Europeiska sociala stadgan den 18 oktober 1961

 

 

Undertecknade regeringar, som äro medlemmar av Europarådet,
    vilka finna det vara Europarådets syfte att åstadkomma en fastare enhet mellan dess medlemmar för att skydda och förverkliga de ideal och principer, som äro deras gemensamma arv, och för att underlätta deras ekonomiska och sociala framåtskridande, särskilt genom vidmakthållandet och utvecklandet av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,
    vilka finna, att Europarådets medlemsstater enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950, samt tilläggsprotokollet till densamma, undertecknat i Paris den 20 mars 1952, hava överenskommit att tillförsäkra sina befolkningar i nämnda konvention och tilläggsprotokoll angivna medborgerliga och politiska fri- och rättigheter,
    vilka finna, att sociala rättigheter böra tillförsäkras alla och envar utan åtskillnad i fråga om ras, hudfärg, kön, religion, politisk åskådning, nationell härstamning eller socialt ursprung,
    vilka äro beslutna att samfällt med alla tjänliga medel och genom för ändamålet inrättade institutioner söka höja levnadsstandarden och förbättrade sociala förhållandena i medlemsstaterna, såväl i städerna som på landsbygden,
    hava överenskommit om följande:

 

Första delen

 

De fördragsslutande parterna erkänna, att målet för den politik som de skola fullfölja med alla lämpliga medel, såväl nationellt som internationellt, skall vara att uppnå sådana förhållanden att följande rättsgrundsatser och principer kunna förverkligas: 

1. Envar skall hava möjlighet att förtjäna sitt uppehälle i ett fritt valt arbete. 

2. Alla arbetstagare äga rätt till skäliga arbetsvillkor. 

3. Alla arbetstagare äga rätt till trygga och sunda arbetsförhållanden. 

4. Alla arbetstagare äga rätt till skälig lön, tillräcklig för att bereda dem och deras familjer en godtagbar levnadsstandard. 

5. Alla arbetstagare och arbetsgivare äga rätt att fritt organisera sig i nationella eller internationella sammanslutningar för att tillvarataga sina ekonomiska och sociala intressen. 

6. Alla arbetstagare och arbetsgivare äga rätt att förhandla kollektivt. 

7. Barn och ungdom äga rätt till särskilt skydd mot de risker i fysiskt och moraliskt avseende för vilka de äro utsatta. 

8. Kvinnliga arbetstagare äga vid havandeskap och barnsbörd rätt till särskilt skydd, och sådant skydd skall, i den mån så är påkallat, även eljest beredas kvinnliga arbetstagare. 

9. Envar äger rätt till ändamålsenlig yrkesvägledning i syfte att hjälpa ho-

 

416 Europeiska sociala stadgannom att välja ett yrke, som kan anses lämpligt med hänsyn till hans personliga anlag och intressen. 

10. Envar äger rätt till ändamålsenlig yrkesutbildning. 

11. Envar äger rätt att komma i åtnjutande av all hjälp som kan bidraga till att giva honom bästa möjliga hälsa. 

12. Alla arbetstagare och deras anhöriga äga rätt till social trygghet. 

13. Var och en som saknar tillräckliga resurser äger rätt till social och medicinsk hjälp. 

14. Envar äger rätt att anlita sociala välfärdsanordningar. 

15. Varje invalid äger, oavsett invaliditetens ursprung och art, rätt till omskolning och annan hjälp till återanpassning i samhället och förvärvslivet. 

16. Familjen, som utgör en av samhällets grundvalar, skall skyddas i socialt, rättsligt och ekonomiskt hänseende, och dess utveckling skall främjas. 

17. Mödrar och barn hava, oavsett civilstånd och familjeförhållanden, rätt till erforderligt skydd i socialt och ekonomiskt hänseende. 

18. Medborgare i fördragsslutande land äga rätt att utöva förvärvsarbete å annat fördragsslutande lands territorium på samma villkor som det senare landets egna medborgare i den mån ej viktiga ekonomiska eller sociala hänsyn föranleda till annat. 

19. Migrerande arbetstagare som äro medborgare i fördragsslutande land samt deras familjer äga rätt till skydd och bistånd inom annat fördragsslutande lands territorium.

 

Andra delen

 

De fördragsslutande parterna utfästa sig att, på sätt i tredje delen stadgas, anse sig bundna av de förpliktelser, som här flyta ur följande artiklar och moment.

 

Artikel 1
Rätten till arbete

 

För att trygga den enskildes rätt till arbete förbinda sig de fördragsslutande parterna 

1. att betrakta det såsom en av sina viktigaste målsättningar och förpliktelser att uppnå och bibehålla en så hög och jämn sysselsättningsnivå som möjligt samt att eftersträva full sysselsättning; 

2. att effektivt skydda arbetstagarens rätt att förtjäna sitt uppehälle genom ett fritt valt arbete; 

3. att tillhandahålla en avgiftsfri arbetsförmedling för alla arbetstagare; 

4. att tillhandahålla eller främja erforderlig yrkesvägledning, yrkesutbildning och rehabilitering.

