269Ny professor. Till professor i civilrätt vid Stockholms universitet har Kungl. Maj:t d. 15 mars 1968 utnämnt preceptorn vid Uppsala universitet, jur. dr och fil. kand. Bertil Bengtsson.
    Prof. Bengtsson är född i Göteborg 1926 ochblev student där 1944. År 1946 blev han fil. kand. och år 1950 jur. kand. vid Uppsala universitet. 1950—51 arbetade han på advokatbyrå i Göteborg och fullgjorde 1951—53 tingstjänstgöring vid Aska, Dals och Bobergs domsaga i Motala. 1953—56 och tidvis därefter tjänstgjorde Bengtsson i hovrätten för Västra Sverige, där han år 1954 blev fiskal, och vid olika underdomstolar. År 1959 blev han jur. lic., 1960 jur. dr och docent samt år 1962 preceptor i civilrätt vid Uppsala universitet, där han uppehållit professur vid åtskilliga tillfällen. Efter adjunktionstjänstgöring förvärvade han år 1964 assessorskompetens i hovrätten. Sedan januari 1967 är han t. f. revisionssekreterare. Bengtsson har anlitats för vissa lagstiftningsuppdrag i justitiedepartementet; bl. a. är han ledamot av skadeståndskommittén.
    Utom doktorsavhandlingen »Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden» (1960) har Bengtsson publicerat »Om tolkning av ansvarsförsäkringsvillkor» (1960), »Skadestånd vid sport, lek och sällskapsliv» (1962), »Allemansrätt och markägarskydd» (2 uppl. 1966), »Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott» (1967) samt ett antal uppsatser och recensioner i Svensk Juristtidning m. fl. facktidskrifter.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    16 febr. 1968 förordnat fil. kand. Hans G. Andersson till expert åt grundlagberedn. fr. o. m. 1 maj 1968,
    s. d. förordnat 1:e byråsekr. hos riksförsäkr.verket Carl-Henrik Adolfsson till expert åt fastighetsregisterutredn. fr. o. m. 1 april 1968,
    s. d. förordnat f. d. borgmästaren Yngve Kristensson att som sakk. utreda frågan om formerna för handläggn. av mål ang. vissa lindrigare brott m. m. och 8 mars 1968 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Erland Aspelin till sekr. åt den sakk.

 

Inrikesdepartementet. K. M:t har 1 mars 1968 förordnat tf dep.sekr. Br 6 Kurt Nore Ingemar Källberg att vara dep.sekr. Br 6 i dep:t.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 23 febr. 1968 utnämnt tjf bitr. vattenrättsdom. i Västerbygdens vd, ass. i Svea hovr. Sven Bolte till rev.sekr. fr. o. m. 1 mars 1968 och förordnat ass. i rr i Malmö Rolf Andersson och Ingvar Pering samt tingsdom. i Luleå dga Per Olof Marke att bestrida göromål som ank. på rev.sekr., Andersson fr. o. m. 1 mars 1968, Pering fr. o. m. 1 april 1968 och Marke fr. o. m. 17 april 1968.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    1 mars 1968 förordnat bitr. häradshövd. i Luleå dga Barbro Lindqvist att inneha långtidsvik. på häradshövd.tjänsten i Kalix dga fr. o. m. 1 juni 1968 t. v.,
    s. d. förordnat tf rev.sekr., ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Inger Schlyter att inneha långtidsvik. på en tingsdom.tjänst i Kristianstads dga fr. o. m. 1 sept. 1968 t. v. och
    s. d. förordnat tf tingssekr. i Ovansiljans dga Carl-Johan Carlsson att bestrida göromål som ank. på tingsdom. i dgn t. v. t. o. m. 31 dec. 1968.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har 1 mars 1968 förflyttat och förordnat rådm. i Göteborgs rr Ulf Grapengiesser att vara rådm. i rr i Linköping fr. o. m. 1 april 1968.

 

Riksdagen och dess verk. Riksdagens revisorer har 29 febr. 1968 förordnat avdeln.dir. Tryggve Byström att vara byråchef Cr 2 hos riksdagens förvaltn.kontor fr. o. m. 1 maj 1968.