Professor Ivar Strahls tryckta skrifter 1926—1968

 

Förteckning upprättad av amanuensen ARNE STRÄNG

 

1926

 

1. Fyra expropriationsrättsliga uppsatser. Akad. avh.
Sthlm (tr. Uppsala) 1926. 314 s.

 

1927

 

2. Om jämkning i ersättning för skada å automobil.
I: Svensk juristtidning, Årg. 12 (1927), s. 466—470.

 

1928

 

3. [Redigerat] Medborgarens formulärbok. 21. uppl.
Sthlm 1928. 172 s.
(Gustav A. Aldén, Medborgarens bok. D. 5.)

 

1929

 

4. [Omarbetat] Handledning för menige man i Sveriges allmänna lag . . . 16. uppl.
Sthlm 1929. 175 s.
(Gustav A. Aldén, Medborgarens bok. D. 3.)
Senare uppl. se nr 10.

 

1931

 

5. Lineamenti e fonti del diritto svedese (con particolare riferimentoagli anni 1900—1929).
I: Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, Vol. 6, P. 1, Fasc. 2/3 (Roma 1931), s. 1—22.
6. Ersättningsansvar för bristfälliga anordningar.
I: Festskrift tillägnad Erik Marks von Würtemberg den 11 maj 1931 av nordiska jurister, Sthlm 1931, s. 577—591.
7. [Anmälan av] G. Astrup Hoel, Risiko og ansvar, Oslo 1929.
I: Svensk juristtidning, Årg. 16 (1931), s. 609—614.

 

1932

 

8. Lagstiftning om rätta sträckningen av ägogränser m. m.
I: Svensk juristtidning, Årg. 17 (1932), s. 465—468.
9. Statistik angående fosterfördrivning. [Underteckn.: I. S.]
I: Svensk juristtidning, Årg. 17 (1932), s. 583—584.

 

460 Arne Sträng1933

 

10. [Omarbetat] Handledning för menige man i Sveriges allmänna lag. 17. uppl.
Sthlm 1933. 171 s.
(Gustav A. Aldén, Medborgarens bok. D. 3.)
Tidigare uppl. se nr 4.
11. [Anmälan av] John Næslund, Undersökningar över aborternas antal, frekvens, mortalitet m. m. i Sverige, Svenska Läkartidningen 1933, s. 953 ff, 977 ff och 1001 ff. [Underteckn.: I. S.]
I: Svensk juristtidning, Årg. 18 (1933), s. 555—556.
12. [Anmälan av] Brottsligheten år 1930, Statistiska Centralbyrån 1933.
[Underteckn.: I. S.]
I: Svensk juristtidning, Årg. 18 (1933), s. 556—558.

 

 

1934

 

13. Om den rättsliga genomförbarheten av vissa ifrågasatta åtgärder beträffande den allmänna pensionsförsäkringen.
I: SOU 1934: 18. 1928 års pensionsförsäkringskommitté. Betänkande med förslag rörande revision av den allmänna pensionsförsäkringen, Sthlm 1934, s. 333—351.
14. Utvecklingen av den svenska skadeståndsrätten på det utomobligatoriska området.
I: Minnesskrift ägnad 1734 års lag av jurister i Sverige och Finland den 13 december 1934 . . ., 2, Sthlm 1934, s. 874—912.

 

 

1935

 

15. Den nya straffarten ungdomsfängelse.
I: Svensk juristtidning, Årg. 21 (1935), s. 213—216.

 

 

1936

 

16. Svensk juristtidnings register vid årsskiftet 1935/36.
Sthlm 1936. 160 s.
Upprättat tillsammans med Erik Alexanderson.

 

 

1937

 

17. Torsten Kreugers resningsansökan.
I: Svensk juristtidning, Årg. 22 (1937), s. 50—54.
Även publicerad i Erik Bergendal, Högbroforsmålet. Några reflexioner i anledning av målet samt ett bemötande av prof. Lundstedts skrift: »Torsten Kreuger oskyldigt dömd.», Sthlm 1937.

 

 

1938

 

18. Les nouvelles lois suédoises contre la criminalité juvénile.
I: Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Année 3 (1938), s. 433—437.

 

Professor Ivar Strahls tryckta skrifter 1926—1968 46119. Lagen om folkpensionering och andra författningar med kommentar. Sthlm 1938. 231 s.
Tillsammans med T. Askelöf.
20. Register till [juridiska] festskrifter och liknande verk.
I: Svensk juristtidning, Årg. 23 (1938), s. 291—297.

 

 

1939

 

21. Förslaget om ett utbyggande av den villkorliga domen.
I: De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok, 1938 (tr. 1939), s. 1—18, 34—36.

 

 

1940

 

22. Omröstningsreglerna i brottmål.
I: Svensk juristtidning, Årg. 25 (1940), s. 271—278.
23. Besparingsåtgärder ang. fri rättegång m. m. [Underteckn.: I. S.]
I: Svensk juristtidning, Årg. 25 (1940), s. 358—363.

 

 

1941

 

24. Idealism och realism i rättsvetenskapen.
I: Svensk juristtidning, Årg. 26 (1941), s. 302—330.
Även publicerad 1952 se nr 89.
25. [Anmälan av] Rudolf von Ihering, Striden för rätten, Sthlm 1941.
I: Svensk juristtidning, Årg. 26 (1941), s. 918—920.