 

Artikel 2
Rätten till skäliga arbetsvillkor

 

För att trygga den enskilde arbetstagarens rätt till skäliga arbetsvillkor förbinda sig de fördragsslutande parterna

1. att sörja för att det fastställes en skälig arbetstid per dag och vecka och att arbetsveckan förkortas efterhand som produktionsökning och andromständigheter av betydelse det medgiva;

 

Europeiska sociala stadgan 4172. att sörja för att lön utgår å allmänna helgdagar; 

3. att sörja för en årlig betald semester om minst två veckor; 

4. att sörja för att arbetstagare sysselsatta i vissa angivna riskfyllda eller hälsofarliga arbeten komma i åtnjutande av en betald tilläggssemester eller en förkortning av arbetstiden; 

5. att sörja för en veckovila, som såvitt möjligt sammanfaller med den veckodag vilken på grund av tradition eller sedvänja inom vederbörande land eller trakt är erkänd såsom vilodag.

 

Artikel 3
Rätten till trygga och sunda arbetsförhållanden

 

För att säkerställa den enskildes rätt till trygga och sunda arbetsförhållanden förbinda sig de fördragsslutande parterna 

1. att utfärda säkerhets- och hälsoföreskrifter; 

2. att genom tillsyn sörja för att dessa föreskrifter efterlevas; 

3. att, när anledning därtill förekommer, samråda med arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer beträffande åtgärder avsedda att förbättra arbetsskydd och arbetshygien.

 

Artikel 4
Rätten till skälig lön

 

För att trygga den enskilde arbetstagarens rätt till skälig lön förbinda sig de fördragsslutande parterna 

1. att erkänna arbetstagarnas rätt till en lön, som är tillräcklig för att bereda dem och deras familjer en godtagbar levnadsstandard; 

2. att, med undantag endast för särskilda fall, erkänna arbetstagarnas rätt till förhöjd lön vid övertidsarbete; 

3. att erkänna manliga och kvinnliga arbetstagares rätt till lika lön för arbete av lika värde; 

4. att erkänna alla arbetstagares rätt till skälig uppsägningstid vid anställningens upphörande; 

5. att endast på de villkor och i den omfattning, som stadgas i nationell lagstiftning eller som fastställes genom kollektivavtal eller skiljedom, medgiva avdrag på lönen.
    Dessa rättigheter skola säkerställas antingen genom fritt ingångna kollektivavtal eller genom författningsmässigt reglerad lönesättning eller på annat med hänsyn till nationella förhållanden lämpligt sätt.

 

Artikel 5
Föreningsrätt

 

För att säkerställa eller främja arbetstagarnas och arbetsgivarnas frihet att bilda och tillhöra lokala, riksomfattande nationella eller internationella sammanslutningar för att tillvarataga sina ekonomiska och sociala intressen förbinda sig de fördragsslutande parterna att varken utforma eller tillämpa den nationella lagstiftningen på sådant sätt, att denna frihet kränkes. I vad mån i denna artikel stadgade garantier skola äga tillämpning på personer som tillhöra polisväsendet eller krigsmakten skall bestämmas i nationell lagstiftning.

 

27—693005. Svensk Juristtidning 1969

 

418 Europeiska sociala stadganArtikel 6
Förhandlingsrätt

 

För att säkerställa arbetstagares och arbetsgivares rätt att förhandla kollektivt förbinda sig de fördragsslutande parterna 

1. att främja gemensamma överläggningar mellan arbetstagare och arbetsgivare; 

2. att, där så är erforderligt och lämpligt, främja ett förfarande för frivilliga förhandlingar mellan å ena sidan arbetsgivarna eller deras organisationer och å andra sidan arbetstagarnas organisationer i syfte att uppnå en reglering av arbetsvillkoren genom kollektivavtal; 

3. att främja införandet och utnyttjandet av ett lämpligt förfarande för förlikning och frivillig skiljedom i arbetstvister; samt erkänna 

4. arbetstagarnas och arbetsgivarnas rätt att tillgripa kollektiva åtgärder i händelse av intressekonflikter, däri inbegripet strejk, om icke annat följer av förpliktelser enligt gällande kollektivavtal.

 

 

Artikel 7
Skydd för barn och ungdom

 

För att säkerställa barns och ungdoms rätt till skydd förbinda sig de fördragsslutande parterna 

1. att fastställa den minimiålder, som minderåriga skola hava uppnått för att få användas i arbete, till 15 år, dock att undantag härifrån må göras beträffande minderåriga, som sysselsättas i särskilt angivna lättare arbeten, vilka icke menligt inverka på deras hälsa, moral eller uppfostran; 

2. att fastställa en högre minimiålder för minderårigas användning till vissa särskilt angivna arbeten, vilka anses såsom riskfyllda eller hälsofarliga; 

3. att föreskriva att personer, vilka alltjämt äro underkastade skolplikt, icke må användas till arbete, som hindrar dem att i full utsträckning tillgodogöra sig undervisningen; 

4. att sörja för att arbetstiden för personer under 16 år begränsas med hänsyn till deras utveckling och särskilt till deras behov av yrkesutbildning; 

5. att erkänna minderåriga arbetstagares och lärlingars rätt till skälig lön eller annan lämplig gottgörelse; 

6. att sörja för att sådan tid på dagen, som minderåriga arbetstagare med arbetsgivarens samtycke äro frånvarande från arbetet på grund av yrkesutbildning, betraktas såsom en del av arbetsdagen; 

7. att sörja för att arbetstagare under 18 år komma i åtnjutande av minst tre veckors betald semester om året; 

8. att, med undantag endast för vissa i den nationella lagstiftningen angivna yrken, förbjuda att arbetstagare under 18 år användas till nattarbete; 

9. att föreskriva att arbetstagare under 18 år, som äro sysselsatta i vissa i den nationella lagstiftningen angivna arbeten, skola vara underkastade regelbunden läkarkontroll; 

10. att tillse att särskilt skydd beredes minderåriga mot de risker i fysiskt och moraliskt avseende, för vilka de äro utsatta, och i synnerhet mot risker, som direkt eller indirekt härröra från deras arbete.

