Utredning om rasoroligheterna i USA. Efter de våldsamma upploppen och rasoroligheterna i Förenta Staterna under sommaren 1967 tillsatte president Johnson en utredning, National Advisory Commission on Civil Disorders, med uppgift att bl. a. undersöka orsakerna till oroligheterna. Ordförande i utredningen, som nyligen framlagt sitt betänkande, var guvernören i Illinois, Otto Kerner, och bland de tio övriga medlemmarna må nämnas New Yorks borgmästare, John Lindsay (vice ordförande), negersenatorn Edward Brooke (republikan, Massachusetts), ordföranden i järnarbetarförbundet, I. W. Abel, verkställande direktören i National Association for the Advancement of Colored People, Roy Wilkens, och Atlantas liberale polismästare, Herbert Jenkins.
    Rapporten konstaterar att Förenta Staterna är ett rasmedvetet samhälle och att den vita majoriteten måste bära ansvaret för de svåra och explosiva förhållanden, som förorsakade oroligheterna. Utredningen, som i detalj redogör för upploppen i bl. a. Chicago, Cincinnati, Atlanta, Newark, Detroit och Tampa, kommer till den slutsatsen, att USA är på väg att utvecklas till ett land med två samhällen, ett svart och ett vitt — åtskilda och utan jämlikhet.
    Utredningen föreslår en rad olika åtgärder i syfte att komma till rätta med

 

4 Föreskrifterna rörande utlämning i samma avtal upphävdes i samband med genomförandet av den gemensamma nordiska utlämningslagstiftningen. 

27—683005. Svensk Juristtidning 1968

 

418 Nordiskt och internationelltde missförhållanden, som gav upphov till upploppen. Sålunda föreslås att två miljoner nya arbetstillfällen skapas under de närmaste tre åren, varav hälften inom det privata näringslivet och hälften inom den statliga sektorn. Vidare förordas yrkesutbildning genom såväl enskildas som myndigheternas försorg, varvid enskilda arbetsgivare bör få ersättning härför, samt likformiga bestämmelser om social välfärd, varvid socialbidragen åtminstone bör motsvara existensminimum. Ökade bidrag till undervisningsväsendet och federala åtgärder för att avskaffa den segregation i skolorna, som de facto ännu existerar, är andra åtgärder som anvisas såsom lämpliga. Utredningen pekar också på angelägenheten av att lagstiftningsvägen komma till rätta med rasdiskrimineringen på bostadsmarknaden, ett uttalande som torde ha medverkat till den i april undertecknade lag, som föreskriver att denna diskriminering skall upphävas etappvis. Vidare föreslår man åtgärder för att bereda 6 miljoner människor i de lägre inkomstgrupperna anständiga bostäder under de närmaste fem åren.
    Betänkandet har såsom väntat fått ett blandat mottagande; de ledande tidningarna har dock genomgående varit positiva till de slutsatser som utredningen dragit. Vad som i sista hand blir avgörande för många av förslagens omsättning i praktisk handling är kongressens villighet att ställa de avsevärda belopp till förfogande, som skulle krävas härför. Att så kommer att ske synes mer än tvivelaktigt. Under tiden ser allmänheten med bävan fram mot en ny »het sommar», och myndigheterna rustar sig för att möta de då väntade eruptionerna.

G. Campbell-Westlind