Stiftelsen Staten och rätten har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende. Ansökan om bidrag eller förslag till belöning för år 1969 torde vara stiftelsen tillhanda senast den 22 mars 1969 under adress Stockholms universitet, Box 6801, 113 86 Stockholm.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har 4 okt. 1968 förordnat fisk. i Svea hovr. Åke Lundborg att biträda i dep:t fr. o. m. 14 okt. 1968 t. v. Dep.chefen har 24 sept. 1968 entledigat ass:na i Göta hovr. Ulf Gad och Sven Heurgren samt hovrättsrådet i Svea hovr. Michael von Koch från deras förordnanden att biträda i dep:t,
    9 okt. 1968 uppdragit åt hovrättsrådet i Svea hovr. Hans Bergqvist att biträda i dep:t i anslutn. till beredn. av lagstiftn. om otillbörlig konkurrens,
    15 okt. 1968 förordnat byrådir. i statistiska centralbyrån Brita Larson att biträda 1965 års valtekniska utredn. som expert,
    17 okt. 1968 förordnat laboratorn Ingmar Dureman att biträda trafikmålskomm. som expert,
    1 nov. 1968 entledigat fisk. i hovr. för Nedre Norrland Bengt Eliasson från förordnande att biträda i dep:t samt
    31 okt. 1968 entledigat dep.rådet Tomas Löfstedt från förordnande att biträda grundlagberedn. som expert och 8 nov. 1968 förordnat dep.rådet i försvarsdep:t Rune Blomqvist att biträda beredn. som expert.

 

Jordbruksdepartementet. Dep.chefen har 27 sept. 1968 förordnat ass. i Göta hovr. Stig-Eric Wenker att biträda i dep:t fr. o. m. 1 nov. 1968 t. v.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 8 nov. 1968 utnämnt ass. i hovr. för Västra Sverige Kaj Grahn och ass. i Svea hovr. Lars Arvidsson till rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    27 sept. 1968 utnämnt byråchefen hos justitiekanslern, ass. i Svea hovr. Tord Sars, byråchefen hos justitiekanslern, rev.sekr. Per Hylander, t.f. exp.chefen i socialdep:t, kanslirådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Ingrid Hilding, tingsdom. i Södertörns dga Ivan Hollbeck och rev.sekr. Seved Ekberg till hovrättsråd i Svea hovr., Hollbeck fr. o. m. 1 nov. 1968, de övriga fr. o. m. 1 okt. 1968,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. för Nedre Norrland Olof Nordström till hovrättsråd i hovr. fr. o. m. 1 okt. 1968,

 

790 Personalnotiser    s. d. förordnat till ass. fr. o. m. 1 okt. 1968 i Svea hovr. fisk. Lennart Aspegren, Anders Fröhling, Åke Holmberg, Hans Palmcrantz och Gunnar Sjövall, i Göta hovr. fisk. Stig-Eric Wenker, i hovr. för Västra Sverige fisk. Bror Karlsson och i hovr. för Nedre Norrland fisk. Lars Wesström, samt
    8 nov. 1968 utnämnt rättschefen i socialdep:t, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Gunnar Danielson och t.f. häradshövd. i Ingelstads och Järrestads dga, tingsdom. i Hallands södra dga Börje Lihné till hovrättsråd i hovr. över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 febr. 1969 och förordnat hovrättsrådet i hovr. Ino Bodewall att vara v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 febr. 1969 t. v. under sin återstående tjänstetid.