 

Europeiska sociala stadgan 419Artikel 8
Skydd för kvinnliga arbetstagare

 

För att säkerställa kvinnliga arbetstagares rätt till skydd förbinda sig de fördragsslutande parterna 

1. att bereda kvinnor tillfälle till en viloperiod om sammanlagt minst 12 veckor före och efter barnsbörd genom att tillförsäkra dem rätt antingen till avlönad ledighet eller till erforderliga socialförsäkringsförmåner eller förmåner, som utgå av allmänna medel; 

2. att anse arbetsgivares uppsägning av kvinnlig arbetstagare såsom olaglig om den företages under hennes frånvaro på grund av havandeskap eller barnsbörd eller vid sådan tidpunkt, att uppsägningstiden utlöper under frånvaro, som nyss nämnts; 

3. att tillförsäkra mödrar som amma sina barn tillräcklig ledighet under arbetstiden för detta ändamål; 

4. a) att reglera kvinnors användande till nattarbete i industriell verksamhet; 

  b) att förbjuda kvinnors användande till gruvarbete under jord och, där så är påkallat, till varje annat arbete vilket med hänsyn till dess farliga, ohälsosamma eller ansträngande beskaffenhet är olämpligt för kvinnlig arbetskraft.

 

 

Artikel 9
Yrkesvägledning

 

För att trygga den enskildes rätt till yrkesvägledning förbinda sig de fördragsslutande parterna, att i mån av behov upprätta eller understödja organ med uppgift att bistå alla och envar, handikappade inbegripna, vid lösandet av problem i samband med yrkesval och yrkeskarriär, med beaktande av vederbörandes individuella egenskaper i relation till de möjligheter arbetsmarknaden erbjuder; detta bistånd skall kostnadsfritt tillhandahållas såväl minderåriga, skolbarn inbegripna, som vuxna.

 

 

Artikel 10
Yrkesutbildning

 

För att trygga den enskildes rätt till yrkesutbildning förbinda sig de fördragsslutande parterna 

1. att, i mån av behov, ombesörja eller främja teknisk utbildning och yrkesutbildning för alla och envar, handikappade inbegripna, i samråd medarbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer, samt att öppna tillträde till högre teknisk utbildning och universitetsutbildning uteslutande på grundval av individens lämplighet; 

2. att upprätta eller främja ett lärlingssystem och andra anordningar för utbildning av gossar och flickor i olika yrken; 

3. att, i mån av behov, tillskapa eller främja 

  a) tillräckliga och lätt tillgängliga anordningar för utbildning av vuxna arbetstagare; 

  b) särskilda anordningar för sådan omskolning av vuxna arbetstagare som betingas av den tekniska utvecklingen eller nya tendenser på arbetsmarknaden;

 

420 Europeiska sociala stadgan4. att på lämpligt sätt söka tillse att vidtagna anordningar till fullo utnyttjas, t. ex. genom att 

  a) sänka eller avskaffa alla slags avgifter; 

  b) bevilja ekonomiskt stöd i lämpliga fall; 

  c) i den normala arbetstiden inräkna tid, som arbetstagaren på arbetsgivarens begäran under anställningen använder till kompletterande utbildning; 

  d) medelst tillsyn, i samråd med arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer, säkerställa såväl effektiviteten hos lärlingssystemet och övriga utbildningsanordningar för unga arbetstagare som över huvud taget ett tillräckligt skydd för unga arbetstagare.

 

Artikel 11
Skydd för den enskildes hälsa

 

För att trygga den enskildes rätt att bevaras vid god hälsa förbinda sig de fördragsslutande parterna att antingen direkt eller i samverkan med offentliga eller privata organisationer vidtaga erforderliga åtgärder i syfte blandannat 

1. att i möjligaste mån undanröja orsakerna till ohälsa; 

2. att tillhandagå med råd och upplysningar till hälsans förbättrande och för utvecklande av känslan av personligt ansvar i hälsoangelägenheter; 

3. att i möjligaste mån förebygga uppkomsten av epidemier, folksjukdomar och andra sjukdomar.

 

Artikel 12
Social trygghet

 

För att säkerställa den enskildes rätt till social trygghet förbinda sig de fördragsslutande parterna 

1. att upprätta och vidmakthålla ett system för social trygghet; 

2. att hålla det sociala trygghetssystemet på en tillfredsställande nivå, som åtminstone är likvärdig med den som krävs för ratificering av den av Internationella arbetsorganisationen antagna konventionen (nr 102) angående minimistandard för social trygghet; 

3. att söka fortlöpande förbättra det sociala trygghetssystemet; 

4. att genom bilaterala eller multilaterala överenskommelser eller på annat sätt sörja för att följande principer vinna tillämpning, med förbehåll dock för de villkor som stadgas i ifrågavarande överenskommelser: 

  a) likabehandling med fördragsslutande lands egna medborgare av medborgare i annat fördragsslutande land i fråga om social trygghet jämte rätt att behålla en i ett fördragsslutande land beviljad förmån vid vistelse i annat fördragsslutande land; 

  b) sammanläggning, vid bedömandet av den enskildes rätt till ersättning från system för social trygghet, av försäkrings- eller sysselsättningsperioder, vilka fullgjorts i olika fördragsslutande länder, eller användande av annan jämförlig metod.

