606 DödsfallCarl Ragnar Busck avled 2 mars 1968. Han var född i Stockholm 4 juli 1883, avlade stud.ex. 1902, jur. fil. ex. 1903 och hovr.ex. 1907 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1911.

 

Gustaf Henrik Ljungström avled 15 mars 1968. Han var född i Ödåkra, Malmöhus län, 21 jan. 1899, avlade stud.ex. 1917 och jur. kand.ex. i Lund 1925. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring bl. a. i hovrätt och på advokatbyrå blev han 1935 stadsfiskal i Karlshamn, 1940 i Karlstad och 1955 i Uppsala.

 

Knut Hilding Artur Hermanson avled 19 mars 1968. Han var född i Hjälmseryd, Jönköpings län, 14 sept. 1911, avlade stud.ex. 1933 och jur. kand.ex. i Lund 1942. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Karlstad. Han blev led. i samfundet 1948.

 

Carl Bengt Hilding Brodén avled 1 april 1968. Han var född i Göteborg 20 juni 1891, avlade stud.ex. 1910 och jur.kand.ex. i Lund 1917. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i Svea hovrätt och kammarkollegiet ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1950.

 

Gustaf Fredrik Holmgren avled 6 maj 1968. Han var född i Kungsbacka 22 febr. 1880, avlade mogenhetsex. 1899, jur.fil.ex. i Lund 1901 och hovr.ex. 1904. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1908.

 

Thorsten Gustaf Magnus Henning Grönfors avled 28 maj 1968. Han var född i Lund 8 aug. 1888, avlade stud.ex. 1907 och jur.kand.ex. i Stockholm 1917. Efter tjänstgöring vid Svea hovrätt ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1920.

 

Personalnotiser

Justitiedepartementet. K. M:t har
    28 juni 1968 förordnat fisk.na i Svea hovr. Hans Danelius och Johan Lind. samt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Karin Bredberg-Olsson att biträda i dep:t, Danelius och Lind fr. o. m. 1 juli 1968 och Bredberg-Olsson fr. o. m. 1 sept. 1968 t. v.,
    s. d. förordnat bl. a. exp.chefen Ingvar Gullnäs till led., tillika v. ordf., i centralnämnden för fastighetsdata,
    s. d. förordnat sekr. vid Stockholms rr Lars-Olov Hillerudh, att vara kansliråd i dep:t fr. o. m. 1 juli 1968 t. v.,
    s. d. förordnat utnämnde borgm. i rr i Norrköping, dep.rådet Carl-Anton Spak att med tjänstledighet från borgm.tjänsten biträda i dep:t under tiden 1 juli 1968—10 jan. 1969,
    s. d. förlängt fr. o. m. 1 juli 1968 t. v. förordnande för ass. i Svea hovr. Åke Bouvin att biträda i dep:t,
    1 aug. 1968 förordnat rådm. i Göteborgs rr Sven Wieselgren att biträda i dep:t fr. o. m. 12 aug. t. v. t. o. m. 11 nov. 1968 och ass. i hovr. för Västra Sverige Torkel Gregow att biträda i dep:t. Dep.chefen har
    20 juni 1968 förordnat taxeringsintendenten Anders Sacklén till sekr. åt utredn. om rättshjälp i förvaltn.ärenden,
    28 juni 1968 förordnat bl. a. dep.rådet Hans-Olov Stark till expert i centralnämnden för fastighetsdata,
    s. d., sedan K. M:t medd. förordnande om en särskild enhet i dep:t

 

Personalnotiser 607fr. o. m. 1 juli 1968 — domstolsberedn. — för vissa frågor som rör domstolsväsendet, förordnat att beredn:s arbete skall ledas av en arbetsgrupp, vari ingår exp.chefen Ingvar Gullnäs, tillika ordf., dep.råden Börje Alpsten, Hans-Olov Stark och Anders Wigelius, utnämnde kanslirådet Lars-Olov Hillerudh och utnämnde borgm. Carl-Anton Spak, alla justitiedep:t, dep.sekr. Otto Winther, finansdep:t, och förhandl.dir. Lars Stiernstedt, civildep:t samt att Spak skall vara verkställande led. i arbetsgruppen och fullgöra uppgifter som ank. på huvudman, vattenrättsdom. Lennart Persson, justitiedep:t, huvudsekr. och dep.sekr. Birgitta Liljefors, justitiedep:t, sekr.,
    25 juli 1968 entledigat övering. hos lantmäteristn Olle Millgård, ass. i Svea hovr. Eskil Persson och fisk. i hovr. Lars Göran Åsbring från förordnanden att biträda i dep:t,
    1 aug. 1968 förordnat kanslirådet Lars-Olov Hillerudh till led. i ledn.gruppen för programbudgetarb. inom dep:ts verksamhetsomr.,
    s. d. förordnat fisk. i hovr. för Övre Norrl. Åke Hane-Weijman till sekr. åt fångvårdens byggnadskomm. samt krim.vårdsdir. Erik Lindberg och tf. avdeln.dir. i krim.vårdsstn Gunnar Larsson till experter i komm.