Danmarks Juristforbund. I året 1967 har der været afholdt ordinære repræsentantskabsmøder den 29. maj og den 27. november og ekstraordinært den 4. oktober. Forbundets formand professor, dr. jur. W. E. von Eyben aflagde ved de ordinære moder beretning om virksomheden i hvert af de forlobne halvår. Det oplystes herunder, at medlemstallet er stadig stigende og nu (pr. 1/10 1967) andrager ca. 8 550; heraf er ca. 5 200 kandidatmedlemmer og ca. 3 350 studentermedlemmer. I beretningen, der ved begge moder blev aflagt skriftligt, men som mundtligt blev suppleret med forskellige oplysninger, blev der som sædvanlig redegjort for de sager af mere almindelig interesse, som forbundet havde arbejdet med i den forlobne tid, og for de opgaver, der trængte sig på i den nærmeste fremtid. Formanden omtalte herunder problemet om juristernes grunduddannelse og senere efteruddannelse. Forbundets hovedbestyrelse har til at arbejde med disse problemer bl. a. nedsat et efteruddannelsesudvalg. Udvalget har allerede opnået betydelige praktiske resultater i form af koordinering og udbygning af bestående efteruddannelsesprogrammer og etablering af ny selvstændig kursusvirksomhed, der står åben for alle; der er således blevet etableret kurser i EDB, De europæiske Fællesskaber, skatteret, leje- og boliglovgivning og kommunesammenlægning. Formanden oplyste endvidere, at Juristforbundets forlag har nedsat et EDB-udvalg, der har fået den opgave at undersøge mulighederne for at etablere informationssøgning via EDB med hensyn til love, domme og juridisk litteratur. Endelig berørtes i begge beretninger det stadig brændende spørgsmål om tjenestemandskommissionens arbejde og gennemførelsen af en ny tjenestemandslov. Fra kommissionens sekretariat foreligger der en skitse til en ny lov. Denne skitse blev nærmere drøftet på det ekstraordinære repræsentantskabsmode den 4. oktober 1967, hvor der var enighed om at karakterisere det heri indeholdte

 

Nordiskt och internationellt 419udkast til et nyt tjenestemandssystem som ganske uacceptabelt. På dette grundlag vil man nu søge at påvirke kommissionen under dens videre arbejde til at ændre udkastet på en måde, der er acceptabel for tjenestemændene og de øvrige ansatte.
    Efter repræsentantskabsmødet den 27. november 1967 er der sket store politiske ændringer i Danmark. Regeringsskiftet efter valget den 23. januar 1968 og landets økonomiske situation betyder til almindelig beklagelse utvivlsomt, at gennemførelsen af den nye tjenestemandslov trækker i langdrag, og at heller ikke den ganske absurde situation, der er opstået omkring cheflønningerne, fordi de er kommet helt ud af balance med lønnen til de overenskomstansatte, bliver løst foreløbig. Efter de seneste udtalelser fra Juristforbundets ledelse vil man fra forbundets side benytte mellemtiden til at arbejde videre med problemerne og specielt søge at nå frem til en fortsat udbygning af det fællesakademiske samarbejde i forbindelse med Akademikernes Samarbejdsudvalg, således at der kan blive større klarhed og fasthed i forhandlingssituationen fra de ansattes side.

Kr.