 

Artikel 13
Social och medicinsk hjälp

 

För att trygga den enskildes rätt till social och medicinsk hjälp förbinda sig de fördragsslutande parterna

 

Europeiska sociala stadgan 4211. att tillse att envar, som saknar och som ej genom egna ansträngningar eller på annat sätt kan skaffa sig tillräckliga medel för sin försörjning och som ej heller kan få sådana medel från ett system för social trygghet, kan få erforderlig hjälp samt vid sjukdom den vård hans tillstånd kräver; 

2. att tillse att personer som åtnjuta dylik hjälp icke av denna anledning vidkännas inskränkning i sina politiska eller sociala rättigheter; 

3. att vidtaga sådana åtgärder att envar må kunna av vederbörliga offentliga eller privata institutioner erhålla sådan rådgivning och personlig hjälp som må befinnas erforderlig för att förhindra, att han och hans familj råka i nöd, eller för att avhjälpa eller lindra en nödsituation; 

4. att i överensstämmelse med sina förpliktelser enligt den i Paris den 11 december 1953 undertecknade europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp vid tillämpningen av de i mom. 1, 2 och 3 av förevarande artikel åsyftade bestämmelserna icke göra någon åtskillnad mellan egna medborgare och medborgare i annat fördragsslutande land, vilka lagligen uppehålla sig å deras territorier.

 

Artikel 14
Rätten att anlita sociala välfärdsanordningar

 

För att trygga den enskildes rätt att anlita sociala välfärdsanordningar förbinda sig de fördragsslutande parterna 

1. att främja eller vidtaga åtgärder för inrättandet av organ, som med de inom socialvården brukliga metoderna arbeta för såväl individernas som samhällsgruppernas välfärd, utveckling och anpassning till den sociala miljön; 

2. att uppmuntra enskilda individer samt frivilliga och andra organisationer att deltaga i upprättandet och vidmakthållandet av dylika organ.

 

Artikel 15
Fysiskt eller psykiskt handikappades rätt till yrkesutbildning, rehabilitering och social återanpassning

 

För att trygga fysiskt eller psykiskt handikappade personers rätt till yrkesutbildning, rehabilitering och social återanpassning förbinda sig de fördragsslutande parterna 

1. att vidtaga erforderliga åtgärder för att bereda de handikappade möjligheter till yrkesutbildning och, där så är påkallat, inrätta offentliga eller enskilda specialinstitutioner; 

2. att vidtaga erforderliga åtgärder för att placera handikappade i arbetslivet, såsom att inrätta särskilda arbetsförmedlingsorgan, skapa möjligheter till skyddat arbete samt stimulera arbetsgivare att anställa handikappade.

 

Artikel 16
Socialt, rättsligt och ekonomiskt skydd för familjen

 

För att trygga de levnadsvillkor, som äro en nödvändig förutsättning för gynnsamma familjeförhållanden, förbinda sig de fördragsslutande parterna— vilka äro ense om att familjen utgör en av samhällets grundvalar — att i ekonomiskt, rättsligt och socialt hänseende skydda familjelivet genom so-

 

422 Europeiska sociala stadganciala förmåner och familjebidrag, skattepolitiska åtgärder, främjande av byggandet av familjebostäder, bidrag till nygifta eller andra ändamålsenliga åtgärder.

 

Artikel 17
Socialt och ekonomiskt skydd för mödrar och barn

 

För att trygga mödrars och barns rätt till skydd i socialt och ekonomiskt hänseende ämna de fördragsslutande länderna vidtaga alla erforderliga och för ändamålet lämpade åtgärder, inbegripet upprättandet eller vidmakthållandet av lämpliga institutioner eller inrättningar.

 

Artikel 18
Rätten att utöva förvärvsarbete å annan fördragsslutande parts territorium

 

För att säkerställa rätten att utöva förvärvsarbete å annan fördragsslutande parts territorium förbinda sig de fördragsslutande parterna 

1. att tillämpa gällande bestämmelser i liberal anda; 

2. att förenkla existerande formaliteter samt att minska eller avskaffa stämpel- och andra avgifter, som åvila utländska arbetstagare eller deras arbetsgivare; 

3. att var för sig eller gemensamt uppmjuka de bestämmelser som reglera anställning av utländska arbetstagare; samt att erkänna 

4. sina medborgares rätt att lämna landet för att taga förvärvsarbete i annat fördragsslutande land.

