Norsk juridisk litteratur 1967

 

Mens 1966 var et uvanlig rikt år for norsk rettslitteratur, må det sies at en i 1967 mer kom tilbake til normalnivået. Men året har likevel budt på verker som det er vel verdt å legge merke til.
    Først kan nevnes et verk av mer almen karakter, nemlig boken »Den dømmende makt. Domstolene og rettsutviklingen 1814—1964» (1967, 290 s.). Boken, som var tenkt utgitt til grunnlovsjubileet i 1964, inneholder først en rettshistorisk innledning av Gunnar Nissen, som behandler domstolsvesenets utvikling fram til 1814. Deretter følger et avsnitt om domstolenes plass i og betydning for forfatningsutviklingen, skrevet av Finn Hiorthøy under medvirkning av Ingeborg Wilberg. Boken avsluttes med et avsnitt om domstolene og den alminnelige rettsutvikling, av Karsten Gaarder under medvirkning av Peter Lødrup. Det er meningen at boken skal følges av et supplerende verk om domstolene og dommerne.
    Videre utkom også et rettsfilosofisk arbeid, Frede Castberg: »Naturrett og menneskerettigheter» (1967, 93 s.). Boken bygger på en serie forelesninger holdt for studenter i idéhistorie, og inneholder foruten en idéhistorisk oversikt en oppsummering av forfatterens syn på de spørsmål bokens titel angir.
    Nevnes kan også Kristen Andersen: »Tanker og innfall» (1967, 104 s.), en samling av tidligere publiserte artikler, utgitt til forfatterens 60-årsdag. For det meste er det humanisten, ikke juristen Kristen Andersen en her møter, men samlingen inneholder en del artikler med juridisk emne.
    Går en over til privatretten, møter en først en del arbeider innen spesiell obligasjonsrett.
    Et betydelig bidrag til norsk arbeidsrettslig litteratur er Kristen Andersen: »Fra arbeidslivets rett» (1967, 428 s., SvJT 1968 s. 570). Bak den lite orienterende titel skjuler seg en moderne systematisk fremstilling av norsk rettsregler om den personlige arbeidsavtale: arbeidstakers rett og plikt til arbeid, arbeidsgivers styrningsrett, arbeidstid og arbeidslønn.
    Også innen selskapsretten møter en et verk som innebærer at et hittilsvakt dekket rettsområde har fått en samlet og ajourført fremstilling, nemlig Per Augdahl: »Kompaniskap» (1967, 228 s.). Boken gir en systematisk fremstilling av reglene om det ansvarlige selskap, kommandittselskapet og det stille selskap, og Platous nå foreldede fremstilling har dermed fått en verdig avløser. Fra dette felt kan forøvrig også nevnes skriftet »Selskapsrett» (1966, 121 s.), utgitt av Den Norske Advokatforening, som inneholder 5 foredrag om selskapsrettslige emner holdt av Olav Fosseide, Knut Rasmussen, Claus Wiig, Tryggve Hirsch og Sven Arntzen.
    Innenfor sjøretten merker en seg en ny utgave av Per Gram: »Fraktavta-

 

