Förslag rörande internationell adoptionsrätt. Justitierådet Gösta Walin har avlämnat betänkande om »Internationell adoptionsrätt» (SOU 1969:11). Betänkandet innehåller förslag till ny lag om internationellrättsliga förhållanden rörande adoption, avsedd att ersätta 6 kap. i lagen den 8 juli 1904 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och adoption.
    De olägenheter som gällande lag medfört har i första hand föranletts av att utländsk medborgare inte får adoptera eller adopteras här i riket, om inte

 

1002 Notiseradoptionen blir gällande i den stat han tillhör. I betänkandet föreslås, att det får ske en lämplighetsprövning huruvida det skulle lända till avsevärd olägenhet för barnet om adoptionen inte blir gällande i främmande stat till vilken adoptanten eller adoptivbarnet har anknytning genom medborgarskap eller hemvist. I övrigt skall ansökan om adoption prövas enligt svensk lag.
    I betänkandet föreslås också vissa regler om rättsverkningar av adoption i internationellrättsliga förhållanden. Sådana finns inte i gällande lag. I fråga om vårdnad, förmynderskap och underhåll föreslås att adoptivbarn skall likställas med barn i äktenskap. Betänkandet upptar också förslag till bestämmelser om arvsrätt i adoptivförhållanden. De innebär bl. a. att adoptivbarnet och dess skyldemän inte skall gå förlustiga rätt till arv som var förutsatt vid adoptionen.
    Vidare föreslås nya regler om svensk domstols behörighet att upptaga adoptionsansökningar, om erkännande av utländska adoptioner och om vissa internationellrättsliga frågor rörande hävande av adoptivförhållande.
    Den nordiska regleringen av internationellrättsliga förhållanden rörande adoption omfattas inte av förslaget.
    Haagkonferensen för internationell privaträtt har utarbetat en konventionom internationella adoptioner (se SvJT 1963 s. 467 ff., 1965 s. 31 ff. och 73 ff.). I betänkandet diskuteras under vilka förutsättningar vi bör ansluta oss till konventionen. Utredningen räknar med att Sverige kommer att ratificera Haagkonventionen och framlägger förslag till bestämmelser som behövs för att göra konventionsregleringen tillämplig i vårt land.

S. V.