 

Artikel 19
Migrerande arbetstagares och deras familjers rätt till skydd och bistånd

 

För att trygga migrerande arbetstagares och deras familjers rätt till skydd och bistånd inom annan fördragsslutande parts territorium förbinda sig de fördragsslutande parterna 

1. att inrätta eller låta inrätta behövliga organ för kostnadsfritt bistånd åtsådana arbetstagare, med särskild uppgift att tillhandahålla vederhäftig upplysning ävensom att, i den mån nationell lagstiftning det medgiver, vidtaga alla erforderliga åtgärder för att förhindra vilseledande propaganda rörande in- och utvandring; 

2. att inom gränserna för sin behörighet vidtaga lämpliga åtgärder för att underlätta ifrågavarande arbetstagares och deras familjers avfärd, resa och mottagande ävensom tillförsäkra dem erforderlig hälso- och sjukvård samt goda hygieniska förhållanden under resan; 

3. att i den mån så erfordras främja samarbete mellan allmänna och enskilda sociala institutioner i ut- och invandringsländerna; 

4. att, i den mån sådana förhållanden regleras genom lagstiftning eller äro underkastade administrativ myndighets kontroll, garantera ifrågavarande arbetstagare vid laglig vistelse inom deras territorier en behandling, som icke är mindre förmånlig än den som tillkommer de egna medborgarna i fråga om 

  a) avlöning och övriga anställnings- och arbetsförhållanden; 

  b) medlemskap i fackliga organisationer och rätt att åtnjuta i kollektivavtal fastställda förmåner;

 

Europeiska sociala stadgan 423   c) bostadsförhållanden. 

5. att tillförsäkra ifrågavarande arbetstagare vid laglig vistelse inom deras territorier en behandling, som icke är mindre förmånlig än den som tillkommer deras egna medborgare i fråga om skatter och avgifter, som hänföra sig till arbetet och som debiteras arbetstagarna; 

6. att i möjligaste mån underlätta utländsk arbetstagares återförening med sin familj, om arbetstagaren själv erhållit tillstånd att slå sig ned i anställningslandet; 

7. att tillförsäkra ifrågavarande arbetstagare vid laglig vistelse inom deras territorier en behandling, som icke är mindre förmånlig än den som tillkommer deras egna medborgare vid rättsligt förfarande i samband med frågor, som avses i denna artikel; 

8. att garantera att ifrågavarande arbetstagare, som äro lagligen bosatta inom deras territorier, icke utvisas med mindre de utgöra en fara för den nationella säkerheten eller förbryta sig mot allmän ordning eller moral; 

9. att inom i lag föreskrivna gränser medgiva utförsel av så stor del av ifrågavarande arbetstagares arbetsförtjänster och besparingar som de själva önska; 

10. att i tillämpliga delar utsträcka i denna artikel angivet skydd och bistånd till att omfatta migrerande personer, som utöva självständig förvärvsverksamhet.

 

 

Tredje delen
Artikel 20
Utfästelser

 

1. Varje fördragsslutande part utfäster sig 

  a) att betrakta första delen av denna stadga såsom en förklaring rörande de mål som parten i enlighet med bestämmelserna i det inledande stycket till nämnda del skall söka förverkliga med alla lämpliga medel; 

  b) att anse sig bunden av åtminstone fem av artiklarna 1, 5, 6, 12, 13, 16 och 19 i stadgans andra del; 

  c) att anse sig bunden av ytterligare ett antal artiklar eller moment av stadgans andra del, vilka parten själv äger fritt välja, dock att det sammanlagda antalet bestämmelser som skola vara bindande för parten icke må understiga 10 artiklar eller 45 moment.
2. Samtidigt med att vederbörande fördragsslutande part deponerar sitt ratifikationsinstrument eller meddelande om godkännande, skall Europarådets generalsekreterare underrättas om de artiklar och moment, som utvalts i enlighet med mom. 1 b) och c) av förevarande artikel.
3. Fördragsslutande part må vid senare tidpunkt genom ett till generalsekreteraren ställt meddelande förklara sig bunden av annan artikel eller annat moment av andra delen än dem som redan godtagits i enlighet medbestämmelserna i mom. 1 av förevarande artikel. Dylika senare gjorda utfästelser skola anses utgöra en integrerande del av ratifikationen eller godkännandet och skola medföra samma verkningar från och med trettionde dagen efter dagen för förklaringen.
4. Generalsekreteraren skall underrätta alla regeringar som undertecknat stadgan samt Internationella arbetsbyråns generaldirektör om varje med-

 

424 Europeiska sociala stadgandelande, som delgivits honom i enlighet med förevarande del av stadgan.
5. I varje fördragsslutande land skall finnas en yrkesinspektion anpassad till de nationella förhållandena.

 

Fjärde delen
Artikel 21
Rapporter avseende godtagna bestämmelser

 

Fördragsslutande part skall vartannat år, i den form ministerkommittén bestämmer, tillställa Europarådets generalsekreterare rapport avseende tilllämpningen av de bestämmelser i stadgans andra del som parten godtagit.

 

Artikel 22
Rapporter avseende icke godtagna bestämmelser

 

Fördragsslutande part skall tid efter annan, i enlighet med vad ministerkommittén därom bestämmer, tillställa generalsekreteraren rapporter avseende de bestämmelser i stadgans andra del som parten ej godtagit vid tidpunkten för ratifikationen eller godkännandet och ej heller genom ett senare meddelande. Ministerkommittén skall från tid till annan fatta beslut om vilka bestämmelser som skola göras till föremål för en dylik rapport samt rörande rapportens form.

