Juridiska föreningen i Lund har under år 1967 bedrivit följande verksamhet:
    D. 2 febr. kåserade prof. Ragnar Bergendal om »Juristminnen». — D. 4 febr. hölls föreningens första lördagskaffe, s. k. kaffe forensis, med ryske juristen Aleksandr Gorosjenko som gäst. — D. 8 febr. anordnade föreningen i samråd med Juridiska Studierådet studieinformation för de nyinskrivna. — D. 11 febr. kaffe forensis, varvid hovrättsfiskalen Per Falk berättade om»Hovrättstjänstgöring». — D. 18 febr. anordnades ett seminarium i kommunautär rätt under ledning av sekr. i Sveriges Industriförbund John Leinmark, som talade om »Juristens roll i den ekonomiska integrationen». — D. 23 febr. s. k. »Forum Juridicum i straffrätt» med prof. Per-Edwin Wallén och

 

602 Notiserkammaråklagaren Sten Runerheim. — D. 25 febr. kaffe forensis; varvid notarien Mats Hedelin berättade om »Biträdande juristens arbete». — D. 2 mars besökte föreningen Malmö-Lunds Juristförening och åhörde föredrag av statsrådet Sven-Eric Nilsson över ämnet »Vårt officiella språk». — D. 4 mars kaffe forensis, varvid prof. Per Stjernquist talade om »Vad är rättssociologi?»— D. 11 mars kaffe forensis, varvid kriminalkommissarien Erik Ronnje och förste kriminalassistenten Ebbe Jönsson talade om »Brottsplatsundersökning».— D. 15 mars studiebesök på Torna och Bara domsaga. — D. 18 mars kaffe forensis, varvid fil. lic. Jan Evers talade över ämnet »Kan juristen argumentera?» — D. 1 april kaffe forensis, varvid kriminalvårdsdirektören GunnarThurén talade om »Knark i fängelser». - D. 5 april gästade justitierådet Hjalmar Karlgren föreningen och höll föredrag med titeln »Skadebringande egenskaper — ett köprättsligt bekymmer». — D. 13 april »Forum Juridicum i processrätt» med prof. P. O. Bolding och assessorn Karl Olof Lidin, som diskuterade över »Domaren — Svärdbäraren, författaren, servicemannen». —D. 22 april kaffe forensis, varvid konsulenten S. O. Ljungstam redogjorde för skadliga ingrepp i naturen (samarrangemang med Lunds Fältbiologiska Studentförening). — D. 23 april gemensam vårutflykt med denna förening, varvid preceptorn Bertil Bengtsson höll föredrag om »Allemansrätten». — D. 27 april studiebesök å AB Tetra Pak. — D. 19 maj vårsommarfest. Middagstalaren, prof. Hans Thornstedt, kåserade om brottsbalken.
    Höstterminens verksamhet inleddes d. 4 sept. med fadderinformation gemensamt med Juridiska Studierådet. — D. 5—8 sept. anordnade föreningen i samråd med Studierådet novischaftnar, då de nyinskrivna gavs studierådsinformation. — D. 9 sept. kaffe forensis bestående av »J-67»-kaffe för lärare och elever i propedeutiska kursen. — D. 27 sept. kåserade advokaterna Ulf Alfredson och Gunno Fries om »Att vara advokat». — D. 30 sept. kaffe forensis, varvid prof. Gerhard Voigt talade om »Rättsmedicinsk bedömning av misshandel». — I samband med att fakulteten gästades av 20 referendarer från Schleswig-Holstein, 10 danska jurister jämte representanter från Finland och Norge, anordnade föreningen d. 4 okt. en bierabend tillsammans med fakultetens studieresekommitté. — D. 5 okt. anordnades studiebesök på Sparbanken i Lund. — D. 7 okt. kaffe forensis, varvid jur. lic. Hans Klette talade om »Rattfyllerilagstiftningen». — D. 12 okt. anordnades en estraddebatt med prof. Karl Olivecrona, advokaten Torsten Lundius och bitr. juristen Claes Peyron som inledare över ämnet »Om god advokatsed». — D. 14 okt. kaffe forensis, varvid preceptorn Ulf Persson, jur. kand. Carl Martin Roos och jur. kand. Göran Melander samtalade om »Motiv för och förhållanden kring en juridisk forskarkarriär». — D. 21 okt. kaffe forensis, varvid byråchefen Karl Olof Lidin talade om JO. — D. 26 okt. »Forum Juridicum i C III» med prof. Åke Lögdberg och hovrättsfiskalen Per Assarsson. — D. 27 okt. talade statsrådet Sven Moberg vid en gemensam sammankomst med fakulteten om »Juristerna, utbildningen och arbetsmarknaden». — D. 28 okt. kaffe forensis med premiärvisning av prof. Boldings tv-film »Rattfylleri?» — D. 1 nov. höll prof. Ingemar Hedenius föredrag över ämnet »Om begreppet straff». — D. 10 nov. gåsfest med kåseri av borgmästaren Th. Munck af Rosenschöld om »Att vara jurist i Lund på 20-talet». — D. 16 nov. debatt om»Butiksnatterier» mellan prof. Per-Edwin Wallén, prof. Eberhard Nyman, notarien Carin Oldfelt-Hjertonsson, direktören Paul Brundin, redaktören Kristina Waldén och chefsåklagaren Arne Sjöberg. — D. 17 nov. gästades