 

 

1942

 

26. Præventive foranstaltninger mod underslæb. [Diskussionsinlägg.]
I: De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok, 1940/41 (tr. 1942), s. 235—239.
27. Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott.
Sthlm 1942. 371 s.
Tillsammans med B. Ekeberg och N. Beckman.
Andra uppl. se nr 32, tredje uppl. se nr 37, fjärde uppl. se nr 90, femte uppl. se nr 164 och 173.
28. [Anmälan av] Vilhelm Lundstedt, Det Hägerström—Lundstedtska misstaget. Sju föreläsningar samt efterskrift, Sthlm 1942, och Karl Olivecrona, Lagens imperativ. Bilaga: Vidräkning med docenten I. Hedenius, Lund 1942.
I: Svensk juristtidning, Årg. 27 (1942), s. 235—240.
29. Skydd för anförtrodda medel.
I: Svensk juristtidning, Årg. 27 (1942), s. 334—337.
30. Förmögenhetsbrott och försök till brott.
I: Svensk juristtidning, Årg. 27 (1942), s. 427—437.
31. Reform av tyska rättsväsendet.
I: Svensk juristtidning, Årg. 27 (1942), s. 739—742.

 

30 -693005. Svensk Juristtidning 1969

 

462 Arne Sträng1943

 

32. Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott. 2 uppl.
Sthlm 1943. 371 s.
Tillsammans med B. Ekeberg och N. Beckman.
Första uppl. se nr 27, tredje uppl. se nr 37, fjärde uppl. se nr 90, femte uppl. se nr 164 och 173.
33. Till delaktighetsläran.
I: Svensk juristtidning, Årg. 28 (1943), s. 23—34.
34. [Anmälan av] Per Olof Ekelöf, Straffet, skadeståndet och vitet. En studie över de rättsliga sanktionernas verkningssätt, Uppsala 1942.
I: Svensk juristtidning, Årg. 28 (1943), s. 325—327.

 

 

1944

 

35. Villkorlig dom och villkorlig frigivning samt det därtill anknutna skyddsarbetet. Författningar med kommentar.
Sthlm 1944. 304 s.
Tillsammans med T. Lindberg.
36. Tysk rättsuppfattning.
I: Svensk juristtidning. Årg. 29 (1944), s. 607—608.

 

 

1945

 

37. Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott. 3. uppl.
Sthlm 1945. 371 s.
Tillsammans med B. Ekeberg och N. Beckman.
Första uppl. se nr 27, andra uppl. se nr 32, fjärde uppl. se nr 90, femte uppl. se nr 164 och 173.
38. Svensk rättspraxis. Straffrätt 1939—1943.
I: Svensk juristtidning, Årg. 30 (1945), s. 32—61.
39. [Anmälan av] A. V. Lundstedt, Grundlinjer i skadeståndsrätten. Senare delen. Bd 1, Uppsala 1944.
I: Svensk juristtidning, Årg. 30 (1945), s. 364—369.
40. Internationell militärdomstol för krigsförbrytelser.
I: Svensk juristtidning, Årg. 30 (1945), s. 813—816.
41. La nouvelle loi sur la libération conditionnelle [en Suède].
I: Recueil de documents en matière pénale et pénitentiaire, 1944/45 (tr. 1945), s. 198—207.

 

 

1946

 

42. Till frågan om rättighetsbegreppet.
I: Tidsskrift for rettsvitenskap, Årg. 59 (1946), s. 204—210.
43-44. Om skadestånd utanför kontraktsförhållanden.
I: Norstedts juridiska handbok, 1. o. 2. uppl.
Sthlm 1946, s. 555—581.
Senare uppl. se nr 50, 97, 123, 152, 170, 206.
45. Svensk juristtidnings register 1936—1945.
Sthlm 1946. 165 s.

 

Professor Ivar Strahls tryckta skrifter 1926—1968 46346. Från dagens diskussion.
I: Svensk juristtidning, Årg. 31 (1946), s. 365—374.

 

 

1947

 

47. Några kritiska anmärkningar om den svenska skadeståndsrätten.
I: Svensk juristtidning, Årg. 32 (1947), s. 81—107.
48. Till frågan om rättighetsbegreppet.
I: Tidsskrift for rettsvitenskap, Årg. 60 (1947), s. 481—514.
49. Förslag till konvention mellan Sverige, Danmark och Norge om erkännande och verkställighet av domar i brottmål m. m.
Sthlm 1947. 24 s.
(SOU 1947: 16.)
Förslag avgivet tillsammans med R. Eklund.
50. Om skadestånd utanför kontraktsförhållanden.
I: Norstedts juridiska handbok, 3. uppl., Sthlm 1947, s. 555—581.
Tidigare uppl. se nr 43—44.
Senare uppl. se nr 97, 123, 152, 170, 206.
51. [Anmälan av] Olof Kinberg, Straff eller straffrihet? Sthlm 1945.
I: Svensk juristtidning, Årg. 32 (1947), s. 50—53.
52. [Anmälan av] Nordiska kriminalistmötet i Stockholm den 16—17 maj 1947. Referat och korreferat i överläggningsämnena, Sthlm 1947.
I: Svensk juristtidning, Årg. 32 (1947), s. 384—387.
53. En lucka i lagstiftningen om förmögenhetsbrott? [Inlägg.]
I: Svensk juristtidning, Årg. 32 (1947), s. 609—611.
54. Tysk rätt efter nazistregimens fall.
I: Svensk juristtidning, Årg. 32 (1947), s. 224—228.
55. Criminal justice bill . . . [Underteckn.: I. S.]
I: Svensk juristtidning, Årg. 32 (1947), s. 393—395.
56. Från dagens diskussion.
I: Svensk juristtidning, Årg. 32 (1947), s. 424—433, 668—672.
57. Dödsstraffets avskaffande i Ryssland. [Underteckn.: I. S.]
I: Svensk juristtidning, Årg. 32 (1947), s. 556—558.
58. Alkoholism och kriminalitet. [Diskussionsinlägg.]
I: De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok, 1944/45 (tr. 1947),s. 150—151.

