Finansdepartementet. Dep.chefen har 4 juni 1968 förordnat rev.sekr. Robert Söderblom att vara sekr. åt obligationsteknikkomm. fr. o. m. 1 juli 1968 t. v.
    Statsrådet Wickman har tillkallat vattenrättsdom. Oskar Olsson att som utredn.man se över normerna för bestämmande av ers. för intrång av kraftledn. i åkermark och jämförlig mark.

 

Civildepartementet. Dep.chefen har 13 juni 1968 tillkallat reg.rådet Ingmar Lidbeck att som sakk. och chefsjuristen i statens avtalsverk Georg Normark att som expert utreda frågan ang. fullföljdsanordn. i vissa mål om avlöning m. m.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 28 maj 1968 förordnat ass:na i Svea hovrätt Bo Sederblad och Hans Anderberg, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Bertil Gustafson, tingsdom. i Vättle, Ale och Kullings dga Jan-Eric Jagander, tingsdom. i Gällivare dga Katarina Alsterlund samt ass. i rr i Hälsingborg Carl Fredrik von Zweigbergk att bestrida göromål som ank. på rev.sekr., Sederblad och Alsterlund fr. o. m. 1 juli 1968, Anderberg fr. o. m. 22 juli 1968, von Zweigbergk fr. o. m. 19 augusti 1968, Gustafson fr. o. m. 1 oktober 1968 och Jagander fr. o. m. 14 oktober 1968.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    28 maj 1968 förlängt t. v. dock längst t. o. m. 30 juni 1969 förordnande för fisk. i Svea hovr. Bo Hedgårdh att bestrida göromål som ank. på tingsdom. i Nedansiljans dga,
    s. d. förordnat fisk. i hovr. för Övre Norrl. Svante Bergström att inneha långtidsvik. på en tingsdom. tjänst i Gällivare dga fr. o. m. 11 juli t. o. m. 31 december 1968,
    13 juni 1968 förlängt t. v. t. o. m. 31 december 1968 förordnande för ass. i Svea hovr. Eric Andersson att bestrida göromål som ank. på tingsdom. i Södertörns dga.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    28 maj 1968 utnämnt e. rådm. i rr i Norrköping Anders Meurling till rådm. i rr fr. o. m. 1 juli 1968,
    s. d. förordnat rådm. i rr i Motala Nils von Oelreich att inneha långtidsvik. på borgmästartjänsten i rr fr. o. m. 1 juni 1968 t. v.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 6 juni 1968 förordnat byråchefen i stn, hovrättsr. i hovr. för Nedre Norrland Erik Nyman att bestrida göromål som ank. på överdirektör i Cr 4 i stn fr. o. m. 1 juli 1968 t. v.

 

Rikspolisstyrelsen. K. M:t har 28 maj 1968 förordnat byråchefen i stn, länspolischefen i Uppsala län Åke Magnusson att vara avdeln.chef i stn fr. o. m. 1 juli 1968.

 

Riksdagen. Riksdagens första lagutskott har 7 maj 1968 förordnat bitr. sekr.ass. i Göta hovr. Arne Reis att vara utskottets sekr. fr. o. m. 1 juni 1968 och ass. i hovr. för Västra Sverige Ove Lindh att vara bitr. sekr. fr. o. m. 1 juli 1968.

 

Statens naturvårdsverk. K. M:t har förordnat lagmannen i Svea hovrätt Ingemar Ulveson att under tiden 1 juli 1968—30 juni 1970 vara led. i stn för verket.

 

Skogshögskolan. K. M:t har förordnat hovrättsrådet i Svea hovr. Gösta Dyrssen att under tiden 1 juli 1968—30 juni 1971 vara led. i stn för högskolan.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 19 juni 1968 antagits Göran Dolk, Sthm, och Gunnar Ljungman, Uppsala.
    Till ny generalsekr. efter adv. Holger Wiklund, som avgår 1 jan. 1969, har utsetts adv. Lennart Reuterwall.

 

Trycklov 27. 8. 1968