Svensk Förening för Internationell Sjörätt hade sitt ordinarie årsmöte d. 12 maj 1967 i Stockholm. Härvid lämnades redogörelse inför den sjörättsliga diplomatkonferensen i Bryssel, som ägde rum d. 16—28 maj 1967. Vid mötet förekom vidare — förutom stadgeenliga ärenden — redogörelse av departementsrådet Clas Nordström för behandlingen inom Inter-Governmental Maritime Consultative Organization av »Torrey Canyon»-problemet. Beträffande föreningens verksamhet i övrigt må nämnas att föreningen, liksom under föregående år, deltagit i det arbete som — under ledning huvudsakligen av föreningens ordförande — bedrives inom Comité Maritime International rörande »container»-problematiken.
    Föreningens styrelse har för innevarande år följande sammansättning: dispaschören Kaj Pineus, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, v. ordf., direktören Torsten Andersson, hovrättsrådet Allan Björklund, direktören, jur. dr Nils Grenander, prof. Kurt Grönfors, direktören Per-Erik Hedborg, direktören Rainer Hornborg, direktören Emanuel Högberg, assuransdirektören Niklas Kihlbom, direktören Folke Lindahl, hamndirektören Helge Linder, advokaten Claes Palme, hovrättspresidenten Sten Rudholm, statssekreteraren Gunnar von Sydow och assuransdirektören Lorenz Zetterman. Sekreterare och kassaförvaltare är advokaten Claës Palme.
    Föreningen hade vid årsskiftet 143 medlemmar.

 

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen höll d. 23 maj 1967 sitt årsmöte, varvid enbart stadgeenliga ärenden upptogs till behandling.
    Den egentliga verksamheten inom föreningen har under arbetsåret utgjorts av den nordiska konferensen om privatlivets helgd, som hölls i maj samma år i föreningens regi och i samarbete med Internationella Juristkommissionens exekutivkommitté. Exekutivkommittén förlade en sammankomst till Stockholm i samband med konferensen. Denna, som hölls på engelska språket, inleddes och sammanfattades av docenten Stig Strömholm, Uppsala, vilken på uppdrag av kommissionen författat en introducerande skrift »The Right to Privacy» (se SvJT 1967 s. 574).
    För avdelningens utländska gäster anordnade hovrättsrådet och fru Gustaf Petrén en supé i sitt hem och avdelningen arrangerade en heldagsutflykt till Sandhamn i Stockholms skärgård.
    Avdelningen har liksom tidigare uppehållit ett nära samarbete med Internationella Juristkommissionens generalsekretariat i Geneve.
    Avdelningens medlemsantal uppgår till drygt 200.

 

348 Notiser    Styrelsen består av hovrättsrådet Gustaf Petrén, ordf., hovrättsrådet Per Erik Furst, v. ordf., förbundsdirektören Jan-Henrik Björck, sekr., advokaten Bertil Ahrnborg, direktören Gunnar Lundberg, bankjuristen Jon Lindgren samt sekreteraren Uncas Serner. Styrelsesuppl. är hovrättsassessorn Bertil Voss, tingssekreteraren Anna-Maria Eek och direktören Sven-Ivar Ivarsson.