Sjörättsföreningen i Göteborg höll ordinarie vårsammanträde d. 30 mars 1967. Därvid höll Lord Justice Diplock, London, föredrag över ämnet »Breach of the Contract of Carriage by Sea». Ordinarie höstsammanträde ägde rum d. 12 sept., varvid en livlig diskussion rörande frågan om en ändring av reglerna om kollibegränsning i Haaglagen och en eventuell övergång till kilobegränsning ägde rum efter inledningsanförande av prof. Kurt Grönfors.
    Föreningens styrelse har under år 1967 utgjorts av Grönfors, ordf., direktören Niklas Kihlbom, v. ordf., assuransdirektören Per Erik Hedborg, kassaförv., och borgmästaren Gösta Wilkens med advokaten Lennart Hagberg och direktören Jan de Jounge som suppl. Advokaten Jan Ramberg har tjänstgjort som sekr.
    Under verksamhetsåret har i samverkan med Nordisk Institutt for Sjorett i Oslo fyra skrifter utsänts till medlemmarna.
    Föreningen har 221 medlemmar, därav 22 stödjande medlemmar.

Kriminalpolitiska sällskapet i Stockholm har hållit två sammanträden under 1967. D. 27 april inleddes diskussion av byråchefen Lars Bolin och psykologenBertil Sundin om »Urval och utbildning av personal inom kriminalvården». Universitetslektorn Hans Klette talade d. 13 dec. om »Domstolarnas trafiksäkerhetsuppgifter — några tankar efter en USA-resa».

Kriminalpolitiska sällskapet i Skåne har under år 1967 sammanträtt en gång, därvid rådgivande psykiatern dr Kerstin Thunving och t.f. direktören Carin Pettersson vid tillsynsanstalten i Stångby talade över ämnet »Vårdresultat på tillsynsanstalt».
Sällskapets arbetsutskott har under året bestått av överläkaren Olof Hellgren, chefsåklagaren Harry Hågeman, f. barnavårdsdirektören Åke Bylander och advokaten Görel Nordqvist, samtliga i Malmö.

Sveriges domareförbunds styrelse utgöres för närvarande av presidenten Sture Petrén, ordf., häradshövdingen Erik Alexanderson, v. ordf., med borgmästaren Nils Rappe som suppl., justitierådet Sven Edling med justitierådet Bertil Alexanderson som suppl., presidenten Björn Kjellin med presidenten Åke von Schultz som suppl., samt hovrättsrådet Lars-Erik Tillinger, sekr. och kassaförv., med hovrättsassessorn Henry Montgomery som suppl., ävensom av le-

 

Notiser 423damöter utsedda av de till förbundet anslutna domareföreningarna. Dessa har senast utsett, föreningen Sveriges häradshövdingar och stadsdomare häradshövdingen Nils Källoff, tingsdomaren Bo-Göran Stenström, borgmästaren Nils Rappe och rådmannen Birger Brandt med häradshövdingen Eric Stangenberg, vattenrättsdomaren Vilhelm Sohlberg, borgmästaren Axel Lindskog och rådmannen Erik Björkman som suppl. samt revisionssekreterare föreningenrevisionssekreteraren Anders Litzén med revisionssekreterarna Sara Falk och Ove Nelander som suppl.
    Sedan föreningen Sveriges hovrättsdomare d. 26 nov. 1966 beslutat upplösa föreningen och överföra sina tillgångar till Sveriges domareförbund har förbundet numera mottagit dessa tillgångar, som utgöres av arkivalier och penningmedel.