Juridiska föreningen vid Stockholms universitet har under 1967 bedrivit följande verksamhet.
    Debatter, colloquier och diskussionsföreläsningar: D. 6 febr. »Sverige och FN-sanktionerna», colloquium med utrikesrådet Hans Blix. — D. 23 febr. »Vad gör Juristförbundet för jur. stud.?», colloquium med förbundsjuristen Anders Olsson. — D. 7 mars. »Kriminalvården 1984», debatt med generaldi-

 

604 Notiserrektören Torsten Eriksson, redaktören Hans Nestius, professorerna Knut Sveri och Hans Thornstedt samt med. dr Karl-Erik Törnqvist som inledare. — D. 14 mars. »Resebyrå-colloquium» med preceptorn Jacob Sundberg och direktören Birger Loman. — D. 6 april. Colloquieserien »Efter kanden?» IV. »Åklagaren» med riksåklagaren Holger Romander. — D. 13 april. »Bakom politikens kulisser», colloquium med prof. Erik Anners. — D. 25 april. »Förgriplig verklighet», colloquium med prof. Alvar Nelson. — D. 25 maj. »Rysslands-colloquium» med kanslisekreteraren Gunnar Petri och fil. dr Andreas Ådahl. — D. 12 sept. »Narkomanvård — brott?», colloquium med redaktören Frank Hirschfeldt och hovrättsfiskalen Ingemar Rexed. — D. 19 sept. »Topik och juridik», colloquium med prof. Per Olof Ekelöf. — D. 21 sept. »Att läsa juridik», colloquium med prof. Hans Thornstedt. — D. 29 sept. »En advokats och ett advokatsamfunds roll i ett modernt samhälle», colloquium med notarien Leif Silbersky. — D. 10 okt. »Bakom kulisserna i internationellt konventionsarbete», colloquium med prof. Kurt Grönfors. — D. 24 okt. »Det framtida arbetsmarknadsläget för jurister», informationscolloquium tillsammans med Juristförbundet samt med preceptorn Jacob Sundberg och förbundsjuristen Anders Olsson som deltagare. — D. 10 nov. »Förvaltning och domstolar», diskussionsföreläsning med regeringsrådet Kurt Holmgren.— D. 14 nov. »Normlösheten som juridisk princip», colloquium med prof. Per Olof Bolding.
    Studiebesök: D. 2 mars. Svenska Arbetsgivareföreningen, diskussion med direktören Curt-Steffan Giesecke. — D. 2 nov. HD-besök i samband med huvudförhandlingen i Silbersky-målet. — D. 21 nov. Utrikesdepartementet, diskussion med departementsrådet Knut Thyberg. — D. 12 dec. Salénrederierna, diskussion med direktören Sixten Ackermark och docenten Hugo Tiberg.
    Dessutom har J-föreningarna under året utökat sin verksamhet till att omfatta utöver de sedvanliga ölstånkorna även colloquier och studiebesök.
    Fester: Förutom de traditionella festerna, Walborgsfirande på Hasselbacken, recentiorsfesten och julfesten (tillsammans med Humanistiska föreningen), hölls i anledning av föreningens 60-årsjubileum en bankett d. 10 nov. i Kårhuset varvid spexet »Ryska revolutionen» uppfördes.
    Resor: D. 30 april—2 maj gästades föreningen av 20 stud. jur. från Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn. Programmet innehöll bl. a. sightseeing, lunch på Berns med efterföljande mösspåtagning, Walborg på Hasselbacken och skärgårdsutflykt till Vaxholm. — Under tiden 27 maj—3 juni företog föreningen en studieresa till Leningrad och Moskva. Deltagare var 23 juris studerande och inspektor prof. Hans Thornstedt, vilken föreningen hade äran hylla i Moskva på hans 50-årsdag d. 1 juni. Studiebesök gjordes på universiteten och de juridiska fakulteterna, där gruppen hade rika möjligheter att ställa frågor till de ryska juristprofessorerna; i Leningrad gav prof. Thornstedt en gästföreläsning om den svenska brottsbalken. Vidare besöktes studenthem samt vigsel- och barndopsregistreringspalats. I Leningrad besågs Vinterpalatset med Eremitaget, Rysslands Versailles slottet Peterhof, där tillfälle gavs att, liksom även vid besöket på en cirkus, beskåda det ryska folklivet. Under vistelsen i Moskva hann man med Vasilij-katedralen, Pusjkinmuseet, Lenin-mausoleet och Kreml, där även en föreställning av Svansjön med Bolsjoj-teaterns ensemble bevistades. — Ett 10-tal medlemmar gjorde svarsvisit hos Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn d. 9—12 nov. På programmet stod föreläsningar i handelspolitik, förvaltningslära samt exstink-

 

Notiser 605tions-vindikationslära, studiebesök på Tuborg och Cherry Heering, Louisianamuseet, operabesök och årsfest på Langelinie.
    Representation: Föreningen har under året haft synnerligen god kontakt med kollegerna i Norden och i samband med sitt 60-årsjubileum gästats av delegater från Pykälä och Codex i Helsingfors, Lex i Åbo, Juridisk Studenterklub i Århus, Juristforeningen i Oslo samt juridiska föreningarna i Lund och Uppsala. Vidare har föreningen varit representerad vid respektive föreningarsårsfester i Helsingfors, Åbo, Uppsala, Oslo och Århus samt vid Nordiska studentjuristrådets ordförandemöten i Köpenhamn (maj) och Uppsala (nov.).
    Seminarier: Föreningen har skickat delegater till seminarier i Lillehammer och Köpenhamn.
    I samband med föreningens 60-årsjubileum förverkligades de sedan länge förefintliga planerna på en skriftserie innehållande uppsatser som skrivits i ämnet tillämpade studier. Då publicerades ett häfte med uppsatser i försäkrings- och skadeståndsrätt, för vars urval prof. Jan Hellner svarat.
    Föreningens inspektor har under året varit prof. Thornstedt. Styrelsen harunder 1967 haft följande sammansättning: Ordf. Kai Ewerlöf Hammerich, v. ordf. Tony Sandell, sekr. Greger Widgren, skattm. Ulf Lagerström, redaktör Mats Holmgren, klubbm. Lars Kaunitz, programsekr. Annika Berg, Nane Lagergren och Göran Hegen, konsult Dag Sebastian Ahlander. Förlagsnämnden har bestått av direktören Knut Johansson, förlagschef, jur. stud. Harald Bergendal, bibliotekarie, samt Kai Ewerlöf Hammerich, Ulf Lagerström, Thomas Utterström och Lars-Gunnar Flemström, vilken fungerat som ordförande.
    Föreningens organ, IUS-bäraren, har under året utkommit med 10 nummer, varav ett 60-sidigt jubileumsnummer.
    Föreningen hade vid höstterminens slut omkring 2 300 medlemmar.