 

Artikel 23
Översändande av av skrifter

 

1. Varje fördragsslutande part skall översända avskrifter av de i artiklarna 21 och 22 avsedda rapporterna till sådana nationella organisationer som äro anslutna till de internationella arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, vilka enligt artikel 27 mom. 2 skola inbjudas att låta sig representera vid sammanträden med den sociala kommitténs underkommitté.
2. De fördragsslutande parterna skola till generalsekreteraren vidarebefordra från de nationella organisationerna inkomna yttranden, därest organisationerna göra framställning därom.

 

Artikel 24
Granskning av rapporterna

 

Rapporter som tillställas generalsekreteraren i enlighet med artiklarna 21 och 22 skola granskas av en expertkommitté, vilken även skall ha tillgång till alla yttranden, som vidarebefordrats till generalsekreteraren i enlighet med artikel 23 mom. 2.

 

Artikel 25
Expertkommitté

 

1. Expertkommittén skall bestå av högst sju av ministerkommittén från en förteckning över oavhängiga oförvitliga experter med erkänd kompetens i internationella sociala frågor utsedda ledamöter, vilka nominerats av de fördragsslutande parterna.
2. Kommitténs ledamöter skola utses för en tid av sex år. Deras mandat skall kunna förnyas. Likväl skall mandatet för två av de först utsedda ledamöterna upphöra efter fyra år.

 

Europeiska sociala stadgan 4253. De ledamöter vilkas mandat skola utlöpa vid utgången av den första fyraårsperioden skola genom lottning utväljas av ministerkommittén omedelbart efter det den första utnämningen ägt rum.
4. Ledamot av expertkommittén, som utsetts att ersätta ledamot, vars mandat ej utlöpt, skall vara ledamot under återstoden av företrädarens mandattid.

 

Artikel 26
Medverkan av Internationella arbetsorganisationen

 

Internationella arbetsorganisationen skall inbjudas att utse en representant att i egenskap av rådgivare deltaga i expertkommitténs överläggningar.

 

Artikel 27
Underkommitté till den sociala kommittén

 

1. De fördragsslutande parternas rapporter samt expertkommitténs utlåtanden skola underställas en underkommitté till Europarådets sociala kommitté för granskning.
2. Underkommittén skall vara sammansatt av en representant för var och en av de fördragsslutande parterna. Den skall inbjuda högst två internationella arbetsgivarorganisationer samt högst två internationella arbetstagarorganisationer att sända observatörer med rådgivande uppgifter till kommitténs sammanträden. Därjämte skall underkommittén äga samråda med högst två representanter för internationella icke-statliga organisationer med konsultativ status hos Europarådet i frågor som dessa organisationer äro särskilt skickade att handlägga, t. ex. social välfärd samt ekonomiskt och socialt familjeskydd.
3. Underkommittén skall avgiva utlåtande till ministerkommittén och därvid foga expertkommitténs rapport.

 

Artikel 28
Rådgivande församlingen

 

Europarådets generalsekreterare skall till den rådgivande församlingen överlämna expertkommitténs utlåtande. Församlingen skall till ministerkommittén avgiva yttrande över utlåtandet.

 

Artikel 29
Ministerkommittén

 

På grundval av underkommitténs rapport och efter konsultation av den rådgivande församlingen kan ministerkommittén med två tredjedels majoritet av de medlemmar som äga säte i kommittén besluta att till var och en av de fördragsslutande parterna rikta erforderliga rekommendationer.

 

Femte delen
Artikel 30
Avvikelser i händelse av krig eller nationellt kristillstånd

 

1. I händelse av krig eller annat nationellt kristillstånd som hotar nationensexistens äger fördragsslutande part vidtaga åtgärder, vilka innebära avvikelse från dess förpliktelser enligt denna stadga, i den mån läget det

 

426 Europeiska sociala stadganoundgängligen kräver och under förutsättning att åtgärderna icke strida mot andra förpliktelser enligt internationell rätt.
2. Varje fördragsslutande part som tillämpat bestämmelserna i mom. 1 skall inom rimlig tid hålla Europarådets generalsekreterare fullt underrättad om vidtagna åtgärder och skälen därför. Parten skall likaledes lämna generalsekreteraren underrättelse om den tidpunkt, då dylika åtgärder upphört att gälla och de föreskrifter i stadgan som parten godtagit ånyo börja tillämpas i full utsträckning.
3. Generalsekreteraren skall underrätta övriga fördragsslutande länder samt Internationella arbetsbyråns generaldirektör om alla meddelanden, som han mottager jämlikt mom. 2 i denna artikel.

 

Artikel 31
Begränsningar

 

1. Ett effektivt förverkligande av de i första delen angivna rättigheterna och principerna samt ett effektivt utnyttjande av desamma i enlighet med föreskrifterna i andra delen förutsätta, att ifrågavarande rättigheter och principer icke göras till föremål för andra inskränkningar eller begränsningar än de i nämnda delar av stadgan angivna, dock med undantag för sådana som äro i lag föreskrivna och som äro nödvändiga iett demokratiskt samhälle såsom garanti för annans fri- och rättigheter eller såsom skydd för samhällets intresse, nationell säkerhet, allmän hälsa eller moral.
2. De enligt denna stadga medgivna inskränkningarna i däri angivna rättigheter och förpliktelser må endast tillämpas för därmed avsett ändamål.

 

Artikel 32
Förhållandet mellan stadgan samt inhemsk lagstiftning och internationella överenskommelser

 

Bestämmelserna i denna stadga skola icke inkräkta på bestämmelserna i inhemsk lagstiftning eller i bilaterala eller multilaterala fördrag, konventioner eller överenskommelser, vilka äro eller kunna komma att träda i kraft och som må innehålla för de skyddade personerna fördelaktigare bestämmelser.

