HELMUT KOZIOL. Die Beeinträchtigung fremder Forderungsrechte. Wien och New York 1967. Springer. 222 s. DM 47,00.

 

I arbetet behandlas det välkända spörsmålet i vad mån en fordringsrätt åtnjuter rättsskydd mot tredje man. Såsom redan Julius Lassen på sin tid klargjorde innebär sådant rättsskydd ingen begreppsmässig motsägelse. En tredje man kan visserligen ej tänkas fullgöra gäldenärens, den obligatoriskt förpliktades, prestation men möjligt är naturligtvis, att rättsordningen genom skadestånds- eller annan påföljd ingriper mot en tredje man som hindrar gäldenären att uppfylla sin förpliktelse mot borgenären eller eljest medverkar till att gäldenärens prestation ej blir fullgjord. Vad det rör sig om är emellertid i vilken utsträckning sådant ingripande å rättsordningens sida de lege lata förekommer. I många fall är det helt klart, att tredje man äger genom sitt handlande göra intrång i borgenärens (obligatoriska) rätt — även om intrånget skett uppsåtligt; begreppen dolus och culpa passa överhuvud icke här (jfr SvJT 1964 s. 43) — medan bedömningen i andra fall kan vara tveksam eller böra gå i motsatt riktning.
    I förevarande arbete kommer förf. nu efter ändlösa diskussioner, uppgörelser med andra författare och analyser av fordringsrättens »väsen» till att någon begreppsmässig svårighet icke föreligger i sammanhanget. Men själva sakfrågan, det antydda »rättsstridighetsspörsmålet», får i stort sett en blott översiktlig behandling. Intresse har avhandlingen egentligen genom att där omtalas åtskilliga konstellationer, där frågan om berörda »Aussenwirkung» av fordringsrättigheter kan bli aktuell.

Hj. Kgn

 

Les interdictions professionnelles et les interdictions d'exercer certaines activités. Ouvrage publié sous la direction de Georges Levasseur et Roger Jambu-Merlin. Publications du Centre d'Etudes de Défense Sociale de l'Institut de Droit Comparé de l'Université de Paris. IX. Paris 1966. Editions Cujas. 125 s.

 

    Vid den sjunde internationella socialskyddskongressen, som hölls i Lecce i september 1966 (se SvJT 1967 s. 76), diskuterades bland annat frågor om förbud att utöva visst yrke eller annan verksamhet. Särskilt gällde diskussionen användningen av sådana förbud såsom brottspåföljd.

 

650 Litteraturnotiser    Inför kongressen hade en kommission inom den franska sektionen av socialskyddsrörelsen gjort vissa utredningar rörande hithörande frågors behandling i fransk rätt. Resultaten av dessa utredningar har sammanfattats i ett antal rapporter vilka, försedda med en lång inledning av kommissionens ordförande professor Georges Levasseur, sedermera publicerats i bokform.
    Ungefär hälften av boken ägnas körkortsindragningarna, som skärskådas utifrån judiciella, administrativa och medicinska synpunkter. I andra avsnitt behandlas förbud mot utövande av läkaryrket och andra yrken inom hälsovården samt motsvarande förbud i fråga om utövandet av olika slags kommersiell verksamhet. I ett sista avsnitt behandlas domarens roll vid meddelandet av sådana förbud.

H. D-s