Svenska sektionen av Internationella institutet för administrativa vetenskaper, lokalavdelning av det i Bryssel domicilierade »Institut international des sciences administratives», har under 1967 haft följande styrelse: regeringsrådet Kurt Holmgren, ordf., prof. Sune Carlsson, prof. Hilding Eek, kanslidirektören Carl Murray, avd.chefen Ingemar Nord, sekr., f. d. generaldirektören Erik Swartling, överdirektören Paul Tammelin och universitetsrådet Gunnar Wijkman.
    Verksamheten under året har huvudsakligen avsett bevakningen av kontakterna med Brysselinstitutet och där pågående utredningsarbeten. Sålunda deltog ett tiotal svenskar i ett mindre, av institutet ordnat förberedande möte i Köpenhamn d. 3—7 juni 1967. F. ö. har rapporter utarbetats och uppgifter insamlats för den världskongress, som institutet på irländska regeringens inbjudan skall hålla i Dublin d. 2—6 sept. 1968. Vid kongressen är kanslichefen hos JO Bertil Wennergren generalrapportör för ämnet »Skyddet för medborgarna i administrativ procedur» (svensk nationell rapportör byråchefen Lorentz Vogel). De övriga huvudämnena är »Administrativa samordningsproblem i anledning av den ekonomiska och sociala utvecklingen» (generalrapportör M. A. Delion från franska Cour des comptes, svensk rapportör rättschefen Magnus Sjöberg) samt »Den offentliga personalpolitiken och den sociala evolutionen» (generalrapportör M. Atir, Israel, svensk rapportör kanslirådet Fingal Ström). Intresserade, som önskar deltaga i kongressen och som icke i egenskap av sektionsmedlemmar erhållit anmälningspapper, kan taga kontakt med sektionssekreteraren, avdelningschefen Nord, Statskontoret, Stockholm 2.

 

Svenska samfundet för jämförande rättsforskning nödgades inställa sitt ordinarie årsmöte för 1967. Samfundet är anslutet till Association internationale des sciences juridiques. Dess styrelse har under året bestått av prof. Åke Malmström, ordf., justitierådet Torwald Hesser, prof. Lars Hjerner, hovrättsrådet docenten Gustaf Petrén, docenten Lennart Pålsson, jur. kand. John Leinmark, skattm., och docenten Stig Strömholm, sekr. — Samfundet hade under året 74 medlemmar.

 

Svenska Föreningen för Upphovsrätt sammanträdde under år 1967 tre gånger. D. 20 febr. talade prof. Svante Bergström över ämnet »Upphovsrätt och undervisning» i anslutning till en inom Skolöverstyrelsen av honom verkställd utredning. Vid årsmöte d. 10 maj höll jur. lic. Gunnar Karnell föredrag över ämnet »Stockholmskonferensens program inför de internationella upphovsmannaorganisationerna». D. 24 okt. höll justitierådet Torwald Hesser, prof. Bergström, prof. Seve Ljungman och utrikesrådet Love Kellberg inledningsanföranden till diskussion över ämnet »Stockholmskonferensens eftermäle».
    Föreningen anordnade d. 28 juni en middag för särskilt inbjudna delegater och observatörer vid den diplomatiska konferensen i Stockholm 12 juni—

 

Notiser 34914 juli för revision av bl. a. Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, i närvaro även av ett stort antal föreningsmedlemmar.
    Föreningens styrelse utgöres av Ljungman, ordf., Bergström, rådmannen Jan Gehlin, justitieråden Erik Hedfeldt och Hesser, Karnell, f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen och advokaten Ivar Philipson. Sekr. och skattm. är Karnell. Hedersledamöter är prof. em. Gösta Eberstein och domaren vid Internationella Domstolen i Haag Sture Petrén.
    Föreningen hade vid årsskiftet 105 enskilda och 28 stödjande medlemmar.