 

 

1948

 

59. Om rekvisiten skada och vinning vid förmögenhetsbrotten.
Sthlm 1948. 149 s.
60. Om påföljder för brott.
Sthlm 1948. 394 s.
(Kriminologisk handbok, 5.)
Tillsammans med H. Henkow m. fl.
Andra uppl. se nr 121.
61. Kriminologisk forskning och utbildning. [Diskussionsinlägg.]
I: De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok, 1946/47 (tr. 1948), s. 352—355.

 

464 Arne Sträng1949

 

62. Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om brott mot staten och allmänheten.
Sthlm 1949. 687 s.
Tillsammans med N. Beckman och R. Bergendal.
Andra uppl. se nr 135.
63. Det straffrättsliga ansvaret. [Installationsföreläsning den 23 april 1949.]
I: Festskrift tillägnad Karl Schlyter den 21 december 1949, Sthlm 1949, s. 321—331.
64. Konvention med Danmark och Norge om ömsesidig verkställighet av domar i brottmål.
I: Landsstaten, 1949:1, s. 1—3.
65. Svensk rättspraxis. Straffrätt 1944—1947.
I: Svensk juristtidning, Årg. 34 (1949), s. 161—184.
66. Reformlinjer i skadeståndsrätten.
I: Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, Årg. 15 (1949), s. 180—197.

 

 

1950

 

67. Om böter. P.M. till den nordiska straffrättskonferensen i Reykjavik vid midsommar 1950.
U. o. 1950. 25 bl. [Dupl.]
68. Förberedande utredning angående lagstiftning på skadeståndsrättens område.
Sthlm 1950. 168 s.
(SOU 1950: 16.)
69. Birger Ekeberg 70 år.
I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, Årg. 38 (1950), s. 97—101.
70. Billånaren är hederlig.
I: Motor, Årg. 8 (1950), s. 9—10.
71. Den straffrättsliga rubriceringen av »billån».
I: Svensk juristtidning, Årg. 35 (1950), s. 982—992.
72. Aperçu de la législation pénale dans les pays scandinaves en 1949.
I: Revue de droit pénal et de criminologie, Année 30 (1949/50, tr. 1950), s. 975—976.
73. Den villkorliga domen. [Diskussionsinlägg.]
I: De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok, 1948/49 (tr. 1950), s. 27—30.
74. Enhetligt frihetsstraff. [Diskussionsinlägg.]
I: De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok, 1949/50 (tr. 1950), s. 81—83.

 

 

1951

 

75. Praktiske strafudmålingsproblemer. [Diskussionsinlägg.]
I: De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok, 1950/51 (tr. 1951), s. 13—16.

 

Professor Ivar Strahls tryckta skrifter 1926—1968 46576. Till frågan om skadeståndsskyldighet för barn.
I: Festskrift til Henry Ussing 5. maj 1951 . . ., Khvn 1951, s. 495—510.
77. Les jours amendes dans les pays nordiques.
I: Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, N. S., 1951, s. 59—67.
78. [Anmälan av] A. Nelson, Rätt och ära. Studier i svensk straffrätt, Uppsala 1950.
I: Svensk juristtidning, Årg. 36 (1951), s. 35—45.
79. Något om böter.
I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, Årg. 39 (1951), s. 203—224.
80. Franz von Liszt. Till 100-årsminnet av hans födelse.
I: Svensk juristtidning, Årg. 36 (1951), s. 166—167.
81. Om straffmätning.
I: Svensk juristtidning, Årg. 36 (1951), s. 401—422.
82. Comment faut-il réglementer la libération conditionnelle des condamnés? Est-il nécessaire d'instaurer un traitement pénitentiaire spécial pour les prisonniers proches de leur libération, dans le but d'éviter les inconvénients qui dérivent de leur brusque réintégration dans lacommunauté sociale?
I: Congrès pénal et pénitentiaire international, 12, La Haye, 14—19 août 1950. Actes, Berne 1951, s. 341—347.

 

 

 

1952

 

83. Brotten och brottspåföljderna. En orientering.
Sthlm 1952. 224 s.
84. Huvuddrag av den allmänna rättslärans utveckling. Kompendium i juridisk encyklopedi.
Uppsala 1952. 120 s. [Dupl.]
Andra uppl. se nr 103.
85. Tre spörsmål från tolkningen av strafflagen.
I: Skrifter tillägnade Vilhelm Lundstedt den 11 september 1952
(Svensk juristtidning, Årg. 37 (1952)), Sthlm 1952, s. 743—757.
86. La réforme du droit pénal en Suède.
I: Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, N. S.,1952, s. 359—375.
87. L'insémination artificielle.
I: Revue de criminologie et de police technique, Vol. 6 (1952), s. 287—290.
88. Les congrès de juristes nordiques.
I: Revue internationale de droit comparé, Année 4 (1952), s. 159—167.
89. Idealism och realism i rättsvetenskapen.
I: Samling av uppsatser för studiet av juridisk encyklopedi, Uppsala 1952, s. 3—28. [Dupl.]
Tidigare publicerad i Svensk juristtidning 1941 se nr 24.