 

Notiser 603fakulteten och föreningen av prof. Bo Palmgren, Helsingfors, som föreläste över »Internationell konkursrätt». — D. 18 nov. kaffe forensis, varvid preceptorn Carl Magnus Elwing talade om »Djurskydd». — D. 22 nov. »Forum Juridicum i C I» med prof. Fritjof Lejman. — D. 30 nov. debatt över ämnet »Kriminalpolitiken nu — och i framtiden?» med generaldirektörenTorsten Eriksson och prof. Alvar Nelson som inledare. — D. 6 dec. höll presidenten Sture Petrén föredrag om »Internationell rättsskipning» vid gemensam sammankomst med Utrikespolitiska Föreningen. — D. 13 dec. avslutades terminen med årsmöte.
    Föreningssammanträde har under året hållits fyra gånger.
    Föreningens förlagsverksamhet har i enlighet med föregående års stadgeändring bedrivits av Stiftelsen Juristförlaget i Lund. Förlaget har utgivit ett flertal nya titlar. Fjärde delen av Juridiska föreningens uppsatssamling utkom under januari 1968.
    Föreningen har antagit nya stadgar.
    Föreningen är ansluten till Nordiska Studentjuristrådet (NSJR) och International Federation of Law Students (IFLS) samt har representerats av sekreteraren vid NSJR:s ordförandemöten i Köpenhamn (maj) och Uppsala (nov.).
    Kontakten med de övriga nordiska juridiska föreningarna är intensiv och föreningen har skickat representanter till olika sammankomster i Åbo, Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm och Uppsala. Föreningen har också skickat delegater till seminarier i Lillehammer, Oslo och Köpenhamn.
    Föreningens samarbete med Juridiska Studierådet har under året varit mycket gott. I den Studierådet underordnade NSJR-kommittén har föreningen representerats av sekreteraren och internationella sekreteraren. Vad beträffar studierådsinformationen till de nyinskrivna har ett framgångsrikt samarbete rått mellan Studierådet och föreningen. Man har gemensamt med fakulteten utgivit »Jurist 67», en informationsbroschyr. Till hedersledamot har föreningen beslutat kalla prof. P. O. Bolding. P. A. Norstedt & Söners bokstipendium har tilldelats jur. stud. Folke Grauers.
    Föreningens gillestuga, »Lagrummet», har kompletterats med ett kök, och inköp av diverse inventarier har gjorts under året.
    Styrelsen har under verksamhetsåret 1967 haft följande sammansättning: ordf. Göran Trogen, v. ordf. Carl Martin Roos (t. 30 maj) och Hans Tornberg (fr. 30 maj), sekr. Marie Hafström, skattm. Anders Prytz, klubbmästarinna Ingegärd Bolmstrand (t. 22 sept.), sångförman Olof Genell, förlagsföreståndare Hans Tornberg (t. 30 maj) och Tomas Persson (fr. 30 maj), litteraturkonsult Tomas Persson (t. 30 maj), PR-konsult Sverker Albrektson (t. 30 maj) och Anders Kruse (fr. 30 maj), internationell konsult Hans-Henric Lidgard (t. 30 maj) och Fredrik Herthelius (fr. 30 maj), programkonsult Hans-Henric Lidgard (fr. 30 maj) samt redaktör Ulf Dahlgren.
    Föreningen har omkring 1 500 medlemmar.