Ur nordiska tidskrifter 1968

 

Arkiv for Sjorett. Band 9, h. 2. Sjur Brækhus, Skibsmegleres rett til kommisjon hvor den formidlede avtale blir misligholdt eller hevet ved overenskomst mellom kontrahentene, s. 417—437. — Mats Hilding, En bevisfråga i Haag-lagen, s. 438—445.

 

Förvaltningsrättslig tidskrift. Nr 1. Jacob W. F. Sundberg, Om civilflygets haveriutredningar, s. 14—39. — Nr 2. Om civilflygets haveriutredningar II, s. 77—88. — Ole Westerberg, Extraordinära rättsmedel, s. 89—97. — Nr 3. Einar Herlitz, Om reklam och nedskräpning i naturen, s. 120—130. — Bengt Wieslander, Några reflexioner i gränsområdet mellan straffprocess och förvaltning i anslutning till en nyutkommen bok (Mannerfelt—Cosmo, Ordningsbot. Parkeringsbot), s. 136—141. — Bert Aasa, Förhandstillträde vid expropriation — några synpunkter på en praktisk fråga, s. 150—154.

 

Juristen. Nr 2. Bernhard Gomard, Retssammenlignende selskabsret, s. 25—37.— Nr 3. Allan Philip, Fællesmarkedet og selskabsretten, s. 49—75. — Nr 5. Edv. Jeppesen, Den ophavsretlige beskyttelse af danske litterære og kunstneriske værker i udlandet, specielt i U.S.A., s. 77—89. — Nr 6. Isi Foighel, Fællesmarkedsrettens forhold til national ret og folkeretten, s. 101—109. —Nr 7. Jørgen Grønborg, Nogle bemærkninger om indløsning af checks, s. 133—139. — Stig Jørgensen, Hvilke funktioner er knyttet til begunstigelsesindsættelse i den moderne livsforsikring, s. 140—146. — Nr 8. Mogens Koktvedgaard, Bidrag til elektronrettens almindelige del (Elektronisk databehandling), s. 157—174. — Nr 9. Preben Lyngsø, Nogle bemærkninger om

 

576 Litteraturnotiserindløsning af checks, s. 201—203. — Nr 11. J. Trolle, Fra det engelske pressenævns virksomhed, s. 243—249. — Nr 13. Preben Lyngsø, Automobilforsikringsselskabernes lovpligtige regres, s. 277—288. — Karen Dyekjær Hansen, Flydende pant i amerikansk (og dansk) ret, s. 288—307.

 

Juristnytt. Nr 7. Sten Nicklasson, Ömsesidigt erkännande av juridiska personer i EEC, s. 186—188. — Nr 9. Claes Nordlöf, Skiljedomstolar inom östblocket, s. 246—247.
Lov og rett. 1967. Nr 10. Kaare Haukaas, Norsk Juridisk Litteratur 1962—1966, s. 1—90. — 1968. Nr 3. Elg Elgesem, Den strafferettslige behandling av narkotikasakene, s. 97—110.

 

Nordisk Administrativt Tidsskrift. 1967. Nr 3—4. Referat från Nordiska Administrativa Förbundets 15. allmänna möte i Helsingfors 1967, s. 201—437 (Överläggningsämnen: Lagförberedelsens organisation och procedur, Embedsmænds retslige beskyttelse mod afskedigelse, Samhällsplaneringens organisation, Offentlighetsprinsippet i forvaltningen, Hojere administrative tjenestemænds foruddannelse).

 

Nordisk försäkringstidskrift. Nr 2. Jan Hellner, Internationella aspekter på förmånstagareförordnandets funktioner, s. 71—80.

 

NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. Nr 1. Stockholmskonferensen 1967, s. 1—64. — Gunnar Moore, Svensk administrativ varumärkespraxis, s. 65—81.

 

Nordisk Kriminalteknisk Tidskrift. Nr 2. Per Anchersen, Rettspsykiatriskeproblemer i forbindelse med bevisstløshet og nedsatt bevissthet, s. 173—191.

 

Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. 1967. Nr 4. Peter Brückner, Sydrhodesia og FN. En studie i international retshåndhævelse, s. 239—266.

 

Socialt Forum. Nr 2. K. G. Gullberg, Åtalseftergifter, några erfarenheter och synpunkter, s. 77—84. — Nr 5. Klas Lithner, Iakttas rättssäkerhetsgarantierna vid förhör med misstänkta barn och ungdomar? s. 273—281.

 

Tidsskrift for Rettsvitenskap. Nr 1. Finn Seyersted, Statens plikt til diplomatisk beskyttelse og bistand, s. 44—70. — Tomas Cramér, Om samernas privaträttsliga rätt till land och vatten, s. 71—84. — Gunnar Henriz, Leasing och några därmed sammanhängande problem, s. 85—103. — Nr. 2. Lennart Pålsson, Om innebörden av erkännande och icke-erkännande av utländska familjerättsliga statusavgöranden, s. 145—192. — Kristen Andersen, Hvor står man i det nordiske lovsamarbeid på erstatningsrettens område? s. 193—204. Helmut Coing, Den europeiska rättsvetenskapens ursprungliga enhetlighet, s. 205—224.

 

Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. Nr 1. Curt Blomkvist, Försvararens arbete och arvode, s. 9—24. — Bo Westman, Efter vilka värden skall bodelning ske? s. 25—29. — Nr 2. Carl-Axel Sandberg, Om värdering vid bodelning, s. 141—146.

 

Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. Nr 1—2. Gösta Walin, Några synpunkter på internationell familjerätt, s. 4—17. — Allan Huttunen, Rättspraxis om hävande av firmaregistrering och förbud mot att använda firma, s. 18—50. — Esko Hoppu, Om huvudmannens reklamationsskyldighet då fullmäktigen överskrider sin behörighet, s. 51—85. — Nr 3. Åke Lögdberg, Den nya svenska lagstiftningen om företagsinteckning, s. 123—137. — Olof Riska, Ansvarsförsäkring i stället för skadestånd, s. 138—161. — Göran Portin, Om andelarnas storlek vid samäganderätt, s. 162—173. — Allan Huttunen, Rättspraxis om hävande av firmaregistrering och förbud mot att använda firma. II, s. 174—213.

 

Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 3. Ole Lando, Eneforhandlingsaftaler og monopol, s. 29—38. — Nr 5. Allan Philip, Livsforsikringsbegunstigelser og international privatret, s. 41—47. — Nr 7. Jørgen Smith, »Contempt of Court» — særlig i U.S.A., s. 57—64. — Nr 23. Ole Krarup, Domstolsprøvelse af forvaltningsafgørelsers rimelighed, s. 195—204. — Nr 25. Erik Lassen, Det juridiske skon i Patentretten, s. 205—221.

A. K.