 

466 Arne Sträng90. Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott. 4. uppl.
Sthlm 1952. 377 s.
Tillsammans med B. Ekeberg och N. Beckman.
Första uppl. se nr 27, andra uppl. se nr 32, tredje uppl. se nr 37, femte uppl. se nr 164 och 173.
91. Tidsobestämt frihetsberövande såsom reaktionsform mot lagöverträdare.
I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, Årg. 40 (1952), s. 137—164.
92. Skadestånd och försäkring.
I: Förhandlingar å det 19. nordiska juristmötet i Stockholm den 23—25 aug. 1951, Sthlm 1952, s. 17—26, 76—77, bil. 1.
93. [Anmälan av] Björn Ahlander, Om rätt och rättstillämpning, Sthlm 1952.
I: Tidsskrift for rettsvitenskap, Årg. 65 (1952), s. 454—459.
94. Aperçu sur le droit pénal dans les pays scandinaves en 1950.
I: Revue de droit pénal et de criminologie, Année 32 (1951/52, tr. 1952), s. 146—148.

 

 

 

1953

 

95. Aperçu du droit pénal dans les pays scandinaves en 1951.
I: Revue de droit pénal et de criminologie, Année 33 (1952/53, tr. 1953), s. 243—246.
96. Le problème de l'unification des peines et des mesures de sûreté.
I: Revue internationale de droit pénal, Année 24 (1953), s. 641—650.
97. Om skadestånd utanför kontraktsförhållanden.
I: Norstedts juridiska handbok, 4., omarb. uppl., Sthlm 1953, s. 576—603.
Tidigare uppl. se nr 43—44, 50. Senare uppl. se nr 123, 152, 170, 206.
98. Personundersökning i brottmål; bör processen uppdelas på två avgöranden: skuld och påföljd?
I: De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok, 1951/52 (tr. 1953), s. 145—161.
99. Medico-psychological and social examination of offenders [in] Sweden.
I: International review of criminal policy, Vol. 3 (1953), s. 131—133.
100. Åtalseftergift, påföljdseftergift, nåd. [Diskussionsinlägg.]
I: De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok, 1951/52 (tr. 1953), s. 32—33.
101. Uppdelning av straffprocessen.
I: De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok, 1951/52 (tr. 1953), s. 145—161.
102. Tidsubestemt frihedsberøvelse som reaktionsform mod lovovertrædere.
I: De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok, 1951/52 (tr. 1953), s. 284—292.

 

Professor Ivar Strahls tryckta skrifter 1926—1968 467103. Huvuddrag av den allmänna rättslärans utveckling. Kompendium i juridisk encyklopedi. 2., i huvudsak oförändrade uppl. Uppsala 1953.120 s. [Dupl.]
Första uppl. se nr 84.
104. Memorandum [on capital punishment].
I: Royal commission on capital punishment, Memoranda and repliesto a questionnaire received from foreign and commonwealth countries, 3. Europe, London 1953, s. 856—857.
105. [Anmälan av] S. Hurwitz, Den danske kriminalret. Almindelig del, Khvn 1952.
I: Svensk juristtidning, Årg. 38 (1953), s. 164—166.
106. [Anmälan av] G. Cohn, Eksistentialisme og retsvidenskab, Khvn 1952.
I: Svensk juristtidning, Årg. 38 (1953), s. 251—253.
107. Svensk rättspraxis. Straffrätt 1948—1952.
I: Svensk juristtidning, Årg. 38 (1953), s. 552—579.
108. [Anmälan av] F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, Göttingen 1952.
I: Tidsskrift for rettsvitenskap, Årg. 66 (1953), s. 559—564.
109. Sjätte internationella straffrättskongressen.
I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, Årg. 41 (1953), s. 347—357.
110. Folke Wetter 70 år. [Underteckn.: I. S.]
I: Svensk juristtidning, Årg. 38 (1953), s. 670—671.

 

 

1954

 

111. Tredje internationella kongressen för socialt skydd.
I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, Årg. 42 (1954), s. 93—96.
112. Framework of probation: the probation order, special requirements, sanctions.
I: European seminar on probation, London 20—30 Oct. 1952, New York 1954, s. 77—86. [Dupl.]
113. Aperçu du droit pénal dans les pays scandinaves en 1952.
I: Revue de droit pénal et de criminologie, Année 34 (1953/54, tr. 1954), s. 49—50.

 

 

1955

 

114. En allmän rättslära. [Anmälan av Alf Ross, Om ret og retfærdighed. En indførelse i den analytiske retsfilosofi, Khvn 1953.]
I: Svensk juristtidning, Årg. 40 (1955), s. 289—315.
115. Rörelsen för socialskydd.
I: Svensk juristtidning, Årg. 40 (1955), s. 28—35.
116. [Anmälan av] Parole and after-care, New York 1954 och The indeterminate sentence, New York 1954.
I: Svensk juristtidning, Årg. 40 (1955), s. 112—114.
117. [Anmälan av] Albert A. Ehrenzweig, »Full aid» insurance for the traffic victim. A voluntary compensation plan, Berkeley . . . 1954.
I: Svensk juristtidning, Årg. 40 (1955), s. 571—574.

 

468 Arne Sträng118. Ett franskt förslag om dagsböter.
I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, Årg. 43 (1955), s. 59—63.
119. Synpunkter på den villkorliga domen. Kriminalvård i frihet.
I: Samhället och brottslingen, Sthlm 1955, s. 197—216.
120. Les délinquants anormaux mentaux en Suède.
I: Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, N. S., 1955, s. 19—33.
121. Om påföljder för brott. 2., omarb. uppl.
Sthlm 1955. 508 s.
(Kriminologisk handbok, 5.)
Tillsammans med L. Bolin m. fl.
Första uppl. se nr 60.
122. La division du procès en deux phases.
I: Actes du 3e congrès international de défense sociale (San Marino 1951—Caracas 1952—Anvers 1954), Anvers 1955, s. 158—191.