Tore Sandvik 771ler og deres tolkning» (3. utg., 1967, 247 s.). Foruten at fremstillingen er generelt gjennomgått og ajourført er det også innføyd nye avsnitt om konsekutive reiser, bare-boatcharter, kvantumskontrakter og om farlig last.
    Fra det forsikringsrettslige felt må nevnes at Norsk Sjøforsikringsplan av 1964 nå har fått sitt bebudede supplement for vareforsikring, »Norsk Transportforsikringsplan for varer av 1967» (1967, 48 s.). På samme måte som ved planen av 1964 er det også her utgitt motiver, »Motiver til Norsk Transportforsikringsplan for varer av 1967» (1968, 105 s.).
    Innen tingsretten finner en hovedsakelig kommentarer til og oversiktsfremstillinger av forskjellige lovregler, nemlig Helge Christensen: »Lovgivningen om viltstell og jakt med kommentarer» (1967, 416 s.), Henry Nærstad: »Jordloven» (2. utg., 1967, 121 s.) og Gunnar Anker Vestby og Olav Lunde: »Skoglovgivning» (1967, 152 s.). Dessuten foreligger det ny utgave av Valentin Voss: »Lovgivningen om odelsretten og åsætesretten» (8. utg., 185 s.).
    Norsk Forsikringsjuridisk Forening har utgitt en ny publikasjon med erstatningsrettslig innhold, Karsten Gaarder: »Erstatningsregler i opphavs- og konkurranseretten» (1967, 27 s. + 8 s. debattinnlegg). Videre er det utgitt en kortfattet kommentar til bilansvarsloven, J. Holst-Larsen: »Bilansvarsloven» (1967, 38 s.).
    Fra immaterialretten kan en nevne en faksimileutgave av O. A. Bachkes fremstilling fra 1875 »Om den saakaldte litterære og kunstneriske Eiendomsret» (1967, 214 s.). Nærmest hit hører også en elementærlærebok, Torvald C. Løchen's »Praktisk jus i markedsføringen» (1967, 115 s.).
    Innen feltet arverett, familierett og skifte er det kommet en nyutgave, Per Augdahl: »Lærebok i norsk skifterett» (5. utg., 1967, 112 s.). Men dessuten kom det her en helt ny fremstilling av samme rettsområde, Peter Lødrup: »Materiell skifterett» (1967, 183 s.) som nå benyttes som lærebok i faget. Som titelen viser, behandles ikke her de prosessuelle sider av arve- og fellesboskifter, noe som har sammenheng med den eksamensordning som gjelder, hvor de materielle regler hører til første og de prosessuelle skiftespørsmål til siste eksamensavdeling.
    Går en over til å se på offentlig rett, savnes nye arbeider om folkerettslige og forfatningsrettslige emner, bortsett fra det forfatningsrettslige avsnitt i verket »Den dømmende makt», som er nevnt foran.
    Innen forvaltningsretten merker en seg først Arvid Frihagen: »Forvaltningsloven — oversikt over innhold og forarbeider» (1967, 347 s.). Her har en fått en innføring i og kommentar til loven av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker, en lov som, selv om den ennå ikke ersatt i kraft, nå må anses som en sentral rettesnor for administrativ praksis. Innen sosialretten utkom en oversikt på engelsk over norsk sosiallovgivning, Odd Salvesen: »Social legislation in Norway» (1967, 70 s.). Det foreligger også et par arbeider om folketrygden, Ottar Lund og Magne Langholm: »Folketrygden. Oversikt og lovkommentar» (1967, 408 s.) og John Elden:»Folketrygden. En orientering om den nye pensjons- og trygdeordning» (1967, 67 s.). For ordens skyld nevnes også nyutgaver av Berger Ulsaker: »Ferieloven» (11. utg., 1967, 160 s.), Odd Friberg: »Arbeidervernlover» (4.utg., 1967, 331 s.) og Herbert Dorfman: »Labor relations in Norway» (1966,148 s.).
    Den økede innsats på det skatterettslige felt har gitt seg sitt første utslag,

 

772 Norsk juridisk litteratur 1967med Magnus Aarbakkes avhandling »Virksomhetsbegrepet i norsk skatterett» (1967, IX + 408 s., stensilert) som innbrakte forfatteren den juridiske doktorgrad. I boken analyseres begrepet »virksomhet» (og beslektede begreper som »næring», »forretning») i relasjon til norske skatteregler; det søkes således fastlagt ikke bare begrepets innhold, men også hvem som skatterettslig skal anses som virksomhetens innehaver bl. a. i selskaps- og representasjonsforhold, og hvilke fordeler som anses vunnet ved virksomhet og dermed underkastet virksomhetsbeskatning. Fra dette felt kan også nevnes et par mindre skrifter, Håkon Løchen: »Gevinstbeskatning ved salg av fast eiendom» (1967, 56 s.) og Axel Tostrup: »Aktuelle skattespørsmål» (1967, 42 s.) samt nyutgave av standardkommentaren, J. E. Thomle: »Skattelov for byene» (12. utg., 1967, XXXVI+819 s.).
    Fra feltet strafferett og kriminologi må nevnes at det er kommet ny utgave av Johs. Andenæs: »Formuesforbrytelsene» (2. utg., 1967, XI + 190 s.). Dessuten foreligger et arbeide som gir en kritisk analyse av de rettslige sider ved det norske barnevernssystemet, Gerd Benneche: »Rettssikkerheten i barnevernet» (1967, 229 s.). Forfatteren konkluderer sin undersøkelse med at lovverket på området byr utilstrekkelige rettssikkerhetsgarantier for klientellet, og at det dessuten viser seg at lovens sparsomme garantier er lite virksomme i praksis.
    Det er også kommet enkelte arbeider om emner av rettshistorisk karakter, nemlig Grethe Authén Blom: »Kongemakt og privilegier i Norge inntil 1387» (1967, 500 s.) og Finn-Erik Vinje: »Den norske landsloven i svensk målform» (1967, 228 s.); det siste er forøvrig hovedsakelig et lingvistisk arbeid.
    Tilslutt er det naturlig å peke på et rettsbibliografisk arbeid, nemlig Kaare Haukaas: »Norwegian Legal Publications in English, French and German» (1967, 106 s., også publisert i »Scandinavian Studies in Law» 1966s. 239 ff.).

Tore Sandvik