Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer och fiskaler. Följande hovrättsledamöter och fiskaler åtnjöt 1 april 1968 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet från tjänsten:

 

    i Svea hovrätt: lagmannen B. Sandström (just.dep.), hovrättsråden H. Bergqvist (tf rev.sekr.), S.-E. Bergstrand (exp.chef handelsdep.), L. Brundin (exp.chef just.dep.), M. Bäärnhielm (arrendelagsutr.), L. Delin (gruvrättsutr.), G. Dyrssen (lagberedn.), B. Erneholm (kansliråd jordbr.dep.), S. Egersten (ordf. i fiskevärderingsnämnd), P.-E. Furst (just.dep.), E. Hellner (exp.chef komm.dep.), E. Holmberg (sv. komm. för en nordisk patentbesvärsinstans), B. Holmquist (rättschef komm.dep.), O. Höglund (rättschef just.dep.), P. Ihrfelt (finansdep.), I. Jönsson (ordf. i statens utl.komm.), M. von Koch (just.dep.), I. Lekman (rättschef jordbr.dep.), A. Loheman (aktiebolagsutr.), T. Löwbeer (rättschef utbildn.dep.), N. Mangård (utr. för översyn av den sociala vårdlagstiftningen), S. Mejegård (växtförädlingsskyddsutr.), B. Mollstedt (fideikommissnämnden), G. Petrén (kanslichef Nordiska rådet), Å. Sundquist (ombudsman för näringsfrihetsfrågor), G. von Sydow (statssekr. handelsdep.), G. Thyresson (ordf. i militärstraffsakkunniga), L.-E. Tillinger (tf dep.råd just.dep.) och I. Wallenberg (pres. i högsta restitutionsdomst. i Berlin), assessorerna H. H. Abelin (finansdep.),L. Arvidsson (tf rev.sekr.), R. Berggren (rättschef inrikesdep.), Gunvor Bergström (kansliråd just.dep.), Gunvor Bexelius (riksd. allm. beredn.utskott), Å. Bouvin (just.dep.), M. Calais (tf rev.sekr.), T. Cars (byråchef hos RA),

 

Personalnotiser 431E. Cederlund (tf rev.sekr.), C.-J. Cosmo (trafikmålskomm.), N. Dahlborn (just.dep.), P. G. Dahlman (riksd. konst.utskott), S. Edlund (tf rev.sekr.), G. Ekman (kansliråd utbildn.dep.), A. Ekström (sakk. rör. lagstiftn. om köp av lös egendom), L. Groll (riksd. konst.utskott), G. Gråberg (grundlagberedn.), I. Gullnäs (dep.råd just.dep.), S.-O. Hall (tf rev.sekr.), G. Hallmo (utbildn.dep.), A. Hedström (just.dep.), T. Hellners (just.dep.), P. Hildebrand (kansliråd jordbr.dep.), Ingrid Hilding (tf exp.chef soc.dep.), S. Holmbergh (tf rev.sekr.), S. Holstad (just.dep.), B. Hårdefelt (civildep.), P. Jermsten (just.dep.), L. Jonson (handelsdep.), A. Knutsson (just.dep.), B. Krouthén (tf rev.sekr.), O. Köhl (utbildn.dep.), B. Lambe (hos JK), S. Larsson (just.dep.), C. Lidbom (tf rättschef just.dep.), G. Lind af Hageby (komm.dep.), J. Ljungar (ämbetsansv.komm.), G. Ljungberg (integritetsskyddskomm.), P. C. Lundbergh (byråchef hos JO), K. Malmgren (tf kansliråd finansdep.), B. Malmström (domst.komm.), N. Mannerfelt (dep.råd just.dep.), H. Montgomery (lagberedn.), J. Mueller (kansliråd utbildn.dep.), P. von Möller (just.dep.), S. E. Nilsson (statsråd), U. Nordenson (dep.råd just.dep.), B. G. Nordström (hos MO), Böret Palm (kansliråd komm.dep.), E. Persson (just.dep.), L. E. Persson (hos JO), O. Rainer (statssekr. just.dep.), Helga Rossipal (just.dep.), Chr. Rune (sjölagskomm.), B. Rydin (lagberedn.), T. Sars (byråchef hos JK), M. Sjöberg (rättschef i statsrådsberedn.), L. Sjöstedt (sjömanslagskomm.), C.-A. Spak (dep.råd just.dep.), H.-O. Stark (just.dep.), G. Sterzel (expropr.utr.), C.-E. Sturkell (soc.dep.), H. Svahn (riksd. III lagutsk.), G. Sönnerhed (inskr.komm.), H. Tjernberg (utlänningsutr.), L. Tottie (just.dep.), O. Tranell (stf näringsfrihetsombudsman), G. Wahlgren (tf dep.råd finansdep.), A. Wallén (exp.chef finansdep.), O. Westman (tf rev.sekr.), S. Wickbom (kansliråd komm.dep.), A. Wigelius (riksd. I lagutsk.), B. Voss (kansliråd komm.dep.), H.-Å. Wängberg (byråchef hyresrådet), S. Vängby (familjerättskomm.) och G. Zetterquist (aktiebolagsutr.), fiskalerna U. Bernitz (studier), B. Dufwa (studier), S. Edling (arbetsdomstolen), G. Erenius (studier), H. Jusélius (näringsfrihetsrådet), L. Lunning (inr.dep.), S. Magnusson (statsrådsberedn.), P. Nyqvist (arbetsdomstolen), I. Odhammar (samarbetsorg. för ADB inom rättsv.), T. Ouchterlony (Europarådets komm. för de mänskl. rättigheterna), I. Rexed (narkomanvårdskomm.) och Inger Strömberg (lärare vid Statens polisskola).

