DELMAR KARLEN. Anglo-American Criminal Justice. Clarendon Press: Oxford University Press 1967. 233 s. 40 sh.

 

Professor Karlen, som är verksam vid New York University, ger i föreliggande arbete tillsammans med professorerna Geoffrey Sawer och Edward M. Wiseen översiktlig redogörelse för likheter och olikheter i de kriminalrättsliga systemen i England och USA. Framställningen grundar sig till stor del på erfarenheter, som vunnits åren 1963—1964, då delegationer av framstående jurister från de båda länderna utväxlade besök. I London medverkade även Lord Parker of Waddington, Englands Lord Chief Justice, som svarar för bokens förord. Innehållet är uppdelat i två huvudavsnitt. Det första behandlar uppbyggnaden av de olika komponenterna inom rättsväsendet. I skilda kapitel granskas således organisationen av polisen, åklagarväsendet, den misstänktes försvar, domstolarna och straffinstitutionerna. Skildringen är mångsidig och omfattar bland annat rekryteringsprinciperna för befattningshavare inom berörda områden samt rättsinstansernas förhållande till allmänhet och press. Det andra huvudavsnittet presenterar i kronologisk följd de olika momenten av lagföringen. Gemensamt för båda avsnitten är, att jämförelserna mellan England och USA på alla punkter sker kontinuerligt, vilket gör verket lämpat som uppslagsbok. Även för den som mera ingående vill lära känna anglo-amerikanskt rättsliv, kanske i samband med tillämpade studier, får boken anses värdefull såsom introduktion. Den innehåller vidare en omfattande litteraturförteckning. Till slut anbefalles boken beundrare av den anglosaxiska detektivromanen, eftersom en orientering i engelskt rättsväsen kan förhöja njutningen.

B. O. M.

 

LENNART VAHLÉN. Fastighetsköp. Institutet för rättsvetenskaplig forskning XLIV. Andra uppl. Sthm 1968. Norstedts. 250 s. Kr. 30,00, inb. 37,50.

 

I den nya upplagan av förevarande arbete (1:a uppl. anmäld i SvJT 1968 s. 49 ff) har förf. beaktat nytillkommen lagstiftning, rättspraxis och litteratur inom ämnesområdet. Den nya lagen den 29 juli 1966 om vad som är fast egendom har sålunda föranlett att kapitlet om köpeobjektet utvidgats med ett par sidor. I en efterskrift redogör förf. vidare för det huvudsakliga innehållet i 4 kap. — köp, byte och gåva — i 1966 års jordabalksremiss och tillfogar i några fall personliga synpunkter på de valda lösningarna. I huvudavsnittet har infogats hänvisningar till redogörelsen i efterskriften.

L. T.