av en särskild militieombudsman redovisas i en tabell utvecklingen av MO:s arbetsbörda under den tid som har gått sedan ämbetet inrättades 1915. Under första världskrigets år höll sig de till behandling föreliggande ärendena omkring 1 000 per år. Härefter minskade de kraftigt och var i slutet av 1920-talet nere i drygt 200. Under 1930-talet ökade de åter, och med det andra världskriget inträdde en mycket kraftig stegring. Toppen nåddes 1943 med 2 571 ärenden. Under efterkrigstiden har antalet hållit sig mellan 700 och 900 årligen.

A. K.