Personalnotiser 351Riksdagens ombudsmän. Enligt de vid 1967 års riksdag antagna nya bestämmelserna om riksdagens ombudsmän (se SvJT 1968 s. 142 f) skall dessa vara tre, alla med titeln justitieombudsman. En skall ha tillsyn över vårdområdet, en över försvaret samt taxerings- och uppbördsväsendet och en över civilförvaltningen i övrigt, medan tillsynen över domstolarna samt åklagar-, polis och exekutionsväsendet skall delas lika mellan sistnämnda båda ombudsmän. På grund av övergångsbestämmelserna blir nuv. MO Hugo Henkow, vars ämbetsperiod går ut 1969, innehavare av det ämbete som är förenat med tillsyn över försvaret m. m. Till innehavare av de båda andra ämbetena för en period av fyra år utsåg kamrarnas valmän 27 mars 1968 nuv. JO Alfred Bexelius (vårdområdet) och justitierådet Ulf Lundvik (se SvJT 1966 s.727, civilförvaltningen i övrigt). Till ställföreträdare för ombudsmännen utsågs hovrättsråden i Svea hovrätt Gunnar Thyresson och Gustaf Petrén.

 

Högsta domstolen. K. M:t har 29 mars 1968 entledigat justitierådet Ulf Lundvik från justitierådstjänsten.

 

Lagrådet. K. M:t har 29 mars 1968 förordnat lagmannen i Svea hovr. Ingemar Ulveson att vara led. i lagrådet fr. o. m. 16 april 1968. Lagrådet består fr. o. m. denna dag av en ord. och två extra avd. I den ord. avd. tjänstgör f. d. justitier. Lind, justitier. Alexanderson, regeringsr. Ringdén och justitier. Conradi, i den första extra avd. justitier. Edling, regeringsr. Hegrelius samt justitier. Petrén och Joachimsson, i den andra extra avd. justitier. Nordström, regeringsr. Walberg, justitier. Westerlind och lagmannen Ulveson.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    15 mars 1968 förordnat f. d. hovrättspres. Mauritz Wijnbladh att biträda med vissa uppgifter i dep:t.;
    29 mars 1968 förordnat dep.rådet, ass. i Svea hovr. Ingvar Gullnäs att vara exp.chef i dep:t fr. o. m. 10 maj 1968;
    s. d. förordnat fr. o. m. 16 april 1968 tjf. rättschefen, ass. i Svea hovr. Carl Lidbom att vara rättschef i dep:t, dep.rådet, ass. i Svea hovr. Nils Mannerfelt att bestrida göromål som ank. på rättschef i dep:t, t.f. dep.rådet, hovrättsr. i Svea hovr. Lars-Erik Tillinger att vara dep.råd och ass. i Svea hovr. Hans-Olov Stark att inneha långtidsvik. på en dep.rådstjänst i dep:t;
    s. d. förordnat fisk. i Svea hovr. Lars-Göran Åsbring att biträda med vissa uppg. i dep:t under tiden 1 april—31 augusti 1968;
    s. d. beviljat lagmannen i Svea hovr. Bengt Sandström tjänstledighet t. o. m. 30 juni 1968 för honom tid. meddelat uppdrag att vara expert i domstolskomm.;
    Dep.chefen har
    28 febr. 1968 förordnat dep.rådet Börje Alpsten, tillika ordf., byrådir. Maj-Britt Amer, kansliråden Sven Fischier och Arnold Joelsson, dep.rådet Carl-Anton Spak, revisionsdir. Stig Säfström och dep.sekr. Otto Winther till led. i en ledningsgrupp för programbudgetarb. inom dep:ts verksamhetsomr. och 20 mars 1968 förordnat dep.sekr. Tord Skilje till sekr. åt gruppen;
    7 mars 1968 förordnat länspolischefen Karl-Gustaf Ståhl att biträda 1967 års polisutredn. och 22 mars 1968 förordnat led. av riksd. II kamm. Tage Sundkvist till sakk. i utredn.;
    15 mars 1968 förordnat prof. Per Olof Bolding och ass. i Svea hovr. Carl-Johan Cosmo till experter åt den sakk. för utredn. av frågan om formerna för handläggn. av mål ang. vissa lindrigare brott m. m.;
    21 mars 1968 förordnat fisk. i Svea hovr. Bo Olof Melin till bitr. sekr. åt inskrivn.komm.;
    22 mars 1968 förordnat reg.rådet Sten Wilkens, tillika ordf., och byråchefen Lorentz Vogel att som sakk. utreda frågorna om kostn. i förvaltn.förfarandet, om rättshjälp i förvaltn.ärenden och om offentligt biträde åt part i sådana ärenden;
    26 mars 1968 förordnat överläk. Yngve Holmstedt till expert i komm. för anstaltsbehandl. inom krim.vården;
    5 april 1968 förordnat f. d. byråchefen, fil. dr Gerdt Brundin och byrådir. i försäkr.inspektionen Åke Svensson till experter i skadeståndskomm.

 

Försvarsdepartementet. K. M:t har 29 mars 1968 förordnat dep.rådet, ass i

 

352 Personalnotiserhovr. för Västra Sverige Lars Ljunggren att vara exp.chef i dep:t fr. o. m. 1 juli 1968.