 

    i Göta hovrätt: hovrättsrådet T. Landahl (just.dep.), assessorerna U. H-son Gad (just.dep.), L. Sjögreen (förmynderskapsutr.), J. Heuman (lagberedn.), A. Nordenadler (skattestrafflagutr.), G. Torgils (komm.dep.), A. Reis (riksd. I lagutsk.), P. Sandström (komm. för lagstiftn. om yttrande- och tryckfrihet), S. Heurgren (just.dep.), H. Olsson (utr. ang. förbud mot rasdiskriminering m. m.), P. Baagoe (just.dep.), E. Strömbäck (skadeståndskomm.), B. Werner (just.dep.) och J. Hultgren (just.dep.), fiskalerna L. Åhlén (polisutr.), B. Westerberg (soc.dep.), T. T-son Thyblad (byrådir. hos JO) och L. Wennick (ensk. ang.).

 

    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsrådet Å. Åhström (just.dep.), assessorerna E. Holmberg (grundlagberedn.), G. Danielson (rättschef soc.dep.), I. Lindh (centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden, CFU), E. Essén (just.dep.), N. O. Wentz (kansliråd just.dep.), B. Wilhelmsson (pensionsförsäkringskomm.), L. Ekberg (riksd. II lagutsk.), J. Johnsson (bilskatteutr. m. m.), Inger Schlyter (tf rev.sekr.), B. Björnberg (tf rev.sekr.), S. Ramkull (just.dep.), Margareta Paulsen (kriminalvårdskomm.), E. Aspelin (fylleristraffutr.), I. Cosmo (inr.dep.), Karin Ringberg (just.dep.), E. Gabrielsson (finansdep.), A. H. Olsson (bilregisterutr.), Karin Bredberg-Olsson (ensk. ang.) och C. H. Bergh (grundlagberedn.), fiskalerna L. Persson (riksd. II lagutsk.), L. Pålsson (docent), G. Grenfors (riksd. II lagutsk.), K.-I. Rundqvist (riksd. II lagutsk.), P. Falk (studier) och H. Wranghult (avd.dir. rikspolisstyr.).

 

    i hovrätten för Västra Sverige: hovrättsråden E. Borglund (komm.dep.), K. G. Lindelöw (utbildn.dep.) och Å. Widding (finansdep.), assessorerna L. Ljunggren (dep.råd försvarsdep.), S. Boman (inr.dep.), O. Börjeson (dep.råd just.dep.), C. G. Källner (tf dep.råd inr.dep.),

 

432 PersonalnotiserÅ. Ihrfelt (just.dep.), A. Wijkström (just.dep.), O. Lindh (riksd. III lagutsk.), A. Ligner (komm.dep.), B. Orrhede (just.dep.) och A. Stendahl (just.dep.), fiskalerna R. Ström (just.dep.), I. Lindqvist (just.dep.), H.Regner (byrådir. hos MO) och K. Bratthall (försäkringsdomst.).

 

    i hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden E. Nyman (avd.chef krim.vårdsstyr.), G. Steen (civildep.), C. Nordström (dep.råd komm.dep.) och L. Landh (expropr.utr.), assessorerna O. Nordström (just.dep.) och C.-I. Skarstedt (försvarsdep.), fiskalerna T. Sigeman (docent) och B. Eliasson (just.dep.).

 

    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden S. Marcus (rättschef försvarsdep.), I. Kilander (just.dep.) och T. Löfstedt (dep.råd just.dep.) samt assessorerna G. Normark (admin.dir. avtalsverket), Å. Weidstam (just.dep.), P. E. Nilsson (just.dep.), C. Ljungström (komm.dep.) och B. Sjöberg (soc.dep.).