 

Artikel 33
Verkställighet genom kollektivavtal

 

1. I medlemsstater, där förhållanden som avses i artikel 2 mom. 1, 2, 3, 4 och 5, artikel 7 mom. 4, 6 och 7 samt artikel 10 mom. 1, 2, 3 och 4 i andra delen av denna stadga vanligen regleras genom avtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer eller eljest utan lagstiftning, må i nämnda moment angivna utfästelser göras och förpliktelserna anses uppfyllda, om momentens föreskrifter på grund av kollektivavtal eller på annan grund tillämpas på det stora flertalet berörda arbetstagare.
2. I medlemsstater, där förhållanden som avses i nämnda föreskrifter normalt regleras i lagstiftning, må utfästelserna likaledes göras och förpliktelserna anses uppfyllda, om föreskrifterna på grund av lagstiftning tilllämpas på det stora flertalet berörda arbetstagare.

 

Europeiska sociala stadgan 427Artikel 34
Territoriell tillämpning

 

1. Denna stadga skall tillämpas på varje fördragsslutande parts moderland. Varje regering som undertecknar stadgan må i samband därmed, eller då dess ratifikationsinstrument eller underrättelse om godkännande deponeras, genom en till Europarådets generalsekreterare riktad deklaration angiva, vilket område som för nu angivet ändamål skall anses såsom moderlandet.
2. Varje fördragsslutande part må vid ratificeringen eller godkännandet av denna stadga eller vid senare tidpunkt i ett till Europarådets generalsekreterare ställt meddelande förklara, att stadgan helt eller delvis skall tilllämpas på det eller de i förklaringen angivna, utanför moderlandet belägna områden, för vilkas internationella förbindelser den fördragsslutande parten är ansvarig eller för vilka parten påtager sig internationellt ansvar. Förklaringen skall utvisa vilka artiklar eller moment av andra delen av stadgan, som landet godtager såsom bindande för de i förklaringen angivna områdena.
3. Stadgan skall tillämpas på det eller de områden som angivits i den i näst föregående moment om förmälda förklaringen från och med trettionde dagen efter den då generalsekreteraren mottagit förklaringen.
4. Varje fördragsslutande part må därefter i fråga om ett eller flera av de områden, på vilka stadgan i enlighet med mom. 2 av denna artikel skall äga tillämpning, i ett till Europarådets generalsekreterare ställt meddelande förklara, att parten såsom bindande godtager artikel eller moment, som icke tidigare godtagits i vad avser detta eller dessa områden. Sådan senare utfästelse skall anses utgöra en integrerande del av den ursprungliga förklaringen beträffande området i fråga och skall medföra samma verkningar från och med trettionde dagen efter dagen för förklaringen.
5. Generalsekreteraren skall underrätta alla övriga regeringar som undertecknat stadgan samt Internationella arbetsbyråns generaldirektör om varje meddelande som delgivits honom i enlighet med förevarande artikel.

 

Artikel 35
Undertecknande, ratificering och ikraftträdande

 

1. Denna stadga skall stå öppen för undertecknande av Europarådets medlemmar. Den skall ratificeras eller godkännas. Ratifikationsinstrument och förklaringar om godkännande skola deponeras hos Europarådets generalsekreterare.
2. Denna stadga skall träda i kraft trettionde dagen efter den då det femte ratifikationsinstrumentet eller den femte förklaringen om godkännande deponerats.
3. För varje signatärmakt som senare ratificerar stadgan skall den träda ikraft trettionde dagen efter den då ratifikationsinstrumentet eller förklaringen om godkännande deponerats.
4. Generalsekreteraren skall underrätta alla medlemmar av Europarådet samt Internationella arbetsbyråns generaldirektör om stadgans ikraftträdande, namnen på de fördragsslutande länder som ratificerat eller godtagit stadgan samt varje ytterligare deposition av ratifikationsinstrument eller förklaring om godkännande.

 

428 Europeiska sociala stadganArtikel 36
Ändringar av stadgan

 

Envar medlem av Europarådet må föreslå ändringar i denna stadga genom ett till Europarådets generalsekreterare ställt meddelande. Generalsekreteraren skall till övriga medlemmar av Europarådet vidarebefordra varje dylikt förslag om ändring, och skall detsamma därefter prövas av ministerkommittén samt underställas den rådgivande församlingen för yttrande. Ändringsförslag som vunnit ministerkommitténs godkännande skall träda ikraft trettionde dagen efter den då samtliga fördragsslutande parter underrättat generalsekreteraren om sitt godkännande. Generalsekreteraren skall underrätta samtliga medlemmar av Europarådet samt Internationella arbetsbyråns generaldirektör om ikraftträdandet av dylik ändring.

