Fourth report of the Parliamentary Commissioner for administration. Annual report for 1967. Her Majesty's stationery office. London 1968. 6 s. 9 d.

 

Den uppfattningen görs ofta gällande att the Parliamentary Commissioner for administration (PCA) blivit ett misslyckande. Man tänker då främst på de omfattande begränsningarna av kompetensområdet och på att allmänheten inte kan klaga direkt hos PCA utan att det fordras förmedling genom en parlamentsledamot. När nu den första ämbetsberättelsen föreligger, kan konstateras att av 849 avgjorda klagomål under tiden april—december 1967 inte mindre än 561 utgjordes av avvisade saker, som föll utanför jurisdiktionen. Detta kan synas nedslående. Det torde emellertid vara för tidigt att döma ännu. Institutionen behöver säkerligen avsevärd tid för att slå rot. Även om kompetensområdet är begränsat till centralförvaltningen med undantag av polis, utrikesförvaltning och tjänstemannafrågor, finns där ändå så viktiga grenar som kriminalvård, skatteväsende och socialförsäkring med. Vad som gör att man ändå tror att PCA har en framtid är att den redogörelse för viktigare fall som ges i ämbetsberättelsen visar att PCA har möjlighet att göra sig gällande på ungefär samma sätt som en justitieombudsman. Många av fallen liknar påfallande dem som JO har att göra med. På samma sätt som JO står under första lagutskottets överinseende står PCA under en Select committee. Denna publicerade en särskild rapport i anslutning till ämbetsberättelsen med överväganden beträffande PCA:s kompetens och verksamhet, baserade också på hearings med Sir Edmund Compton själv och hans tjänstemän. Kommitténs analyser av det första årets erfarenheter ledde emellertid inte till rekommendationer av annat än några smärre jämkningar av policyn. B. W.

 

Ombudsmen for American government. The American Assembly. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J. 180 s. $ 1.95.

 

The American Assembly grundades år 1950 av Eisenhower vid Columbia University. Dess uppgift är att utgöra ett opolitiskt debattforum i amerikanska samhällsfrågor. Årliga konferenser anordnas och resultatet publiceras i institutets skriftserie. År 1967 hölls den trettioandra konferensen med temat »The Ombudsman». Den föreliggande volymen innehåller bakgrundsmaterialet till konferensen. Skriften tillvaratar och sammanfattar den ymniga diskussion om ombudsmannaidén som förts både inom och utom Amerika. Med sina redogörelser för redan existerande ombudsmannainstitutioner och sina sam-

 

Litteraturnotiser 521manställningar av argument för och emot idén utgör den ett ytterst värdefullt och aktuellt bidrag till den allmänna debatten. Man fäster sig framförallt vid den tonvikt som lagts på policysidan av saken. Här finns ett och annat att ta fasta på också för svensk del till utveckling och förbättring av vår egen ombudsmannainstitution. Skriften avslutas med utkast till en modellag om en ombudsman att användas som underlag av delstater, städer och andra kommuner som vill införa en lag i ämnet. B. W.