776 Nordiskt och internationelltKolloquium om domstolskontroll över förvaltningen. Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht anordnade den 18—20 juli 1968 ett jämförande kolloquium i Heidelberg över temat »Der gerichtliche Rechtsschutz des Einzelnen gegenüber der vollziehenden Gewalt» med deltagare från 31 länder från alla världsdelar. På grundval av mycket utförliga nationalrapporter diskuterades domstolarnas roll som prövningsinstanser i fråga om enskilds rättstvister med förvaltningen. Spörsmålet fördes också upp på folkrättsligt plan. Särskilt intressant var diskussionen om tolkningen av art. 6.1. i Europarådskonventionen angående de mänskliga rättigheterna, där det sägs bl. a. att den enskilde skall ha rätt till opartisk och offentlig rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol när det gäller hans »civila rättigheter och skyldigheter». Den fatala felöversättning från franska till engelska, som förorsakat denna grumliga definition, och dess konsekvenser blev grundligt debatterad. Se vidare om denna pikanta historia i Revue de droit international et de droit comparé 1961 p. 129.

B. W.

 

International Institute of Administrative Sciences. Institutet höll den 3—6 september 1968 sin fjortonde internationella kongress. För värdskapet svarade denna gång den irländska avdelningen. Kongressen samlade 500—600 deltagare från alla delar av världen, även öststaterna. De ryska och tjeckiska avdelningarna lämnade dock återbud strax före kongressen av lätt insedda skäl. Tre överläggningsämnen stod på dagordningen: »Administrative problems of co-ordination in economic and social development», som gavs en ytterst vittfamnande behandling, där för svensk del såväl statsrådsberedningen som budgetarbetet i kanslihuset kom i fokus. »Adaptation of public personnel administration to changes in society», som gav en rik provkarta av synpunkter beträffande olika sidor av den offentliga tjänsten. »Protection of the citizen in administrative procedures» var det tredje och mest juridiska av ämnena. Det bjöd på ytterst intressanta jämförelser mellan förvaltningsförfarandena i sådana skilda rättssystem som common-law-ländernas, Conseil d'Etat-ländernas och ländernas med högt utvecklade lagar om förvaltningsförfarandet. Studien hade byggts upp kring fyra huvudfrågor: jäv, kommunikation, beslutsmotivering och administrativ klagan. Kongressen inramades av ett omväxlande fritidsprogram och de talrika svenska deltagarna fick ett rikt både fackligt och personligt utbyte.

B. W.

 

Nordiska Administrativa Förbundet. Vid den svenska avdelningens årsmöte den 24 april 1968 valdes till ny ordförande regeringsrådet Erik Reuterswärd. Prof. Gunnar Myrdal uppbyggde de närvarande med synpunkter på the soft states från sin nya bok The Asian drama. Gemensamt arbetsutskottsmöte hölls den 21 och 22 juni i Reykjavik med diskussion framför allt om former och ämnen för nästa allmänna möte som kommer att hållas i Stockholm år 1970. Handlingarna från det allmänna mötet i Helsingfors år 1967 har nyligen publicerats i Nordisk Administrativt Tidsskrift 1967: 3—4. Bland överläggningsämnena märks Lagförberedelsens organisation och procedur samt Offentlighetsprincipen i förvaltningen.

B. W.

 

Nordiskt förvaltningsrättsligt seminarium. Initiativet till dessa seminarier togs av professor Nils Herlitz vid början av 60-talet. Efter ett seminarium i Sverige och ett i Danmark hade turen år 1968 kommit till Norge. De norska

 

Nordiskt och internationellt 777arrangörerna professor Torstein Eckhoff och försteamanuensis Arvid Frihagen samlade deltagarna — i medeltal fem från varje land — på Wadahls högfjällshotell till tre dagars intensivt studium den 21—23 augusti av sådana centrala förvaltningsrättsliga spörsmål som rättskraft i förvaltningsrätten och offentlig förvaltning genom avtal. Seminarierna utgör — därom var alla deltagare ense — ett utmärkt komplement till de allmänna möten som Nordiska Administrativa Förbundet anordnar och tanken är att de skall läggas in regelbundet mellan dessa möten. Finland står i tur för 1971.

B. W.