 

 

1956

 

123. Om skadestånd utanför kontraktsförhållanden.
I: Norstedts juridiska handbok, 5., omarb. uppl., Sthlm 1956, s. 582—608.
Tidigare uppl. se nr 43—44, 50, 97.
Senare uppl. se nr 152, 170, 206.
124. Brottslighetens omfattning och utveckling. Brottspåföljderna och deras tillämpning. Skyddet mot brottsligheten.
I: SOU 1956: 55. Skyddslag. Strafflagberedningens slutbetänkande, 1, s. 11—39.
125. Uppgifter om brottsligheten och dess bekämpande.
I: SOU 1956: 55. Skyddslag. Strafflagberedningens slutbetänkande, 2, s. 3—34.

 

 

1957

 

126. Aperçu du droit pénal dans les pays scandinaves de 1953 à 1955.
I: Revue de droit pénal et de criminologie, Année 37 (1956/57, tr. 1957), s. 195—201.
127. Rörelsen för socialskydd (défense sociale) — den senaste idériktningen inom straffrätten.
I: Nordisk kriminalistisk årsbok, 1955 (tr. 1957), s. 19—35, 42—43, 53—56.
128. Bör bestämmandet av brottspåföljden skiljas från avgörandet av skuldfrågan och möjligen även anförtros åt särskilda organ?
I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, Årg. 45 (1957), s. 55—73.
129. Suède.
I: Cinquante ans de droit pénal et de criminologie. Publication jubilaire (1907—1957) [de la Revue de droit pénal et de criminologie], Bruxelles [1957], s. 521—532.

 

Professor Ivar Strahls tryckta skrifter 1926—1968 469130. Brottslingen och allmänheten.
I: Aktuell debatt om brott och straff, Sthlm 1957, s. 31—35.
131. Sättet att polemisera.
I: Svensk juristtidning, Årg. 42 (1957), s. 487—488.
132. Pressdebatt om strafflagberedningens förslag till skyddslag.
I: Svensk juristtidning, Årg. 42 (1957), s. 561—582, 649.
133. Les conséquences légales, administratives et sociales de la condamnation pénale. Rapport général, présenté au 7e Congrès internationalde droit pénal (Athènes, 26 septembre—2 octobre 1957).
I: Revue internationale de droit pénal, Année 27 (1957), s. 563—587.
134. Makt och rätt. Rättsidéns gång genom historien. Från Babylonien till F. N. En överblick.
Sthlm 1957. 119 s., ill.
(Aldusböckerna.)
Andra uppl. se nr 145, tredje uppl. se nr 172, fjärde uppl. se nr 207.
135. Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om brott mot staten och allmänheten. 2. uppl.
Sthlm 1957. 668 s.
Tillsammans med N. Beckman och R. Bergendal.
Första uppl. se nr 62.
136. [Medarbetat i:] Trafikförsäkring. Bilskadeutredningens betänkande. Sthlm 1957. 185 s.
(SOU 1957: 36.)
Medarb. i egenskap av ordf. i Bilskadeutredningen.
Häri (s. 121—129): Professor Strahls reservation.
137. [Anmälan av] Les codes pénaux européens. Par Marc Ancel avec collaboration de Yvonne Marx. T. 1—2, Paris 1956—57.
I: Svensk juristtidning, Årg. 42 (1957). s. 472—475.
137a. Sakkunnigutlåtande rörande lediga professuren i straffrätt och juridisk encyklopedi vid Lunds universitet.
Lund 1957. [Dupl.]

 

 

 

1958

 

138. Skyddslagsförslaget inför utländska bedömare.
I: Svensk juristtidning, Årg. 43 (1958), s. 322—324.
139. Om praktiska slutledningar inom juridiken.
I: Tidsskrift for rettsvitenskap, Årg. 71 (1958), s. 40—45.
140. [Anmälan av] Knut Sveri, Barnevernloven. Lov om barnevern av 17 juli 1953, Oslo 1957.
I: Svensk juristtidning, Årg. 43 (1958), s. 385—387.
141. Juristutbildningen och straffrättsskipningen. [Diskussionsinlägg.]
I: Nordisk kriminalistisk årsbok, 1956 (tr. 1958), s. 37—38.
142. Skadestånd i offentlig verksamhet. Förslag av kommittén angående det allmännas skadeståndsansvar.
Sthlm 1958. 165 s.
(SOU 1958: 43.)
Förslag avgivet tillsammans med G. Walin m. fl.
Häri (s. 127—132): Reservation av professor Strahl.

 

470 Arne Sträng1959

 

143. Förslaget till skyddslag. Påföljdssystemet för unga lagöverträdare.[Diskussionsinlägg.]
I: Nordisk kriminalistisk årsbok, 1957 (tr. 1959), s. 49—51.
144. Bör avgjörelsen av reaksjonsspörsmålet skilles ut fra avgjörelsen avskyldsspörsmålet og eventuelt henlegges til specielle organer?
I: Nordisk kriminalistisk årsbok, 1957 (tr. 1959), s. 208—215, 254—257.
145. Makt och rätt. Rättsidéns gång genom historien. Från Babylonien till F. N. En överblick. 2. uppl.
Sthlm 1959. 119 s., ill.
(Aldusböckerna.)
Första uppl. se nr 134, tredje uppl. se nr 172, fjärde uppl. se nr 207.
146. Kampen mot brottsligheten.
Sthlm 1959. 16 s.
(Kungl. Skolöverstyrelsens skriftserie, 49.)
147. Scandinavian co-operation in the field of legislation.
I: Scandinavia past and present, Khvn 1959, s. 113—117.
148. The Scandinavian jurists' congresses.
I: Scandinavia past and present, Khvn 1959, s. 118—121.
149. Några reflexioner angående rättssäkerheten i den moderna kriminalrättskipningen. [&] Summary.
I: Festskrift tillägnad Halvar Sundberg, Uppsala & Wiesbaden (tr. Uppsala) 1959, (även = Uppsala universitets årsskrift, 1959:9), s. 334—368, 424—425.
150. Tort liability and insurance.
I: Scandinavian studies in law, Vol. 3 (1959), s. 199—226.
151. Cinquième congrès international de défense sociale (Stockholm 1958).
I: Bulletin de la Société internationale de défense sociale, 1959, 2esem., No 4, s. 4—12.
152. Om skadestånd utanför kontraktsförhållanden.
I: Norstedts juridiska handbok, 6., omarb. uppl., Sthlm 1959, s. 588—614.
Tidigare uppl. se nr 43—44, 50, 97, 123.
Senare uppl. se nr 170, 206.

