Juridiska biblioteket i Stockholm — uppställt i anslutning till advokatsamfundets kontorslokaler Kammakargatan 10 — har en stor och värdefull samling svensk och utländsk juridisk litteratur av äldre och nyare datum. Biblioteket grundades år 1935 genom sammanslagning av tre stora boksamlingar: Sveriges advokatsamfunds, huvudsakligen grundad på advokaten Gunnar Collins bibliotek, Juristföreningens i Stockholm, väsentligen bestående av Tore Alméns bibliotek, och Svensk Juristtidnings, bestående av arbeten som tidskriften fått för recension.
    Biblioteket är ett referensbibliotek, där böckerna är omedelbart tillgängliga för besökaren. Utlåning förekommer bara i undantagsfall. Nyligen har en genomgripande förändring av böckernas uppställning genomförts, i syfte att göra det lättare för en besökare att finna den litteratur han önskar. Bl. a. har äldre litteratur överförts till en särskild avdelning och den nyare litteraturen inom olika ämnesområden uppdelats på olika länder. En närmare redogörelse härför har lämnats av prof. Knut Rodhe i Tidskrift för Sveriges advokatsamfund 1968 s. 139.

A. K.

 

Håkan Valdemar Hallberg avled 7 dec. 1967. Han var född i Rya, Kristianstads län, 25 sept. 1906, avlade stud.ex. 1925 och jur.kand.ex. i Lund 1939. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Malmö. Han blev led. i samfundet 1955.