Västernorrlands Juristklubb har under år 1967 hållit två sammanträden, dels d. 19 maj i Härnösand, klubbens årsmöte, dels d. 8 dec. i Sundsvall. Vid årsmötet talade efter sedvanliga förhandlingar chefredaktören Gösta Ekberg över ämnet »Pressens hedersregler och verkligheten». Vid sammanträdet i Sundsvall talade kriminalvårdsdirektören Clas Amilon, skyddskonsulenten Arne Bufvers och överläkaren Börje Lassenius om den kriminalpolitiska och medicinska behandlingen av narkotikamissbrukare. Efter båda sammanträdena samlades medlemmarna till gemensam supé.
    Styrelsen utgöres av hovrättspresidenten Åke von Schultz, ordf., landskamreraren Sven Wasteson, v. ordf., häradshövdingen Carl Hamilton, advokaten Albert Hansson, advokaten Henrik Lindblom, länspolischefen John H. Rudström, häradshövdingen Gunnar Seldén samt hovrättsfiskalen Håkan Winberg, sekr., kassaförv. och klubbm. — Klubben har 116 medlemmar.

 

Östersunds Juristklubb har under året 1967 hållit två sammanträden, ett d. 24 april och ett d. 16 nov. Vid sammanträdet d. 24 april talade regeringsrådet Kurt Holmgren över ämnet »Medborgarnas rättsskydd och förvaltningsdomstolarna. Några synpunkter på förvaltningsdomstolskommitténs förslag». Vid sammanträdet d. 16 nov. talade jur. kand. Ove Lind, Skandiakoncernen, Stockholm, över ämnet »Rättsskyddsförsäkring».
    Föreningens styrelse utgöres av landshövdingen Anders Tottie, ordf., häradshövdingen Thord Melin, v. ordf., advokaten Leif-Arne Lindén, sekr. och kassaförv., samt vattenrättsdomaren Olov Lindhagen och drätseldirektören Harry Rydquist, suppl. Klubbmästare är advokaten Bengt Selander. Klubben har 87 medlemmar.

 

Västerbottens Juristförening har under 1967 haft sex sammanträden. D. 27 febr. berättade universitetslektorn Olof Bruun om lämpliga och olämpliga detaljer i de engelska domstolarna och deras verksamhet. D. 19 april delgav direktören Styrbjörn von Feilitzen medlemmarna några reflexioner rörande juristernas utbildnings- och arbetsmarknadsproblem. I samband med årsmötet, som avhölls d. 23 maj, talade prof. Lars Welamson över ämnet »Kuriosa kring konventioner». D. 11 okt. talade länsassessorn Hans Folkesson om »Återkallelse av körkort». D. 7 nov. delgav lagmannen Sten Ohlsson medlemmarna sina iakttagelser från en juristkonferens i Östtyskland. D. 1 dec. deltog medlemmarna i Västerbottens läns lantmäteriförening i sammanträdet, vid vilket överingenjören Helmer Wallner talade om det pågående arbetet för en reformering av fastighetsregistreringen.
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Karl Sidenbladh, ordf., vattenrättsdomaren Eric G. Skoglar, v. ordf., länsåklagaren Lars G. Andersson,

 

600 Notisersekr., bankjuristen Olle Marell, skattm., advokaten Gunnar Admund, klubbm., samt hovrättsassessorn Gunnar Arfwidsson. — Föreningen har omkring 100 medlemmar.