Justitiedepartementet
K. M:t har
    15 dec. 1967 förordnat rådm. i Stockholms rr Arne Wilhelmsson och förste länsass. vid länsstn i Stockholms län Waldemar Hermanson att biträda med vissa uppg. i dep:t fr. o. m. 1 jan. 1968 t. v.,
    29 dec. 1967 förordnat sekr. i riksdagens 3:e lagutskott, ass. i Svea hovr. Åke Bouvin att biträda med vissa uppg. i dep:t fr. o. m. 1 jan 1968. Dep.chefen har
    23 nov. 1967 förordnat statssekr. Ove Rainer, tillika ordf., led. av riksdagens I kamm. Lars Schött samt led. av riksdagens II kamm. Per Bergman, Sven Ekström och Ingrid Gärde-Widemar att som sakk. göra en översyn av indeln. i polis- och åkl. dt och av den regionala polisorganisationen,
    29 nov. 1967 förordnat byrådir. Karl-Erik Forsström att t. o. m. 31 mars 1968 som expert biträda komm. för anstaltsbehandl. inom krim.vården,
    30 nov. 1967 entledigat distriktslantmätaren Olof Millgård från förordnande att vara sekr. i fastighetsregisterutredn.,
    s. d. dels, med entledigande av led. av riksdagens II kamm., statssekr. Ingvar Carlsson, förordnat led. av riksdagens II kamm., fil. dr Hilding Johansson till sakk. i grundlagberedn., dels entledigat landssekr. Arne Fröjd, dep.sekr. Rune Olsson, borgmästaren Gösta Sandell och dep.sekr. Bengt Thufvesson från expertuppdrag i beredn. och dels förordnat byrådir. Stig Lundgren att biträda beredn. som expert,
    11 dec. 1967 förordnat dep.rådet Börje Alpsten till sekr. och fisk. i Göta hovr. Lars Åhlén till bitr. sekr. åt 1967 års polisutredn.,
    18 dec. 1967 uppdragit åt justitierådet Torwald Hesser, professorn Svante Bergström och docenten Stig Strömholm att under Hessers ledning biträda inom dep:t med utredn.arb. avseende vissa upphovsrättsl. frågor m. m.,
    29 dec. 1967, med entledigande av gen.dir. Ernst Bexelius, förordnat gen.dir. Torsten Eriksson att vara v. ordf. i samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten fr. o. m. 1 jan. 1968.

 

Kommunikationsdepartementet. K. M:t har
    24 nov. 1967 förordnat kanslirådet Göran Appelgren att vara dep.råd i dep:t fr. o. m. 1 jan. 1968,
    15 dec. 1967 förordnat tf. reg.rättssekr. Ingvar Andersson att vara reg.rättssekr. i dep:t fr. o. m. 1 jan. 1968.

 

Finansdepartementet. Dep.chefen har 7 nov. 1967 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Edmund Gabrielsson att biträda med vissa uppg. i dep:t fr. o. m. 1 dec. 1967 t. v. dock längst t. o. m. 30 juni 1968.

 

Inrikesdepartementet. Dep.chefen har 17 nov. 1967 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Ingemar Cosmo att biträda inom dep:t fr. o. m. 1 dec. 1967.

 

Nedre justitierevisionen
K. M:t har
    15 dec. 1967 utnämnt tf. tingsdom. i Älvdals och Nyeds dga Harald Torgestam till rev.sekr. fr. o. m. 1 jan. 1968,
    s. d. förordnat hovrättsr. i Svea hovr. Hans Bergqvist, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Bengt Björnberg, tingsdom. i Torneå dga Göran Ljungberg och rådm. i rr i Östersund Sverker Lien att bestrida göromål som ank. på rev.sekr.,
    29 dec. 1967 förordnat ass. i Svea hovr. Sten E:son Edlund att bestrida göromål som ank. på rev.sekr. under tiden 1 jan.—31 mars 1968.

 

Hovrätterna
K. M:t har
    15 dec. 1967 förordnat hovrättsr. i Svea hovr. Kjell Ericsson att bestrida göromål som ank. på lagm. i hovr. fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1968,
    s. d. förordnat fr. o. m. 1 jan. 1968 till v. ordf. på avd. i Svea hovr. hovrättsråden Ivar Weidenhaijn, Gösta Hagströmer, Erik Spens, Sven Nordell, Kjell Ericsson, Sten Lindquist, Runo Lundin, Erik Ameln, Jerker Victor, Åke Sahlquist, Arend Nordin och Staffan Larsson, i Göta hovr. hovrättsråden Nils Brodén, Ulf Norén och Knut Ahlbom, i hovr. över Skåne och Blekinge

 

96 Personalnotiserhovrättsråden Gunnar Ekström, Bernhard Möller och Curt Bergström, i hovr. för Västra Sverige hovrättsråden Åke Bonge, Gunnar Ljung, Sven Ekblom och Bengt Arnold, i hovr. för Nedre Norrl. hovrättsråden Ingvar Henkow och Sven-Erik Ellmén samt i hovr. för Övre Norrl. hovrättsråden Sven Bramsjö och Nils Lindroth, Weidenhaijn, Brodén, Ekström, Möller och Bergström t. v. under sin återstående tjänstetid, Ellmén t. v. t. o. m. 31 dec. 1968 samt de övriga t. v. t. o. m. 31 dec. 1972,
    s. d. förordnat hovrättsråden i Svea hovr. Carl-Fredrik Hadding, Gunnar Wessman och Erik Backman att fortf. t. v. t. o. m. 30 juni 1968 bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avd. i hovr.,
    29 dec. 1967 förordnat hovrättsr. i hovr. för Västra Sverige Åke Bonge att fortf. under jan. 1968 bestrida göromål som ank. på lagm. i hovr.,
    s. d. förordnat till ass. fr. o. m. 1 jan. 1968 i Göta hovr. fisk. Hans-Göran Englund, i hovr. över Skåne och Blekinge fisk. Johan Falkman, Karin Bredberg-Olsson, Ingemar Cosmo och Carl Herman Bergh samt i hovr. för Västra Sverige fisk. Bengt Elmgren-Warberg och Bertil Holmqvist.