Ur Svensk författningssamling 1968
13. KF 26 jan. 1968 om ändring i vägtrafikförordningen d. 28 sept. 1951 (nr 648).
14. KF s. d. ang. ändrad lydelse av 1 § förordningen d. 5 maj 1960 (nr 134) om mopeder.
15. KK s. d. om förbud mot nedsmältning av skiljemynt.
27—32. KK 16 febr. 1968 ang. ändrad lydelse av 3 § kung. d. 31 okt. 1947 (nr 848) med särskilda bestämmelser om bevisupptagning åt domstolarna i vissa främmande stater, m. m.

 

522 Ur Svensk författningssamling 196837. KK s. d. ang. ändring i kung. d. 10 juli 1947 (nr 534) om antalet nämndemän i städer med rådhusrätt.
43. Lag 23 febr. 1968 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.
45—56. Atomansvarighetslag, m. m. 8 mars 1968.
57—60. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 3 juni 1965 (nr 186) om lagrådet, m. m.
64—72. Narkotikastrafflag, m. m. s. d.
73—76. Lag 15 mars 1968 ang. ändring i lagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet, m. m.
79—86. Lag s. d. om ändrad lydelse av 7 kap. 8 § och 54 kap. 9 § rättegångsbalken, m. m.
99. KK s. d. om ändrad lydelse av 12 § kung. d. 29 juni 1964 (nr 567) med vissa bestämmelser ang. tillämpningen av lagen d. 29 juni 1964 (nr 542) om personundersökning i brottmål.
110. Lag 5 april 1968 om fortsatt giltighet av hembiträdeslagen d. 30 juni 1944 (nr 461).
122. KK 19 april 1968 om ändrad lydelse av 6 § kung. d. 18 nov. 1932 (nr 522) ang. inskrivningsdomare och inskrivningsdagar.
123. KK s. d. om ändring i kung. d. 19 dec. 1947 (nr 935) med närmare bestämmelser om fullföljdsavgift, kostnadsersättning och fattigdomsintyg vid fullföljd av talan till högsta domstolen.
145. KK 17 maj 1968 om ändring av bilagan till expeditionskung. d. 29 okt. 1964 (nr 618).
146—163. K stadga 26 april 1968 ang. omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, m. m.
164. Lag 17 maj 1968 om ändrad lydelse av 4 kap. 5 § föräldrabalken.
165—169. Lag s. d. om ändring i brottsbalken, m. m.
193—204. Lag 28 maj 1968 om ändring i rättegångsbalken, m. m.
205—211. Lag 17 maj 1968 ang. upphävande av lagen d. 4 juni 1926 (nr 189) om upplåtelse under åborätt av viss jord, m. m.
222- -224. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 10 maj 1929 (nr 77) om trafikförsäkring å motorfordon, m. m.
231—235. Smittskyddslag, m. m. 26 april 1968.
253. KK 28 maj 1968 ang. ändrad lydelse av 34 § kung. d. 6 nov. 1964 (nr 632) med vissa bestämmelser om vård i frihet av dem som dömts till påföljd för brott.
260. KK s. d. om ändrad lydelse av 2 § kung. d. 26 sept. 1947 (nr 776) med bestämmelser ang. tillämpningen av lagen om fri rättegång.
269. KK s. d. om ändrad lydelse av 32 § arbetsordningen för rikets hovrätter d. 19 dec. 1947 (nr 960).
278—294. Lag s. d. om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut, m. m.
303. KK 17 maj 1968 om ändring i instruktionen d. 3 dec. 1965 (nr 783) för statens rättsläkarstationer.
326. Lag 6 juni 1968 ang. ändring i lagen d. 9 april 1965 (nr 94) om polisregister, m. m.
330. Lag 17 maj 1968 om ändring i militära rättegångslagen d. 30 juni 1948 (nr 472).
331—335. KK 28 maj 1968 om ändrad lydelse av 3 och 4 §§ instruktionen d. 6 maj 1966 (nr 165) för auditör, m. m.
342—343. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom, m. m.
344—349. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m. och om fortsatt giltighet av lagen, m. m.
379—383. KK s. d. om uppläggande av nytt fastighetsregister, m. m., m. m.
396—397. Riksåklagarens beslut s. d. om ordningsbot för vissa brott, m. m.
419—423. KF 6 juni 1968 om allmän arbetsgivaravgift, m. m.
430—433. KF s. d. om mervärdeskatt, m. m.

A. K.