 

Artikel 37
Uppsägning

 

1. Denna stadga må av fördragsslutande part icke uppsägas före utgången av en period om fem år från den dag, då stadgan för parten trädde ikraft, eller före utgången av varje följande tvåårs period, varvid i båda fallen meddelande om uppsägningen sex månader i förväg skall delgivas Europarådets generalsekreterare, som därefter har att underrätta övriga fördragsslutande parter samt Internationella arbetsbyråns generaldirektörom uppsägningen. Sådan uppsägning skall icke inverka på stadgans giltighet för övriga fördragsslutande parter, förutsatt att antalet dylika parter alltid uppgår till minst fem.
2. Envar av de fördragsslutande parterna må i enlighet med föreskrifterna i föregående moment uppsäga varje av parten godtagen artikel eller moment i andra delen av stadgan, under förutsättning att antalet artiklar eller moment, av vilka parten är bunden, aldrig understiger 10 artiklar respektive 45 moment samt att berörda antal artiklar eller moment även i fortsättningen innefattar de artiklar vilka parten utvalt bland dem som särskilt omnämnas i artikel 20 mom. 1 b).
3. Varje fördragsslutande part må, på villkor som sägs i mom. 1 av denna artikel, uppsäga förevarande stadga eller varje artikel eller moment av andra delen av stadgan beträffande område, på vilket stadgan är tillämplig i enlighet med en jämlikt artikel 34 mom. 2 avgiven förklaring.

 

Artikel 38
Bilaga

 

Bilagan till denna stadga skall utgöra en integrerande del av stadgan.

 

 

Bilaga till den sociala stadgan

 

Den sociala stadgans omfattning såvitt avser den skyddade personkretsen
1. Därest icke annat stadgas i artikel 12 mom. 4 och artikel 13 mom. 4 skola de personer som omfattas av artiklarna 1—17 ej inbegripa utlänningar, såvida de icke äro medborgare i annat fördragsslutande land och äro lagligen bosatta eller regelmässigt arbeta inom vederbörande fördragsslutande lands område; vid tolkning av nämnda artiklar skola dock bestämmelserna i artiklarna 18 och 19 beaktas.

 

Europeiska sociala stadgan 429Denna tolkning utesluter icke att fördragsslutande part må utsträcka motsvarande rättigheter till att omfatta även andra personer.
2. Varje fördragsslutande part skall tillförsäkra den som är flykting enligt den i Genève den 28 juli 1951 undertecknade konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och som lagligen uppehåller sig på dess territorium en behandling som är så gynnsam som möjligt och som underalla förhållanden icke är mindre förmånlig än den parten åtagit sig jämlikt sagda konvention eller enligt andra giltiga internationella överenskommelser, som äga tillämpning på sådana flyktingar.

 

 

Första delen

 

mom. 18
och

 

Andra delen

 

artikel 18 mom. 1
Dessa bestämmelser skola icke anses beröra frågan om tillträde till de fördragsslutande parternas territorier eller inverka på bestämmelserna i den europeiska bosättningskonventionen, undertecknad i Paris den 13 december 1955.

 

 

Andra delen

 

Artikel 1 mom. 2
Denna bestämmelse skall icke tolkas såsom innebärande vare sig förbud mot eller godkännande av organisationsklausuler.

 

 

Artikel 4 mom. 4
Denna bestämmelse skall icke uppfattas såsom innebärande förbud mot omedelbart avskedande på grund av allvarlig förseelse.

 

 

Artikel 4 mom. 5
Fördragsslutande part skall anses kunna göra i detta moment avsedd utfästelse, om enligt lag, kollektivavtal eller skiljedom avdrag å lön icke medgives beträffande det stora flertalet arbetstagare; undantag må endast göras beträffande personer, som icke omfattas av berörda lagstiftning, avtal eller skiljedom.

 

 

Artikel 6 mom. 4
Varje fördragsslutande part skall för sitt eget vidkommande äga att i lagreglera utövandet av strejkrätten, under förutsättning att varje annan inskränkning i denna rätt kan motiveras i enlighet med vad i artikel 31 sägs.

 

 

Artikel 7 mom. 8
Fördragsslutande part skall anses kunna göra i detta moment stadgad utfästelse, om parten handlar i utfästelsens anda genom att i lag utfärda bestämmelser av innebörd, att det stora flertalet personer under 18 år icke må användas till nattarbete.

 

430 Europeiska sociala stadganArtikel 12 mom. 4
Orden »med förbehåll dock för de villkor som stadgas i ifrågavarande överenskommelser» i ingressen till detta moment skola anses innebära bland annat, att fördragsslutande part med avseende å förmåner som utgå oberoende av erlagda försäkringsavgifter må uppställa krav på bosättning under viss tid, innan parten beviljar medborgare i annat fördragsslutande land sådana förmåner.

 

Artikel 13 mom. 4
Länder som icke biträtt den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp må ratificera den sociala stadgan beträffande rubricerade moment, under förutsättning att de bevilja medborgare i övriga fördragsslutande länder en behandling, som står i överensstämmelse med föreskrifterna i sagda konvention.

 

Artikel 19 mom. 6
Vid tillämpningen av denna bestämmelse skall uttrycket »utländsk arbetstagares familj» anses inbegripa åtminstone hans hustru samt barn under 21 år, om vilka han har vårdnaden.

 

Tredje delen

 

Denna stadga innehåller rättsliga förpliktelser av internationell karaktär, vilkas uppfyllande icke är underkastat annan kontroll än den som föreskrives i fjärde delen av stadgan.

 

Artikel 20 mom. 1
Ordet »moment» skall anses innefatta jämväl artiklar, som icke äro uppdelade i moment.

 

Femte delen

 

Artikel 30
Uttrycket »i händelse av krig eller nationellt kristillstånd» skall anses innefatta jämväl krigshot.