 

 

1960

 

153. Skadeståndsrättens framtid. [&] Summary: The future of tort liability.
I: Rättsvetenskapliga studier ägnade minnet av Phillips Hult . . . Sthlm, Göteborg & Uppsala (tr. Uppsala) 1960 (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Iuridica Upsaliensia. 2), s. 431—470, 515—516.
154. Svensk rättspraxis. Straffrätt 1953—1958.
I: Svensk juristtidning, Årg. 45 (1960), s. xvii, 179—202, 256—287.
155. Ungdomskriminaliteten i Danmark.
I: Svensk juristtidning, Årg. 45 (1960), s. 364—367.
156. Olof Kinberg †.
I: Svensk juristtidning, Årg. 45 (1960), s. 380—383.
157. Ragnar Bergendal 70 år.
I: Svensk juristtidning, Årg. 45 (1960), s. 466—468.

 

Professor Ivar Strahls tryckta skrifter 1926—1968 471158. Engelska kriminalitetsproblem.
I: Svensk juristtidning, Årg. 45 (1960), s. 565—568.
159. Kriminalitetshyppigheten hos ustraffede. 2. Svensk undersökning.
I: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, Årg. 48 (1960), s. 113—117.
Tillsammans med O. Nyquist.
160. Barnavårdsnämnd eller ungdomsdomstol? [Diskussionsinlägg.]
I: Nordisk kriminalistisk årsbok, 1958 (tr. 1960), s. 57—58.
161. Nécrologie: Karl J. Schlyter.
I: Bulletin de la Société internationale de défense sociale, 1960, No 5, s. 4—5.

 

 

1961

 

162. Den svenska kriminalpolitiken. [En presentation av den nya brottsbalken och en översikt över den svenska strafflagens utveckling från 1800-talet till våra dagar.]
Sthlm 1961. 173 s.
(Aldusböckerna. A 33.)
Andra uppl. se nr 181, tredje uppl. se nr 209, fjärde uppl. se nr 217.
163. Kompendium i straffrättens allmänna del.
Uppsala 1961. 132 s. [Dupl.]
Andra uppl. se nr 192, tredje uppl. se nr 193, fjärde uppl. se nr 201, femte uppl. se nr 216, sjätte uppl. se nr 220.
164. Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott. 5. uppl.
Sthlm 1961. 390 s.
Tillsammans med B. Ekeberg och N. Beckman.
Första uppl. se nr 27, andra uppl. se nr 32, tredje uppl. se nr 37, fjärde uppl. se nr 90, femte uppl., andra tr. se nr 173.
165. Ny norsk lag om ersättning för skada av motorfordon.
I: Svensk juristtidning, Årg. 46 (1961), s. 521—525.
166. Sakkunnigutlåtande rörande nyinrättade professuren i allmän rättslära vid Lunds universitet.
Lund 1961. [Dupl.]
167. Chroniques nationales: Suède.
I: Bulletin de la Société internationale de défense sociale, 1961, No 6.
168. Etiopisk strafflag.
I: Svensk juristtidning, Årg. 46 (1961), s. 141—142.
169. Ny norsk lag om ersättning för skada av motorfordon.
I: Svensk juristtidning, Årg. 46 (1961), s. 521—525.

 

 

1962

 

170. Om skadestånd utanför kontraktsförhållanden.
I: Norstedts juridiska handbok, 7., omarb. uppl., Sthlm 1962, s. 596—622.
Tidigare uppl. se nr 43—44, 50, 97, 123, 152.
Senare uppl. se nr 206.

 

472 Arne Sträng171. [Anmälan av] Stephen Schafer, Restitution to victims of crime, London 1960.
I: Svensk juristtidning, Årg. 47 (1962), s. 298—301.
172. Makt och rätt. Rättsidéns gång genom historien. Från Babylonien till F. N. En överblick. 3. uppl.
Sthlm 1962. 120 s., ill.
(Aldusböckerna.)
Första uppl. se nr 134, andra uppl. se nr 145, fjärde uppl. se nr 207.
173. Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott. 5. uppl., 2. tr.
Sthlm 1962. 390 s.
Tillsammans med B. Ekeberg och N. Beckman.
Första uppl. se nr 27, andra uppl. se nr 32, tredje uppl. se nr 37, fjärde uppl. se nr 90, femte uppl. se nr 164.
174. Ärekränkning. [Diskussionsinlägg.]
I: Nordisk kriminalistisk årsbok, 1960 (tr. 1962), s. 82—83, 87.
175. Le droit pénal scandinave de 1956 à 1961.
I: Revue de droit pénal et de criminologie, Année 42 (1961/62, tr. 1962), s. 983—986.
176. Till frågan om rättsvillfarelses betydelse i straffrätten.
I: Svensk juristtidning, Årg. 47 (1962), s. 177—217.
177. Condamnation sans débats en Suède.
I: Revue internationale de droit pénal, Année 33 (1962), s. 505—508.
177a. Sakkunnigutlåtande rörande nyinrättade professuren i allmän rättslära vid Uppsala universitet.
Uppsala 1962. [Dupl.]

