Norrbottens Juristförening har under år 1967 haft sju sammankomster, de flesta ägnade åt föredrag av medlem samt diskussion och sällskaplig samvaro.
    Styrelsen för år 1968 utgöres av chefsåklagaren Rune Helldén, ordf., distriktsåklagaren Eric Myhr, sekr., och advokaten Arne Nyman, klubbm.
    Föreningen har ett 45-tal medlemmar.

 

Kamratföreningen Gamla Uppsalajurister höll d. 25 maj 1968 sitt tredje kamratmöte. Då någon redogörelse för föreningens tillkomst och verksamhet icke tidigare influtit i SvJT, kan det vara på sin plats att nämna följande.
    Föreningen bildades vid ett möte i Uppsala d. 23 maj 1964. Enligt de då antagna och alltjämt gällande stadgarna kan inträde i föreningen vinnas av den som bedrivit studier vid juridiska fakulteten i Uppsala eller där varit eller är lärare. Årsavgiften är minst 10 kr. För ständigt medlemskap erlägges en engångsavgift av 150 kr. Till ordf. valdes 1964 landshövdingen Olov Rylander. Vid mötet kåserade prof. Åke Malmström över ämnet »Ur Uppsalafakultetens historia». Mötet avslutades med bankett på rikssalen på Uppsala slott.
    Ett andra kamratmöte hölls d. 23 april 1966 med föredrag av prof. Per Olof Ekelöf om »Juristutbildningen». Efter mottagning i universitetshuset avåts middag på Västmanlands-Dala nya nationshus.
    Föreningens tredje kamratmöte ägde som nämnt rum d. 25 maj 1968. Efter en rundresa med buss i det expanderande Uppsala begav sig deltagarna till universitetets lärosal IV. Där förekom, utom sedvanliga föreningsangelägenheter, ett fängslande föredrag av f. d. kammarrättsrådet John Bratt över ämnet »Minnen från min studietid i Uppsala 1912—1917». Föredraget gav ett levande intryck av den dåtida akademiska miljön, de juridiska lärarna och den juridiska undervisningen, och därtill förmedlades intressanta minnen från det politiska och kulturella livet under denna tid. Dagen avslutades med middag på rikssalen på slottet, med ty åtföljande underhållning och dans.
    Styrelsen utgöres av f. d. landshövdingen Olov Rylander, ordf., f. d. kammarrättsrådet John Bratt, advokaten Olof Chrysander, rådmannen Gunnar Sterner, prof. Åke Malmström och jur. kand. Anders Hagstedt.
    Medlemsantalet är f. n. omkr. 240. Medlemmarna erhåller Juridiska föreningens i Uppsala medlemsblad »Iustus». Nya medlemmar kan vinna inträde genom anmälan till styrelsens sekr., jur. kand. Essi Malmström, Sveaplan 6, 752 36 Uppsala. Avsikten är att hålla nästa kamratmöte år 1970.

 

Juridiska föreningen i Uppsala har under 1967 haft 14 sammankomster. D. 26 jan. debatterades »Butikstöldsproblemet» av tingsnotarien Carin Oldfeldt, kammaråklagaren Per-Håkan Bondestam, prof. Alvar Nelson, direktören Bengt Sundevall och disponenten Lennart Byréus. Årsmötet hölls d. 8 febr. och i anslutning till det talade landshövdingen Jarl Hjalmarson över ämnet »Juristen i morgondagens samhälle». D. 28 febr. höll statsrådet Sven-Eric Nilsson föredrag med titeln »Vårt officiella språk». Under titeln »Polisen, en samhällsuppgift», informerade polismästaren i Stockholm Nils Lüning d. 15

 

Notiser 601mars om polisens situation. I samarrangemang med Upplandskretsen av Psykologförbundet ordnades d. 6 april en estraddebatt med ämnet »Juristen —Psykologen — Korsförhöret» i vilken deltog advokaten Ragnar Gottfarb, prof. Per Olof Ekelöf samt lektorerna Hans Gordon och Lennart Grosin. Ytterligare ett samarrangemang, denna gång med Upplandsavdelningen av Sveriges Juristförbund, har förekommit med deltagande av Sveriges Radioschefsjurist Gunnar Hansson, redaktören Folke Johansson och prof. Svante Bergström som d. 19 april diskuterade två nya lagar om radions rättsliga ställning under rubriken »Ansvar och ensamrätt». D. 3 maj gjorde jur. kand. Ulf Brunfelter en funktionsstudie för nordiska gäster av »Bebyggelseplanering och bostadsstöd». Samma dag gick Juridiska föreningens traditionella vårfest av stapeln med landshövdingen Olov Rylander som festtalare med ämnesrubriken »För sent att ångra sig». Höstterminen inleddes d. 8 sept. med recentiorsmottagning på Juridicum. D. 23 sept. hölls recentiors- och höstfest med regeringsrådet Kurt Holmgren som hedersgäst. Ålandsresa arrangerades d. 5 okt. med redaktören Björn Ahlander, som informerade om det amerikanska rättssystemet. »Snusk och buller» som rättsproblem belystes av lagmannen Ingemar Ulveson d. 7 nov. Advokaterna Magnus Lindahl, Adolf Hamilton och Olof Persélius diskuterade »Advokatsed och advokatstil» d. 21 nov. Det traditionella julbordet avåts tillsammans med talmannen i första kammaren Erik Boheman d. 4 dec. vid föreningens julfest.
    Juridiska föreningen har representerats vid besök hos de juridiska föreningarna i Danmark, Norge, Finland samt Stockholm.
    Juridiska föreningens medlemsblad, Iustus, har utkommit med 7 nummer under året.
    Juridiska föreningens 100-årsstipendium tilldelades jur. kand. Torgny Håstad och Norstedts Bokpremium jur. stud. Per Runelandh.
    Juridiska föreningens opinionsgrupp har bestått av 20 jur. stud.
    Föreningens förlagsverksamhet har under året ytterligare ökat i omfattning.
    Styrelsens sammansättning har under året varit: Ordf. prof. Leif Mutén, v. ordf. jur. kand. Ulf Brunfelter, sekr. jur. stud. Henrik Hammar, skattm. jur. stud. Johan Wetter, förlagsföreståndare jur. stud. Torbjörn Molander, internationell sekr. Per Runelandh, red. jur. stud. Laila Freivalds, klubbm. jur. stud. Anders Frigell, kassör jur. stud. Marie Forssner, konsulter jur. stud. Bengt Sörman (vårterminen), jur. stud. Nils-Erik Uhlin (höstterminen), jur.stud. Kjell Pettersson och jur. stud. Elisabeth Lindh.
    Juridiska föreningen hade i dec. 1967 cirka 900 medlemmar.