Bidragsförskott under år 1966. Statistiska centralbyråns meddelande R 1967:36 innehåller vissa uppgifter om bidragsförskott under år 1966.
    Under året utgick bidragsförskott till sammanlagt 107 471 barn. Detta motsvarar drygt 6 % av alla barn under 16 år. Effekten av 1964 års bidragsförskottslag framgår av att motsvarande procenttal 1962 och 1963 stannade vid 4,5, medan det 1965 var nästan lika högt som 1966. Bidragsförskott förekommer i särskilt hög utsträckning i de största städerna. I Stockholm utgick bidragsförskott för drygt 10 % av alla barn under 16 år och i Göteborg, Malmö och Norrköping för mer än 9 %, medan andelen i Jönköpings, Kronobergs, Västerbottens och Hallands län stannade under 4 %. Av de barn för vilka bidragsförskott utgick var 45 % födda inom och 55 % utom äktenskap.
    Det sammanlagda beloppet utbetalda bidragsförskott utgjorde närmare 120 milj. kr. Barnavårdsnämnderna uppbar underhållsbidrag med drygt 47 milj.kr. Största delen härav, drygt 40 milj. kr., tillföll nämnderna och återstoden barnen.
    Av en tabell rörande de fastställda underhållsbidragens storlek framgår att medianbeloppet för samtliga bidrag var 103 kr. i månaden. För de inom äktenskap födda barnen var beloppet 118 kr. och för de utomäktenskapliga barnen 91 kr. Bidragen var högst för de yngsta barnen (127 kr. för gruppen under 2 år och 130 kr. för gruppen 2—3 år) och lägst för de äldsta (88 kr. för gruppen 11—15 år).

A. K.

 

Stiftelsen Staten och Rätten har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende. Ansökan om bidrag eller förslag till belöning för år 1968 torde vara stiftelsen tillhanda senast den 22 mars 1968 under adress Stockholms universitet, Drottninggatan 116, Stockholm Va.