Lars Anders Olof de Verdier avled 23 aug. 1968. Han var född i Ulricehamn 10 juni 1883, avlade stud.ex. 1903 och jur.kand.ex. i Lund 1907. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Göta hovrätt blev han 1922 häradshövding i Västra Hälsinglands domsaga.

 

Nils Olof Karell avled 4 sept. 1968. Han var född i Uppsala 15 okt. 1904, avlade stud.ex. 1923 och jur.kand.ex. i Uppsala 1930. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt blev han 1938 stadsnotarie vid rådhusrätten i Karlstad och 1942 rådman där.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har 13 sept. 1968 förordnat fisk. i Göta hovrätt Sten Englund att biträda i dep:t vid handläggn. av ärenden om nåd i brottmål fr. o. m. 16 sept. 1968 t. v. Dep.chefen har
    29 aug. 1968, med entledigande av utnämnde överdir. Bengt Resare, förordnat dep.rådet i finansdep:t Åke Gustafsson till led. i samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet fr. o. m. 1 sept. 1968,
    s. d. entledigat fisk. i hovr. för Västra Sverige Rolf Ström från förordnande att biträda i dep:t vid handläggn. av ärenden om nåd i brottmål,
    9 sept. 1968 förordnat tf. kanslirådet i finansdep:t Åke Sanell att biträda grundlagberedn. som expert,
    11 sept. 1968 förordnat tf. avdeln.dir. Einar Ruda, byrådir. Harry Tibbling och dep.rådet Anders Wigelius att biträda komm. för anstaltsbehandl. inom krim.vården som experter samt förlängt t. o. m. 31 dec. 1968 förordnande för byrådir. Karl-Erik Forsström att biträda komm. som expert,
    13 sept. 1968 entledigat kammaråkl. Axel Morath från förordnande att vara sekr. åt trafikmålskomm. och 20 sept. 1968 förordnat ass. i Göta hovr. Stig Iversen att vara bitr. sekr. åt komm. fr. o. m. 3 okt. 1968 t. v.

 

Finansdepartementet. K. M:t har
    22 aug. 1968 förordnat kanslirådet Pierre Vinde att vara dep.råd i dep:t fr. o. m. 1 sept. 1968 t. v.
    20 sept. 1968 förordnat tf. kanslirådet, ass. i kammarrätten Yngve Hallin att vara kansliråd i dep.t fr. o. m. 1 okt. 1968 t. v.
    Statsrådet Wickman har med stöd av K. M:ts bemyndigande 15 aug. 1968 tillkallat bl. a. rättschefen i justitiedep:t Carl Lidbom som sakk. med uppdrag att utreda formerna för förbättrad information och vidgat samarbete mellan företag och samhälle.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 29 aug. 1968 förordnat inskrivn.dom. i Sollentuna och Färentuna dga Vanja Nordström samt 5 sept. 1968 ass. i Svea hovr. Sven Beling och ass. i Göta hovr. Gunnar Gyllenram att bestrida göromål som ank. på rev.sekr., Vanja Nordström fr. o. m. 1 sept., Beling fr. o. m. 16 sept. och Gyllenram fr. o. m. 1 okt. 1968 samtliga t. v.

 

Hovrätterna. K. M:t har 13 sept. 1968 utnämnt ass. i Göta hovr. Nils Ljunggren till byråchef i hovr. fr. o. m. 1 okt. 1968.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    13 sept. 1968 utnämnt bitr. häradshövd. i Gällivare dga Irvis Jurkunas Scheynius till häradshövd. i Torneå dga fr. o. m. 1 okt. 1968,
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrl. Arne Westlander att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänsten i Vartofta och Frökinds dga fr. o. m. 1 okt. 1968 t. v.

 

684 Personalnotiser    20 sept. 1968 utnämnt tf. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Bo Sederblad till tingsdom. i Svartlösa dga fr. o. m. 1 okt. 1968,
    s. d. utnämnt tf. tingsdom. i Västerbergslags dga, ass. i Svea hovr. Peter Grünler till tingsdom. i dgn.