346 Notiser    Det 25:e nordiska juristmötet äger rum i Oslo d. 13—15 aug. 1969. Preliminärt har följande förhandlingsämnen fastställts: 1. Advokatens uppdrag och ansvar. 2. Exklusivavtal mellan tillverkare och mellanhänder. 3. Miljöförstöring som nationellt och internationellt rättsligt problem. 4. Rättsliga problem i samband med leasing och factoring. 5. Utlänningars behandling i straffrättsligt och straffprocessuellt hänseende. 6. Inskränkningar utan ersättning i förfoganderätten över fast egendom. 7. Ersättning för ideell skada. 8. Datatekniken och rättsväsendet. 9. Polisrapportens betydelse i brottmålsprocessen. 10. Rättsutveckling på annat sätt än genom lagstiftning. Dessutom planeras ett föredrag över ämnet Vilken verkan kommer anslutning till gemensamma marknaden att få för lagstiftning i nordiska länder?

A. K.

 

Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1967 till 82 087: 92. Därav var 8 100 kr. placerade i statsobligationer, 67 147 kr. i aktier och 6 840: 92 i bank. Nettoavkastningen under år 1967 uppgick till 3 889: 71. Från fonden utdelades under år 1967 2 600 kr. — Ansökan om bidrag från fonden skall ställas till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, Sthm C.— Ang. fondens ändamål, se SvJT 1919 s. 401.

H.D-s

 

Tore Alméns minnesfond. Stiftelsens styrelse höll sitt ordinarie årssammanträde d. 14 mars 1968. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1967 13 560: 88 kr. Tillgångarna uppgick vid årets slut till 200 432: 48 kr. Av detta belopp redovisades 124 948: 25 kr. på aktiers konto, 60 000: — kr. på utlämnade låns konto (inteckningslån), 13 946:68 kr. på kapitalräknings konto och 1 537: 55 kr. på checkräknings konto. Tillgångarna fördelar sig med 162 016: 74 kr. på grundfonden och 38 415: 74 kr. på dispositionsfonden. Revisionen av 1967 års räkenskaper har icke givit anledning till anmärkning. — Ansökan om bidrag från fonden ställes till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, Sthm C. Ang. fondens ändamål se SvJT 1920 s. 117.

H. D-s

 

Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1967 till 51 305: 44 kr. Avkastningen under året utgjorde 3 768: 28 kr. Från fonden har under år 1967 utdelats anslag med 4 500 kr. till Stiftelsen Academica för Åbo Akademis jubileumsfonds räkning. Betr. Birger Ekebergs fonds ändamål se SvJT 1952 s. 494.

H. D-s

 

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Ansökningar om anslag från stiftelsen, avseende innevarande års utdelning, bör före 1 okt. 1968 insändas till stiftelsens sekr., adv. Lennart Reuterwall, Sveriges advokatsamfund, Kammakargatan 10, 1 tr., Sthm C.

 

Svensk Avdelning av International Law Association hade sitt ordinarie årssammanträde d. 6 juni 1967.
    Efter genomgång av stadgeenliga ärenden vid årssammanträdet följde föredrag av utrikesrådet Hans Blix över ämnet »Förslaget till kodifikation av traktaträtten». Vid årsmötet deltog ett stort antal internationella stipendiater från Dag Hammarskjöldska fonden i Uppsala.

 

Notiser 347    Föreningens styrelse har för innevarande år följande sammansättning: advokaten Bertil Ahrnborg, advokaten Nils Berglund, utrikesrådet Hans Blix, prof. Hilding Eek, prof. Torsten Gihl, prof. Jan Hellner, prof. Lars Hjerner, skeppsredaren Emanuel Högberg, hovrättspresidenten Gunnar Lagergren, direktören Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, advokaten Claes Palme, presidenten Sture Petrén, hovrättspresidenten Sten Rudholm och statssekreteraren Gunnar von Sydow.
    Ordförande är Petrén och vice ordförande Palme. Föreningens sekreterare och kassaförvaltare är advokaten Klas G. Kleberg.
    Föreningen hade vid årsskiftet 139 medlemmar.