Sommarkurser i juridik. City of London College anordnar under tiden 15 juli—9 aug. 1968 tre kurser i juridiska ämnen. Den första kursen avser engelsk rätt, som skall studeras under jämförelse med andra rättssystem. Deltagarna skall uppdelas på två studiegrupper, av vilka den ena är avsedd för dem som vill förvärva allmänna kunskaper om modern engelsk rätt och den andra har till syfte att bibringa dem som redan har vissa kunskaper i anglo-amerikansk common law fördjupade kunskaper på några specialområden. —Den andra kursen omfattar internationell rätt. Utöver en grundläggande allmän kurs får deltagarna välja mellan två tilläggskurser, den ena gällande International Business Law och den andra avseende några folkrättsliga casestudies. — Ämnet för den tredje kursen är utländsk och komparativ rätt. Huvuddelen av kursen består av studiet av några olika rättssystem, nämligen amerikansk, tysk, sovjetrysk och fransk rätt.
    Den som önskar deltaga i någon av dessa kurser skall anmäla sig senast den 6 juli 1968. Närmare upplysningar ävensom anmälningsformulär kan erhållas från City of London College, Moorgate, London E.C.2.

H. D-s

 

1 Red. strävar efter att förbättra SvJT:s bevakning av utvecklingen på det rättsliga området utanför Norden. Som ett led i dessa strävanden har red. vänt sig till några personer i utlandet som har åtagit sig att bidraga med notiser härom. Förf. till ovanstående notis, konsul G. Campbell-Westlind i New York, har lovat att medverka med material från Förenta Staterna. 

22—683005. Svensk Juristtidning 1968