 

 

 

1963

 

178. Un cycle d'études organisé par les Nations Unies (Stockholm, 12—25 juin 1962).
I: Bulletin de la Société internationale de défense sociale, 1963, No 3.
179. Brottsbalken. Den nya lagen.
I: Barnavård och ungdomsskydd, Årg. 38 (1963), s. 41—44.
180. [Kompendium över] Straffrätt för propedeutiska kursen.
Uppsala 1963. 39 bl. [Dupl.]
Andra uppl., se nr 190, tredje uppl. se nr 191, fjärde uppl. se nr 195.
181. Den svenska kriminalpolitiken. [En presentation av den nya brottsbalken och en översikt över den svenska straffrättens utveckling från 1800-talet till våra dagar.] 2., rev. uppl.
Sthlm 1963. 172 s.
(Aldusböckerna. A 33.)
Första uppl. se nr 162, tredje uppl. se nr 209, fjärde uppl. se nr 217.
182. [Redigerat] Actes du cinquième congrès international de défense sociale, Stockholm, 25—30 août 1958. [Publ. par la] Société internationale de défense sociale.
Sthlm 1963. 623, (3), 126, (4) s.

 

Professor Ivar Strahls tryckta skrifter 1926—1968 4731964

 

183. Le droit pénal scandinave en 1962 et 1963.
I: Revue de droit pénal et de criminologie, Année 44 (1963/64, tr. 1964), s. 845—848.
184. Svensk rättspraxis. Straffrätt 1959—1962.
I: Svensk juristtidning, Årg. 49 (1964), s. 65—108, 528 not 25a.
185. Beccaria. Ett 200-årsminne.
I: Svensk juristtidning, Årg. 49 (1964), s. 745—747.
186. Les grandes lignes du nouveau code pénal suédois.
I: Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, N. S., 1964, s. 527—544.
187. Adekvansläran.
I: Teori och praxis. Studier i svensk civilrätt [tillägnade Hj. Karlgren], Sthlm 1964, s. 324—355.
188. Brottsbalken jämte förklaringar. Bd 1. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m. m.
Sthlm 1964. 454 s.
Tillsammans med N. Beckman, C. Holmberg o. B. Hult.
Andra uppl. se nr 218.
Bd 2 se nr 194, bd 3 se nr 210.
189. Magt og ret.
Khvn 1964. 124 s.
(Schønbergs kulturelefanter.)
Översättning av nr 172.
190. Straffrätt för propedeutiska kursen. 2 uppl.
Uppsala 1964. 39 bl. [Dupl.]
Första uppl. se nr 180, tredje uppl. tr. 1964 se nr 191, fjärde uppl. se nr 195.
191. Straffrätt för propedeutiska kursen. 3. uppl.
Uppsala (tr. Lund) 1964. 44 s. [Offsettryck.]
Första uppl. se nr 180, andra uppl. se nr 190, fjärde uppl. se nr 195.
192. Kompendium i straffrättens allmänna del. 2. uppl.
Uppsala 1964. 176 bl. [Dupl.]
Första uppl. se nr 163, tredje uppl. se nr 193, fjärde uppl. se nr 201, femte uppl. se nr 216, sjätte uppl. se nr 220.
193. Kompendium i straffrättens allmänna del enligt brottsbalken. 3., omarb. uppl.
Uppsala 1964. 176 bl. [Dupl.]
Första uppl. se nr 163, andra uppl. se nr 192, fjärde uppl. se nr 201, femte uppl. se nr 216, sjätte uppl. se nr 220.

 

 

1965

 

194. Brottsbalken jämte förklaringar. Bd 2. Brotten mot allmänheten och staten m. m.
Sthlm 1965. 622 s.
Tillsammans med N. Beckman, C. Holmberg och B. Hult.
Bd 1 se nr 188, bd 3 se nr 210.
195. Straffrätt för propedeutiska kursen. 4. uppl.
Lund 1965. 44 s. [Offsettryck.]
Första uppl. se nr 180, andra uppl. se nr 190, tredje uppl. se nr 191.

 

474 Arne Sträng196. Code pénal suédois. Traduit par Michel Lambert. Introduction par Ivar Strahl (s. 5—29).
Sthlm 1965.
(Ministère de la Justice.)
197. The penal code of Sweden effective January 1, 1965. Translated by Thorsten Sellin. Introduction by Ivar Strahl (s. 5—23).
Sthlm 1965.
(Ministry of Justice.)
198. Chroniques nationales: Suède.
I: Bulletin de la Société internationale de défense sociale, 1965, s. 37—40.
199. Sakkunnigutlåtande rörande lediga professuren i straffrätt vid Lunds universitet.
Lund 1965. [Dupl.]
200. Straffansvar vid rus.
I: Svensk juristtidning, Årg. 50 (1965), s. 369—398.
201. Kompendium i straffrättens allmänna del enligt brottsbalken. 4. uppl.
Uppsala 1965. 176 s. [Dupl.]
Första uppl. se nr 163, andra uppl. se nr 192, tredje uppl. se nr 193, femte uppl. se nr 216, sjätte uppl. se nr 220.
202. [Anmälan av] Brottsligheten 1962. Statistiska centralbyrån, Sthlm
1965 och Kriminalvården 1964. Kriminalvårdsstyrelsen, Sthlm 1965.
I: Svensk juristtidning, Årg. 50 (1965), s. 683—685.

