Notiser 541Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1967 hållit två sammanträden. Vid årsmötet, som avhölls i Malmö d. 17 mars, höll organisationschefen Carl-Erik Schalin föredrag över ämnet »Allmän och privat pension, synpunkter på vad en advokat bör beakta». Vid andra sammanträdet, som avhölls i Ronneby d. 18 aug., förekom föredrag av advokaten Elin Lauritzen över ämnet »Tänk om jag gifter mig med en utlänning».
    Under hösten 1967 har anordnats kurs i »Juridisk argumentationsanalys», omfattande tio föreläsningskvällar.
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Ove Wickman, Malmö, ordf., Lennart Vilén, Malmö, v. ordf., Nils Edström, Malmö, Torsten Lundius, Lund, och Torsten Tärnhuvud, Karlskrona, med advokaterna Hugo Olsson, Malmö, Olof Wellmark, Lund, och Gustaf Magnusson, Eslöv, såsom suppl. Sekr. och kassaförv. har under året varit advokaten Torsten Lundius, Lund. — Avdelningen räknade vid 1967 års utgång 179 medlemmar.

 

Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 9 mars 1967. Efter då företagna val har styrelsen följande sammansättning: advokaterna Eskil Weibull, ordf., Bo Björck, v. ordf., Hans-Erik Glimstedt och Hans Vinge, samtliga i Göteborg, Sven Englund, Trollhättan, Gunnar Lagerberg, Borås, Gösta Mellander, Skövde, samt Stig Pehrsson, Halmstad, med advokaterna Olov Gedda och Bengt Bergendal, Göteborg, samt Gösta Hasslehed, Uddevalla, såsom suppl.
    Sekr. och kassaförv. har under året varit Bergendal och klubbm. advokaten Nic Grönvall, Göteborg.
    Vid årsmötet förekom föredrag av professor Lars Welamson, som under ämnet »Kuriosa kring konventioner» talade om erfarenheter från tillkomsten av två Haag-konventioner. Under 1967 har vidare hållits diskussionsaftnar dels d. 7 febr. med föredrag av advokaten Jan Ramberg, Göteborg, över ämnet »De nya bestämmelserna angående företagsinteckning och vad som är fast egendom», dels d. 17 april med inledningsanförande av advokaten Åke Eckerstein, Göteborg, över ämnet »Problem rörande offentliga försvarares verksamhet» och dels d. 27 sept. med inledningsanförande av advokaten Bo Björck, Göteborg, över ämnet »Advokatkårens specialiseringsproblem». Under hösten 1967 har anordnats kurs i försäkringsrätt, omfattande fem föreläsningskvällar. Antalet deltagare i kursen uppgick till 71.
    Avdelningen hade vid utgången av år 1967 243 ledamöter.

 

Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll sitt årsmöte d. 31 mars 1967 i Örebro. Efter då förrättade val har styrelsen bestått av advokaterna Adolf Hamilton, Uppsala, ordf., H.-G. Grefberg, Örebro, v. ordf., Robert Kempff, Sala, sekr., Fritz Helmer, Karlstad, och Roland Eliason, Falun, med advokaterna C.-J. Ederoth, Uppsala, Svante Fresk, Karlskoga, Bertil Cederlöv, Karlstad, Jan Fenger-Krog, Falun, och Sven Peter Troili, Västerås, som suppl. Vid årsmötet talade advokaten Stig Sohlberg, Uppsala, om »Företagarnas ökade behov av advokathjälp» och Fresk inledde en diskussion överämnet »Advokatens vardagsproblem». Kursdagar hölls i Tällberg d. 29 sept.—1 okt. 1967, varvid advokaten Michael Hernmarck, Stockholm, talade över ämnet »Några erfarenheter vid bestämmande av löseskilling vid expropriation», och aukt. revisorn Per-Olof Molin, Västerås, höll genomgång av ämnet »Bokslutsanalys m. m.» Avdelningen hade vid årsskiftet 122 ledamöter.