Svensk brottsbalk på japanska. Koichi Miyazawa, framstående straffrättsprofessor vid Keio-universitetet i Tokio, som läser svenska och är förtrogen med svensk strafflagstiftning, har på det japanska justitiedepartementets uppdrag verkställt och publicerat en japansk översättning av den svenska brottsbalken.Översättningen utkom i tryck som broschyr och ingår i justitiedepartementets källmaterial till den sedan länge pågående strafflagsreformen. 1961 års japanska lagutkast har inte upphöjts till lag. Vid de nya reformarbetena medverkar även prof. Miyazawa.
    För att underlätta de japanska juristernas förståelse för den svenska straffrättsreformen bildar broschyrens andra del en japansk översättning av Gerhard Simsons tyskspråkiga skrift »Grundzüge der schwedischen Kriminalrechtsreform» som utkom 1966 på Verlag C. F. Müller i Karlsruhe.

 G. S.

 

Kongress om ekonomisk lagstiftning i Europa. Vid universitetet i Köln anordnas 18—20 mars 1969 en internationell kongress över temat »Le rapprochement du droit de l'économie en Europe». Närmare upplysningar lämnas av Institut für das Recht der europäischen Gemeinschaften der Universität zu Köln.

A. K.

 

L'Association internationale de droit pénal skall hålla sin 10:e kongress i Rom i oktober 1969. Ämnen: 1. Farebrott; 2. Uppdelning av straffprocessen i två etapper, en för avgörande av skuldfrågan och en för bestämmande av brottspåföljden; 3. Domstolens roll vid ådömande och vid närmare bestämmande av brottspåföljden; 4. Utlämning. Förberedande konferenser har hållits. För ämnet nr 2 hölls en sådan i Stockholm d. 29 och 30 augusti 1968 under ordförandeskap av prof. Louis B. Schwartz, Philadelphia, U.S.A., och med prof. Johs. Andenæs såsom generalrapportör. Deltagarna var inalles 14, representerande 10 länder.

I. S.