Nytt tingshus i Solna. Haga tingshus var i januari 1907 färdigt att tagas i bruk av Södra Roslags domsaga. Den 1 januari 1916 bildades Sollentuna och Färentuna domsaga. Tingshuset disponerades därefter av nämnda båda domsagor till den 1 juli 1951, då Solna domsaga tillkom. I samband därmed flyttade Södra Roslags domsaga till andra lokaler, medan Solna domsaga inrymdes i Haga tingshus tillsammans med Sollentuna och Färentuna domsaga. Dessa båda domsagor ökade emellertid snabbt i fråga om folkmängd och arbetsvolym och tillhör för närvarande de största i riket. Det var redan 1960 uppenbart, att lokalerna i tingshuset ej räckte till för båda domsagorna. Tingshusbyggnadsskyldige — gemensamma för båda domsagorna — beslöt då att uppföra ett nytt tingshus för Solna domsaga, medan Sollentuna och Färentuna domsaga skulle disponera Haga tingshus för egen räkning. Olika platser inom Solna stad var på förslag men slutligen stannade man för en tomt, be-

 

Notiser 267lägen i korsningen av Skytteholmsvägen och Hannebergsgatan alldeles i närheten av Solna Centrum. Platsen var väl vald jämväl med hänsyn till attSundbyberg sedermera överfördes till Solna domsaga, vilket skedde den 1 juli 1967.
    Den 15 mars 1965 påbörjades byggandet av Solna tingshus, projekterat av Svenska Riksbyggen med Kaj Sucksdorff som chefsarkitekt, Sture Andersson som inredningsarkitekt och Byggnadsfirman Forss & Son som huvudentreprenör. Den 2 juli 1966 flyttade Solna domsaga in i det nya tingshuset och den 4 i samma månad hölls det första tingssammanträdet.
    Tingshuset är uppfört i fyra våningar samt är 63 meter långt och 14,5 meter brett. För tingssalarna med därtill hörande lokaler har en särskild tillbyggnad i en våning uppförts, vilken ansluter sig till tingshuset i övrigt. Tillbyggnaden är 46 meter lång och 15 meter bred. Antalet lokaler i tingshuset uppgår till något mer än 100. Solna domsaga disponerar hela tingshuset med undantag för fjärde och halva tredje våningen, vilka tillsvidare är uthyrda men, därest så skulle visa sig nödvändigt, i en framtid kan få användas av domsagan. Bottenplanet inrymmer två tingssalar och en stor hall för allmänheten mellan tingssalarna med en dammanläggning mitt i hallen. I anslutning till vardera tingssalen finns överläggningsrum, nämndemansrum och åklagarrum. Dessutom finns advokatrum, pressrum, kapprum m. m. Vidare lokaler för kansli och expedition m. m. samt ett stort fastighetsarkiv jämte tre andra stora arkiv. Det kan nämnas, att för inställande inför häradsrätten av anhållna, häktade och personer, som avtjänar straff, finns en särskild ingång, avskild från övriga ingångar, vilken leder till en gångtunnel under huset upp till två arrestlokaler, vilka ligger intill tingssalarna. I planet en trappa upp, domaravdelningen, finns rum för häradshövding, tingsdomare, tingssekreterare och tingsnotarier samt fyra stora förberedelserum. I samma plan ligger därjämte bibliotek och lunchrum. I planet två trappor upp finns ett tiotal rum för skrivavdelningen jämte rum för stencilapparat och kopieringsapparat. — Tingshuset är mycket påkostat och synnerligen modernt. Allt är smakfullt och välordnat. Längs framsidan av domarbordet i vardera tingssalen finns handvävda textilier med originaltexter ur Upplandslagen. Oljemålningar och andra konstverk är placerade i de olika rummen. I häradshövdingens rum, tingssalarna och förberedelserummen är möblerna specialtillverkade. I tingshuset sutrustning ingår allehanda tekniska finesser, avseende målens påropande m. m.
    Den 13 december 1967 invigdes Solna tingshus. Samma dag och i anslutning till invigningen högtidlighölls 60-årsminnet av Haga tingshus' tillblivelse. Samling skedde i Solna tingshus, därvid cirka 160 inbjudna var närvarande. Bland dessa märktes statsrådet Sven-Eric Nilsson, presidenten Sten Rudholm, landshövdingen Erik Westerlind, justitierådet Nils Beckman och Solna domsagas förutvarande häradshövding lagmannen Nils Grafström. Sedan tingshuset visats för de inbjudna hölls hälsningsanförande av tingshusstyrelsens ordförande nämndemannen O. V. Wallius. Statsrådet Nilsson höll invigningstalet.
    Därefter fortsatte högtidligheten i Haga tingshus, där 60-årsjubileet firades i närvaro av cirka 180 inbjudna, däribland ovannämnda personer ävensom förutvarande häradshövdingarna i Sollentuna och Färentuna domsaga Ove Hesselgren och lagmannen Arvid Ribbing. Efter konsert av Solna musikskola och prolog av skådespelaren Georg Årlin hölls högtidstal av presidenten Rudholm. Förre ordföranden i tingshusstyrelsen förre häradsdomaren Gustaf An-

 

268 Notiserdersson berättade därefter om tingshusets historia. Högtiden avslutades med musik.
    Festligheterna fortsatte med middag i Stallmästaregårdens festvåning för något mer än 200 inbjudna gäster. Sedan nämndemannen Wallius hälsat samtliga välkomna, hölls tal av häradshövdingen i Solna domsaga Folke Hägglund samt häradshövdingen i Sollentuna och Färentuna domsaga Torvald Hellquist. Hägglund framförde ett tack till alla dem, som medverkat till tingshusets tillblivelse, för ett ändamålsenligt och förnämligt tingshus. Landshövding Westerlind framförde gästernas tack. I anslutning till middagen förekom underhållning och dagen avslutades med dans.'

 F. H.