Försäkringsjuridiska Föreningen har under 1967 hållit fyra sammanträden, vid vilka — förutom föreningsärenden — förekommit föredrag av direktören Ebbe Jacobsson med rubriken »En försäkringsbolagsjurist ser tillbaka. Gamla knäckfrågor som ännu är aktuella», av ombudsmannen Harald Wessling om »Frågor kring rättsskyddsförsäkringen» och av direktören Sten Källenius med rubriken »Något om ansvar vid sprängskador». Vid det fjärde sammanträdet informerade kanslirådet Björn Dillén om Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag och om den verksamhet bolaget driver.
    Föreningens styrelse utgöres av hovrättsrådet Olof H. Appeltofft, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, v. ordf., direktören Arne Hallström, sekr., prof. Bertil Bengtsson, direktören Sven Hallgren, justitierådet Olle Höglund, advokaten Valborg Lundgren och direktören Fredrik Åkerman.
    Föreningen hade vid årsskiftet 332 aktiva och 17 passiva medlemmar.

 

Nordisk Förening för Rättssociologi anordnade d. 4—6 dec. 1967 i Vedbæk, Danmark, den första nordiska forskarkonferensen i rättssociologi. Mötet stöddes ekonomiskt av Nordiska Kulturfonden. Konferensen samlade ett femtiotal deltagare från de nordiska länderna (sociologer, psykologer och jurister). Prof. Torgny Segerstedt, Uppsala, öppnade konferensen och talade bl. a. om rättssociologiens ställning i förhållande till andra beteendevetenskaper. Detta tema berördes även i ett föredrag om juridikens rättsregler och sociologiens normer av prof. P. O. Bolding, Lund. Det tredje större föredraget, som hölls av forskningsdocent Torben Monberg, Köpenhamn, var rättsantropologiskt och handlade om adoptionsinstitutet på stillahavsön Bellona. Vidare diskuterades aktuella rättssociologiska projekt. Här skall nämnas två större samnordiska projekt: dels en undersökning i Finland och Norge av allmänhetens inställning till rättssystemet och dels en undersökning av skiljemannaförfarandet i Sverige och Danmark. Även undervisningen i rättssociologi debatterades. Avslutningsvis gjorde prof. Vilhelm Aubert, Oslo, en uppsummering av kon-

 

422 Notiserferensen, där han bl. a. med utgångspunkt från de på konferensen berörda frågekomplexen återigen tog upp frågan om rättssociologiens ställning.
    Föreningens styrelse har följande sammansättning: Segerstedt, ordf., lektor Britt-Mari Person Blegvad, Danmark, v. ordf., prof. Per Stjernquist, prof. Paavo Kastari, Finland, och amanuensis Per Norseng, Norge. Styrelsesuppleanter är Aubert, prof. Thor Vilhjalmsson, Island, hovrättsrådet Carl Fredrik Hadding, kassör, cand. psych. Berl Kutschinsky, Danmark, och pol. mag. Klaus Mäkelä, Finland. Sekr. är e. universitetslektorn, jur. kand. Åke Saldeen. — Föreningen har 121 medlemmar. Närmaste generalförsamling beräknas äga rum någon gång under hösten 1968 varvid också sannolikt en forskarkonferens kommer att anordnas.