Ny amerikansk lag om kreditgivning. Den 22 maj 1968 antog den amerikanska kongressen ett lagförslag enligt vilket såväl banker och andra kreditinstitut som detaljhandlare åläggs att klart och tydligt underrätta sina låntagare respektive avbetalningsköpare om de ränte- och andra avgifter, som vederbörande har att erlägga. Lagförslaget, som populärt är känt under namnet The Truth-in-Lending Bill, täcker lån på belopp mellan 25 dollar och 25 000 dollar samt avbetalnings- och andra kreditköp ävensom fastighetsinteckningar i egna hem. Undantagna från lagens bestämmelser är krediter för kommersiella ändamål samt avbetalningsköp, där värdet ligger mellan 25 och 75 dollar i de fall, då ränte- och andra kostnader understiger fem dollar, samt avbetalningsköp över 75 dollar, då sagda kostnader understiger 7:50 dollar. Varuhus och andra detaljhandlare, som tillämpar försäljning på kredit med månatliga avbetalningar, blir skyldiga att för kontokunden angiva såväl utgående månads- som årsränta, och dessa skall vara angivna både i procent och i myntbelopp. Vidare blir annonsörer, som i sina annonser lockar med möjlighet till köp på kredit, skyldiga att i annonserna i detalj redovisa varans kontantpris, de årliga räntekostnaderna samt andra eventuella kostnader för kunden.
    För den som gör sig skyldig till s. k. loan sharking, d. v. s. långivning som innebär utpressning (lån mot 45 % ränta eller däröver), stadgas fängelse i högst 20 år och högst 10 000 dollar i böter.
    Lagen innehåller även bestämmelser, som avser att skydda löntagare mot arbetsgivare-borgenär. Löneavdrag för skuld medges med högst 25 % av löntagarens nettolön och i varje fall skall löntagaren alltid ha rätt att kontant utfå 48 dollar per vecka.
    Den nya lagen, the Consumer Credit Protection Act, som av presidenten betecknats som en stor seger för den amerikanske konsumenten, träder ikraft den 1 juli 1969; bestämmelserna mot »införsel» dock först ett årsenare.

G. C.-W.