Näringsfrihetsombudsmannen (NO) har under 1967 handlagt 334 ärenden, av vilka 130 överförts från föregående år och 204 registrerats under året. Under samma tid har 230 ärenden slutförts medan 104 ärenden inte var avgjorda vid årets slut.
    Av de under året tillkomna 204 ärendena har 48 upptagits på NO:s initiativ — varav 14 på grundval av kartellregistret och 34 på grund av uppgifter i pressen m. m. — 122 föranletts av anmälan eller förfrågan från enskild

 

Notiser 343part, 23 avsett av statens pris- och kartellnämnd överlämnade utredningar samt 11 utgjort remissärenden.
    Under året handlagda initiativärenden har totalt uppgått till 86, varav 30 kartellärenden och 56 övriga ärenden.
    Av de 14 nya kartellärendena har 13 avsett cirka 50 kartellavtal, däribland ett 20-tal avseende realisationstider inom detaljhandeln och ett 20-tal avseende bilhandeln. I ett ärende har NO hemställt om redovisning av bankinspektionens kartellregistreringar. Ett flertal kartellavtal har dessutom aktualiserats i andra ärenden. Under året avslutade 11 kartellärenden har avsett bl. a. byggnadspapp, radiatorer, asfaltbeläggningar, metaller och fotoartiklar samt ett stort antal avtal ang. frisörbranschen och ang. realisationstider inom textildetaljhandeln. Flertalet av avtalen har upphävts eller ändrats så att  ytterligare åtgärder ej ansetts erforderliga. Kartellärenden under handläggning avser bl. a. viror och metallduk, maskinfilt, affärsbankernas tariffer, järnskrot, papper, biluthyrning, realisationstider, betongvaror, snickerier, elspisar samt handeln med bilar.
    Av de 34 nya ärenden, som upptagits på grund av uppgifter i pressen m. m., har 16 avsett ifrågasatta överträdelser av förbuden mot bruttoprissättning (14) och anbudskarteller (2). Ett bruttoprisärende avseende två leverantörer inom mattbranschen har av NO anmälts till åtal. I ett ärende avseende fabrikantprismärkning på bröd har framställning om förhandling ingivits till näringsfrihetsrådet. Ytterligare ett sådant fall är föremål för handläggning hos NO. I övrigt har dessa initiativärenden rört bl. a. båtutställning, fotoartiklar, olja, persienner, bilreparationer, radio-TV, glödlampor, elkablar, spånskivor, massaved, kosmetiska artiklar och isoleringsfilt. Av 26 slutbehandlade ärenden har NO avskrivit 9 på grund av att konstaterade missförhållanden helt eller delvis undanröjts samt 8 i avvaktan på utredning hos annan myndighet e. d. Fyra ärenden har avskrivits efter uttalande i saken av NO samt 4 enär skadlig verkan bedömts icke föreligga.
    Antalet anmälningsärenden har utgjort 154, av vilka 83 tillkommit under året, och i 53 fall gällt leveransvägran. Av sistnämnda ärenden har 10 fall berört detaljhandel med karaktär av lågprisaffär.
    I 36 av 108 under året slutförda anmälningsärenden har påtalade missförhållanden helt eller delvis undanröjts. I 25 av dessa fall var det fråga om leveransvägran; 12 gällde hälsokost, 3 textil och konfektion samt övriga bl. a. persienner, mattor, kosmetika, cyklar, böcker och penninglotter. Två av fallen avsåg pris- och rabattdiskriminering (glas, oljebrännare) och 7 missgynnande av annat slag (annonsförmedlingssystemet, vägran att intaga annons, transporter, hälsokost, vägrad auktorisation, båtutställning). I 28 ärenden har skadlig verkan enligt konkurrensbegränsningslagen bedömts icke föreligga. Leveransvägran har även i dessa fall utgjort den vanligast förekommande grunden för anmälan. I 15 ärenden har konkurrensbegränsningslagen ej befunnits tillämplig. Framställning till näringsfrihetsrådet om förhandling har gjorts i tre ärenden ang. leveransvägran beträffande mjölk, hårvårdsmedel samt båtmotorer.
    Flertalet av statens pris- och kartellnämnds 23 ex-officio-utredningar har såsom ett led i den fortlöpande prisövervakningen m. m. avsett andra förhållanden än egentliga konkurrensbegränsningar och därför efter genomgång lagts till handlingarna utan vidare åtgärder. Några utredningar har emellertid givit NO anledning att överväga åtgärder eller hemställa om närmare

 

344 Notiserundersökning. Utredningsärenden under handläggning avser bl. a. wallboard, skor och ur. Slutförda utredningsärenden har gällt bl. a. pappersindustrin, träskruv, gångjärn och lås samt petroleumprodukter. NO har under året hos statens pris- och kartellnämnd hemställt om utredning i 15 olika ärenden.
    Förutom ovan angivna 4 framställningar till näringsfrihetsrådet har NO avgivit en framställning till riksdagens andra lagutskott angående läkemedelsförsörjningen samt 10 framställningar till olika departement och statliga verk. Dessa har bl. a. rört vissa lagbestämmelser m. m. på det kommunala området, exportförbudet på järnskrot, systemet för bestämmande av vissa brandförsäkringspremier samt åtgärder för införande av en övre prisgräns beträffande skummjölk för direktkonsumtion.

E. S.