 

1966

 

203. Les interdictions professionnelles et les interdictions d'exercer certaines activités.
I: Les interdictions professionnelles et les interdictions d'exercer certaines activités. Rapports nationaux et particuliers. 7e Congrès international de défense sociale, Lecce 19—24 septembre 1966, Milano 1966, s. 265—268.
204. Les anormaux mentaux selon le nouveau code pénal suédois.
I: Epistēmonikē epetēris ekdidomenē hypo tēs scholēs tōn nomikönkai oikonomikön epistemön charmosynon Dēmētriō I. Karanika, Aristoteleion panepistēmion Thessalonikēs, Vol. 14 (1966), s. 147—157.
205. Kompensationsspörsmålet vid bedrägeri.
I: Svensk juristtidning, Årg. 51 (1966), s. 590—602.
206. Om skadestånd utanför kontraktsförhållanden.
I: Norstedts juridiska handbok, 8., omarb. uppl., Sthlm 1966, s. 611—639.
Tidigare uppl. se nr 43—44, 50, 97, 123, 152, 170.

 

1967

 

207. Makt och rätt. Rättsidéns gång genom historien. Från Babylonien till F. N. En överblick. 4., [omarb.] uppl.
Sthlm 1967. 123 s.
(Aldusserien. 3.)
Första uppl. se nr 134, andra uppl. se nr 145, tredje uppl. se nr 172.

 

Professor Ivar Strahls tryckta skrifter 1926—1968 475208. Uppsatser i straffrätt.
Lund 1966 (tr. 1967). 211 s.
Tillsammans med I. Agge, T. Strömberg och H. Thornstedt.
Andra uppl. se nr 222.
209. Den svenska kriminalpolitiken. [En presentation av brottsbalken och en översikt över den svenska straffrättens utveckling från 1800-talet till våra dagar.] 3., rev. uppl.
Sthlm 1967. 175 s.
(Aldusserien. A 33.)
Första uppl. se nr 162, andra uppl. se nr 181, fjärde uppl. se nr 217.
210. Brottsbalken jämte förklaringar. Bd 3. Påföljder m. m.
Sthlm 1967. 700 s.
(Norstedts blå bibliotek.)
Tillsammans med N. Beckman, C. Holmberg och B. Hult.
Bd 1 se nr 188, bd 2 se nr 194.
211. Svensk rättspraxis. Straffrätt 1963—1964.
I: Svensk juristtidning, Årg. 52 (1967), s. 401—440.
212. [Anmälan av] Alfred F. Conard and others, Automobile accident costs and payments, Ann Arbor 1964, Robert E. Keeton & Jeffrey O'Connell, Basic protection for the traffic victim, Boston . . . 1965, och André Tunc, La sécurité routière, Paris 1966.
I: Svensk juristtidning, Årg. 52 (1967), s. 638—643.
213. [Anmälan av] Erik Anners, Humanitet och rationalism. Studier i upplysningstidens strafflagsreformer särskilt med hänsyn till Gustav III:s reformlagstiftning, Sthlm 1965.
I: Svensk juristtidning, Årg. 52 (1967), s. 555—559.
214. Objektivt erstatningsansvar. [Diskussionsinlägg.]
I: Förhandlingarna vid det tjugofjärde nordiska juristmötet i Stockholm 31 augusti—2 september 1966, Sthlm 1967, s. 129—131.
215. Chroniques nationales: Suède.
I: Bulletin de la Société internationale de défense sociale, 1967, s. 90—94.
216. Kompendium i straffrättens allmänna del enligt brottsbalken. 5., omarb. uppl.
Uppsala 1967. 183 s. [Dupl.]
Första uppl. se nr 163, andra uppl. se nr 192, tredje uppl. se nr 193, fjärde uppl. se nr 201, sjätte uppl. se nr 220.

 

1968

 

217. Den svenska kriminalpolitiken. [En presentation av brottsbalken och en översikt över den svenska straffrättens utveckling från 1800-talet till våra dagar.] 4. uppl.
Sthlm 1968. 175 s.
(Aldusserien. A 33.)
Första uppl. se nr 162, andra uppl. se nr 181, tredje uppl. se nr 209.
218. Brottsbalken jämte förklaringar. Bd 1. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m. m. 2. uppl.
Sthlm 1968. 487 s.
(Norstedts blå bibliotek.)
Tillsammans med N. Beckman, C. Holmberg och B. Hult.
Första uppl. se nr 188.

 

476 Arne Sträng219. [Anmälan av] Torsten Eriksson, Kriminalvård. Idéer och experiment, Sthlm 1967.
I: Svensk juristtidning, Årg. 53 (1968), s. 385—387.
220. Kompendium i straffrättens allmänna del enligt brottsbalken. 6., omarb. uppl.
Uppsala 1968. 183 s. [Dupl.]
Första uppl. se nr 163, andra uppl. se nr 192, tredje uppl. se nr 193, fjärde uppl. se nr 201, femte uppl. se nr 216.
221. Sakkunnigutlåtande rörande lediga professuren i allmän rättslära vid Uppsala universitet.
Uppsala 1968. [Dupl.]
222. Uppsatser i straffrätt. [Ny uppl.]
Lund 1968. 211 s.
Tillsammans med I. Agge, T. Strömberg och H. Thornstedt.
Första uppl. se nr 208.


*

 

    Professor Strahl har dessutom publicerat litteraturanmälningar, notiser och tidskriftsöversikter i Svensk Juristtidning i egenskap av tidningens redaktionssekreterare och redaktör. Tidningsartiklar har icke medtagits.