778 Nordiskt och internationelltNye dommere i Norges Høyesterett. Til høyesterettsdommere er utnevnt høyesterettsadvokat Jens Christian Mellbye, høyesterettsadvokat Knut Blom og byrettsdommer Lilly Bølviken.
    Høyesterettsdommer Mellbye er f. 1914, ble student 1931, cand. jur. 1938 og høyesterettsadvokat 1946. Han fungerte etter okkupasjonen en tid som statsadvokat og var aktor i landssviksaker, men har senere praktisert som høyesterettsadvokat i Oslo. Han har vært medlem av forskjellige offentlige utvalg og var senest (til sommeren 1968) formann i Den Norske Advokatforening.
    Hoyesterettsdommer Blom er f. 1916, ble student 1934, cand. jur. 1939 og høyesterettsadvokat 1947. Han har praktisert som sådan i Oslo, har vært medlem av forskjellige offentlige utvalg og har bl. a. en årrekke vært formann i Norsk Forsikringsjuridisk Forening.
    Høyesterettsdommer Bølviken er f. 1914, ble student 1934, cand. jur. 1942 og var i noen tid knyttet til Prisdirektoratet og Trustkontrollen. 1952 ble hundommer i Oslo byrett. Hun er det første kvinnelige medlem av Norges Høyesterett.

J. T. B.

 

Alminnelig norsk dommermote. I Sandefjord ble i dagene 21.—23. juni 1968 holdt et alminnelig norsk dommermøte (med avslutning sistnevnte dag i Tonsberg). Det ble på møtet holdt foredrag av professor dr. jur. Johs. Andenæs om »Ungdomskriminalitet» med påfølgende innlegg av direktør Kåre Bødal (»Ungdomsfengsel») og ekspedisjonssjef Johannes Halvorsen (»Ungdomsarrest») m. fl. Videre orienterte høyesterettsadvokat Nils Ustvedt angående en foreliggende komiteinnstilling om endringer i skiftelovgivningen. Som gjester under møtet deltok en rekke autoriteter med justisministeren, fru Elisabeth Schweigaard Selmer i spissen. De danske, islandske og svenske dommerforeninger var representert ved henholdsvis højesteretsdommer Theodor Petersen, yfirborgardómari Håkon Gudmundsson, og hovrättspresidenten Björn Kjellin.

J. T. B.

 

Den norske Dommerforening holdt 22. juni 1968 sitt årsmøte i Sandefjord i forbindelse med det alminnelige norske dommermøte sammesteds. På møtet ble bl. a. behandlet spørsmålet om Dommerforeningens innmelding i »Norges Juristforbund». Det ble vedtatt ikke å gå til slik innmelding. Ved valgene ble lagdommer Jens Fagereng gjenvalgt som Dommerforeningens formann. Sekretær er siden 1. jan. 1968 byrettsdommer Jens Trampe Broch, Oslo.
 

J. T. B.

 

Den Norske Advokatforening hadde i 1967 representantskapsmøte 16. og 17. juni i Trondheim. Som foreningens formann gjenvalgtes høyesterettsadvokat J. C. Mellbye. Som fast generalsekretær og sekretær fortsatte høyesterettsadvokat Rolf Christophersen og høyesterettsadvokat Harald Halvorsen, Oslo. Foreningens hovedstyre besluttet 2. mai 1967 å oppstille en prisoppgave (med besvarelsesfrist til 1. nov. 1968), sålydende: »Det offentliges erstatningsplikt ved innskrenkninger i eiendomsrådigheten (bygningsloven, strandloven, friluftsloven, veiloven m. v.).» 1966 var videre av foreningen oppstillet en »journalistpris» for særlig fremragende journalistikk i tilknytning til rettslivet, og denne pris ble under representantskapsmiddagen 17. juni 1967 til delt journalist Michael Grundt Spang (»Dagbladet», Oslo). På represen-

 

Nordiskt och internationellt 779tantskapsmøtet vedtok Advokatforeningen forøvrig nye etiske regler for advokatyrket. Pr. 31. mars 1968 hadde foreningen 1380 aktive og 251 passive medlemmer. Den arrangerte i løpet av 1967 en rekke forelesningskurs, nemlig 6. og 7. febr. i Oslo kurs i arbeidsrett, 24. og 25. april i Bruxelles kurs om Fellesmarkedet, 10. og 11. april i Oslo (med gjentakelse samme sted 5. og 6. juni) kurs om saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett, 19. og 20. juni i Tromsø kurs i erstatnings- og trygderett, og 10. og 11. nov. i Oslo kurs om bilansvar og annen ansvarsforsikring.
    Oslo Krets av foreningen hadde pr. 31. des. 1967 673 aktive og 149 passive medlemmer. Formann i året var (fra 14. febr.) høyesterettsadvokat Per Brunsvig, og sekretær høyesterettsadvokat Harald Halvorsen. Det ble holdt 7 medlemsmøter med foredrag av bl. a. professor dr. jur. Carsten Smith (»Rettsspørsmål vedrørende kredittgivning og kredittsikring»), banksjef H. P. Schnitler (»Næringslivets kapitalbehov og de aktuelle finansieringsmuligheter») og professor dr. jur. Torkel Opsahl (»Bør vi modernisere grunnloven?»). Kretsstyret avga i 1967 14 uttalelser i tvister om salær og 7 uttalelser i saker vedr. god advokatskikk.

J. T. B.