Norsk Forening for Opphavsrett hadde i 1967 fire medlemsmøter. Det ble bl. a. holdt foredrag av ekspedisjonssjef Jens Evensen (»Ved Stockholmskonferansens fot») og av sjefsekretær Bjørg Kragem (»Kringkasting overgrensene»), likesom universitetslektor Birger Stuevold Lassen orienterte om Stockholmskonferansens resultater. Foreningen besørget det nevnte år utgitt som bok en facsimileutgave av O. A. Bachkes artikler i »Norsk Retstidende» 1871—75 »Om den saakaldte literære og kunstneriske Eiendomsret». Formann og sekretær var i 1967 henholdsvis direktør, høyesterettsadvokat Knut Tvedt og ekspedisjonssjef Arne Hansen, Oslo. Ved årets utgang hadde foreningen 165 personlige medlemmer og var videre tilsluttet av 23 institusjoner og foreninger

J. T. B.

 

Sammanställning av nordisk konsumentlagstiftning. Efter initiativ av Nordiska rådet tillsatte de nordiska regeringarna för ett tiotal år sedan en gemensam nordisk kommitté för konsumentfrågor. Kommittén har bl. a. intresserat sig för lagstiftningsfrågor som är av betydelse från konsumentsynpunkt. Universitetsstipendiat lic. jur. Henning Jakhelln har på kommitténs uppdrag utarbetat en kortfattad översikt över lagar i de olika nordiska länderna som är av särskilt intresse för konsumenterna. Översikten har getts ut i Nordisk udredningsserie tillsammans med några yttranden av kommittén i olika lagstiftningsfrågor (NU 1968:6).

A. K.

 

FN inrättar kriminologiskt forskningsinstitut. FN har med italienska regeringen kommit överens om att inrätta ett United Nations Social Defence Research Institute i Rom. Institutet skall bedriva och stödja forskning på området i olika länder och engagera sig i olika projekt, bl. a. genom att ställa expertis till förfogande. Till ledare för institutet har utsetts den amerikanske kriminologen Edward Galway.

A. K.

 

Kurs i kriminologi. Vid universitetet i Cambridge anordnas läsåret 1969—70 en kurs i kriminologi. Anmälan om deltagande görs hos The Secretary, The Board of Graduate Studies, Mill Lane, Cambridge, eller The Institute of Criminology, 7 West Road, Cambridge, senast d. 31 mars 1969.

A. K.

 

World Peace Through Law anordnar sin nästa konferens i Bangkok d. 7—12 sept. 1969. Närmare upplysningar kan erhållas från World Peace Through Law Center, 75 rue de Lyon, Geneve.

A. K.

 

Internationella domareförbundet anordnar d. 8—10 maj 1969 en kongress i Västberlin över ämnet »Kräver det moderna samhället ändringar i domarnas ställning?» Medlemmar i det svenska domarförbundet kan deltaga i kongressen. I programmet ingår mottagning av förbundspresidenten och av Berlins senat samt festföreställning på operan. Särskilda arrangemang för damerna. Närmare upplysningar lämnas av departementsrådet L. E. Tillinger (08-23 66 60). Anmälningstiden utgår d. 1 febr. 1969.

L. E. T.